جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09132429546 در تماس باشید.


شماره 58606 / ت 331 هـ -30/11/1372

وزارت کشاورزی ـ وزارت جهاد سازندگی
هیات وزیران در جلسه مورخ 13/11/1372 بنا به پیشنهاد شماره 5771/د مورخ 29/9/1372 سازمان امور اداری و استخدامی کشور و به استناد تبصره 2 قانون تفکیک وظایف وزارتخانه های کشاورزی و جهادسازندگی ـ مصوب 1369 ـ اهداف و وظایفی تفصیلی وزارتخانه کشاورزی و جهاد سازندگی را به شرح زیر تصویب نمود :

الف ـ هدف :
فراهم آوردن موجبات بهبود و ازدیاد تولید انواع محصولات کشاورزی در جهت بهبود نسبتی شاخص تغذیه و افزایش متوسط درآمد سرانه بخش به منظور به خودکفایی در تامین نیازهای کشور .
ب ـ وظایف :
1 ـ تعیین سیاستها و خط مشی های بهره برداری از زمین و تنظیم الگوهای کشت متناسب با شرایط اقلیمی مناطق مختلف کشور .
2 ـ اتخاذ تدابیر لازم به منظور فراهم آوردن امکانات استفاده از تسهیلات اعتباری بانک کشاورزی و سایر منابع در جهت افزایش تولید محصولات کشاورزی .
3 ـ تنظیم و اجرای برنامه های مربوط به بهبود و افزایش تولید محصولات کشاورزی در چارچوب برنامه های عمرانی ، توسعه اقتصادی و سیاستها و خط مشی های دولت .
4 ـ انجام تحقیقات علمی و اقتصادی در زمینه های مختلف کشاورزی و انتشار نتایج حاصل از آن .
5 ـ انجام بررسیهای لازم در سطح روستاها به منظور تعیین مشکلات عمده کشاورزی و تهیه و انتشار اطلاعات و آمارهای مربوط .
6 ـ تهیه و تنظیم لوایح و پیشنهادات لازم به منظور تحقق اهداف و وظایف وزارتخانه ، جهت طرح در هیات دولت .
7 ـ نظارت بر فعالیتهای موسسات و شرکتهای دولتی وابسته به وزارتخانه و ایجاد هماهنگی های عملیاتی و برنامه ای لازم .
8 ـ انجام بررسیها و اقدامات لازم در زمینه تهیه ، تولید و توزیع انواع نهال و بذر متناسب با شرایط آب و هوایی و کشاورزی مناطق مختلف کشور و تعیین ضوابط مناسب .
9 ـ انجام تحقیقات مربوط به آفات و بیماریهای گیاهی و محصولات کشاورزی و تعیین بهترین روش پیشگیری و مبارزه با آنها .
10 ـ انجام تحقیقات و بررسیهای حاصلخیزی خاک ، شناسایی ، طبقه بندی ، مطالعات و اقدامات مربوط به حفظ و حمایت و تعیین بهره دهی اراضی کشاورزی .
11 ـ تمرکز و اداره امور مربوط به آموزش حرفه ای کشاورزی کشور و بسط و توسعه آن به منظور تربیت نیروی ماهر و متخصص مورد نیاز بخش و اعلام نیازهای آموزش کشاورزی به دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور .
12 ـ نشر و ترویج نتایج حاصل از بررسیها و تحقیقات و ارایه راهنماییها و آموزشهای لازم به منظور آشنا ساختن اشخاص حقیقی و حقوقی که در امور کشاورزی فعالیت می نمایند با اصول و فنون جدید کشاورزی و ارتقای دانش و آگاهیهای حرفه ای کشاورزان و باغداران .
13 ـ انجام تحقیقات مشترک و تبادل نظر مستمر با دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی کشور .
14 ـ تامین و توزیع نهادهای کشاورزی نظیر کود ، سم ، بذر ، نهال ، ماشین آلات کشاورزی ، ارایه خدمات فنی مورد نیاز کشاورزان و انجام عملیات بازرگانی مورد نیاز .
15 ـ توسعه مکانیزاسیون کشاورزی با توجه به خصوصیات و ویژگی های اقلیمی و فرهنگی مناطق مختلف و ارایه خدمات حمایتی و فنی مورد نیاز .
16 ـ اجرای قوانین و مقررات مربوط به اصلاحات ارضی و رفع اشتباهات ناشی از واگذاری و حل اختلافات موجود در این زمینه .
17 ـ اداره امور هیات های هفت نفره واگذاری زمین
18 ـ انجام هرگونه مطالعه و اقدامات اجرایی و نظارتی به منظور استفاده بهینه از آب و خاک و بکار بردن تکنولوژی جدید در چارچوب اهداف و ماموریت های وزارتخانه .
19 ـ انجام معاملات و بررسیهای مربوط به آب و خاک داخل مزرعه شامل قطعه بندی ، تسطیح اراضی ، اصلاح و مرمت شبکه های زهکشی سنتی ، ایجاد شبکه های آبیاری فرعی ، احداث راه های بین مزارع ، تامین پوشش انهار سنتی ، کانالهای آبرسانی و اصلاح سردهنه های آبگیری .
20 ـ افزایش راندمان آبیاری در مزرعه از طریق انتخاب و بکارگیری صحیح طرحهای بهبود و تغییر روشهای آبیاری و فراهم آوردن امکانات لازم در این موارد .
21 ـ بررسی و انجام مطالعات لازم به منظور طراحی و اجرای طرحهای کوچک توسعه آب پس از کسب مجوز لازم از وزارت نیرو .
22 ـ انجام وظایف ناشی از اجرای قانون توزیع عادلانه آب و اصلاحات بعدی آن .
23 ـ تجهیز و نوسازی مزارع در اراضی سنتی و زیر سدها .
24 ـ یک پارچه سازی اراضی جهت سهولت در انجام عملیات کاشت ، داشت و برداشت به منظور استفاده موثر از منابع و نهادهای کشاورزی در سطح مزارع کشور .
25 ـ انجام عملیات مبارزه با آفات و بیماریهای عمومی و قرنطینه گیاهی و مشارکت در امر مبارزه با آفات و بیماریهای همگانی و جلوگیری از ورود و شیوع آفات و بیماریهای قرنطینه ای گیاهی و نظارت بر ورود و توزیع سموم آفات نباتی و بیماریهای گیاهی و مواد حشره کش و مبادرت به تهیه و تولید مواد مذکور .
26 ـ بررسی ، ایجاد و راه اندازی واحدهای کشت و صنعت جدید در بخش کشاورزی منطبق با نیازهای کشور و در چارچوب سیاستها و برنامه های دولت به منظور افزایش تولید و بهبود کیفی محصولات کشاورزی
27 ـ اجرای طرحهای مختلف در زمینه ایجاد و توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی و نگهداری محصولات کشاورزی راسا و یا با مشارکت بخش خصوصی و شبکه تعاونی روستایی و ارایه خدمات فنی و تخصصی لازم در این زمینه .
28 ـ گسترش تعاونیهای روستایی و تولیدی و سایر تشکیلهای تولیدی و ارایه خدمات و حمایتهای فنی ، آموزشی ، اعتباری و بازرگانی به آنها و فراهم آوردن موجبات خود گردانی اینگونه تشکیلها و اعمال نظارتهای لازم .
29 ـ تشویق سرمایه گذاریهای غیر دولتی در توسعه کشاورزی به صورت واحدهای تجاری و اقتصادی و ارایه کمکهای اعتباری و فنی به آنها .
30 ـ حمایت از کشاورزان از طریق تضمین قیمتها و برقراری بیمه محصولات کشاورزی و پرداخت خسارت به تولید کنندگان خسارت بده .
31 ـ برنامه ریزی و اجرای برنامه های خرید و فروش محصولات کشاورزی به صورت تضمینی با استفاده از اعتبارات دولت .
32 ـ فراهم آوردن تسهیلات لازم جهت صدور محصولات کشاورزی به خارج از کشور .
33 ـ ایجاد نمایشگاههای محصولات کشاورزی در داخل و خارج از کشور و یا شرکت در آنها .
34 ـ تنظیم بازار محصولات کشاورزی از طریق ایجاد و توسعه بازارهای مناسب و خرید و فروش و بازاریابی اینگونه محصولات در داخل و خارج کشور و تقویت تعاونیهای روستایی و تولیدی در این زمینه .
35 ـ نظارت بر عملیات کارخانجات پنبه پاک کنی و سایر کارخانجات تبدیل مواد اولیه کشاورزی از لحاظ بذر ، رقم بندی و تصفیه .
36 ـ انجام بررسیها و عملیات مربوط به بهزراعی و ایجاد و توسعه صنایع تکمیلی در جهت افزایش تولید و بهبود کیفی محصول چای .
37 ـ اجرای سایر وظایفی که به موجب قوانین و مقررات بر عهده وزارت کشاورزی است .
اهداف و وظایف وزارت جهاد سازندگی
الف ـ اهداف :
1 ـ حفظ ، حمایت ، احیا ، گسترش و بهره برداری از جنگلها ، مراتع ، اراضی جنگلی ، بیشه های طبیعی و اراضی مستحدثه ساحلی و همچنین حفاظت از آبخیزها .
2 ـ حفظ احیا ، توسعه و بهره برداری مناسب از منابع آبزی .
3 ـ فراهم ساختن موجبات تامین پروتئین حیوانی مورد نیاز جامعه .
4 ـ حفظ و احیای ذخایر ژنیتکی دام کشور و همچنین تامین بهداشت دام به منظور افزایش کمی و کیفی فرآورده های دامی .
5 ـ عمران و توسعه روستاها و مناطق عشایری و صیادی در جهت بهبود وضع اقتصادی ، اجتماعی روستاییان ، عشایر و صیادان کشور
6 ـ ایجاد زمینه لازم برای رشد شخصیت والای انسانی روستاییان ، عشایر و صیادان از طریق مشارکت و نظارت آنان بر فعالیتهای مربوط و همچنین بسیج و بکارگیری امکانات و نیروهای مردمی در جهت تحقق وظایف جهاد سازندگی .
ب ـ وظایف :
ـ وظایف اساسی
ـ وظایف در زمینه منابع طبیعی .
ـ وظایف در زمینه عمران روستاها .
ـ وظایف اساسی
1 ـ تعیین سیاستها ، خط مشی ها و برنامه های عمران توسعه روستاها و مناطق عشایری صیادی کشور
2 ـ تعیین سیاستها ، خط مشی ها و برنامه های مربوط به امور دام و منابع طبیعی تجدید شونده .
3 ـ تهیه و تنظیم لوایح و پیشنهادات لازم در جهت تحقق اهداف و وظایف وزارتخانه ، جهت طرح در هیات دولت .
4 ـ انجام تحقیقات علمی و کاربردی در چارچوب وظایف قانونی جهاد.
5 ـ برنامه ریزی و اجرای دوره های آموزشی تخصصی و تحقیقاتی به منظور ارتقای سطح بینش و آگاهی های نیروی انسانی جهاد .
6 ـ نظارت بر فعالیتهای موسسات و شرکتهای وابسته به وزارتخانه و ایجاد هماهنگی های عملیاتی و برنامه ای لازم .
وظایف در زمینه منابع طبیعی
1 ـ اتخاذ روشها و تدابیر لازم در زمینه حفظ ، حمایت و بهره برداری صحیح از جنگلها و مراتع طبیعی و دست کاشت ترویج جنگل داری و همچنین احیای جنگلها و مراتع مخروبه و جلوگیری از انهدام آنها طبق قوانین و مقررات موجود .
2 ـ اجرای وظایف مندرج در مواد 31 و 32 آیین نامه اجرایی لایحه قانون واگذاری و احیای اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب 21/1/1359 شورای انقلاب با عنایت به قانون استفساریه در خصوص قانون تفکیک وظایف وزارتخانه های کشاورزی و جهاد سازندگی مصوب 1372 .
3 ـ انجام اقدامات لازم در زمینه حفظ و اصلاح خاکهای کشور در ارتباط با وظایف جهاد و فراهم آوردن موجبات بهره برداری از آنها .
4 ـ تهیه و اجرای طرحهای بزرگ جنگل کاری و جنگل داری ، و مرتع داری و اصلاح مراتع و ایجاد پارکهای جنگلی و نفرجگاههای طبیعی .
5 ـ تهیه و اجرا ی طرحهای لازم در زمینه آب خیز داری و حفاظت از خاک و تثبیت شنهای روان و بیابان زدایی .
6 ـ حفظ و ایجاد پوشش نباتی و غرس اشجار برای تحکیم و ثبت کناره ها و همچنین اجرای طرحهای حفاظت خاک و آب خیز داری در حوزه های آب خیز .
7 ـ بررسی و مطالعه جامع حوزه های آب خیز کشور و ارایه برنامه بهر برداری بهینه از اراضی .
8 ـ اتخاذ و انجام تدابیر اقدامات لازم جهت حفظ احیا ، توسعه و تکثیر و بهره برداری مناسب از منابع آبزی آبهای تحت حاکمیت جمهوری اسلامی ایران ( آبهای داخلی و دریای سرزمینی ) با رعایت قوانین موجود و وظایف سایر دستگاهها و همچنین بهره برداری از منابع آبزی آبهای منطقه اقتصادی انحصاری کشور ، دریاهای آزاد و آبهای متعلق به سایر کشورها براساس قراردادهای موجود .
9 ـ انجام اقدامات لازم به منظور توزیع ، فروش و یا تبدیل محصولات دریابی و صدور آن به خارج از کشور .
10 ـ انجام اقدامات لازم جهت احداث ، توسعه و نگهداری و بهره برداری از بنادر شیلاتی با رعایت وظایف سایر دستگاهها .
11 ـ نظارت بر نحوه چرای دام در مراتع عشایری از لحاظ رعایت ضوابط فنی و علمی مرتع داری در جهت حفظ مراتع کشور .
12 ـ ایجاد و توسعه مجتمع های صنعتی بهره برداری از جنگلها ، مراتع و آبزیان .
13 ـ اجرای برنامه های تحقیقاتی و آموزشی در جهت کنترل منابعی طبیعی و حفظ حراست از آن .
14 ـ بررسی کمی و کیفی منابع آبزی به منظور افزایش بهره برداری با توجه به امر حفظ و تامین ذخایر موجود .
15 ـ تشخیص و تفکیک حریم قانونی اراضی ملی از مستثنیات اشخاص (حقیقی و حقوقی ) و صدور اسناد مالکیت منابع ملی ، به نام دولت جمهوری اسلامی ایران .
وظایف در زمینه امور دام
1 ـ انجام بررسیهای لازم به منظور برآورد نیاز کشور به محصولات دامی.
2 ـ تهیه و اجرای طرحهای جامع مربوط به افزایش تولید محصولات دامی کشور .
3 ـ اتخاذ تدابیر لازم در جهت حفظ منابع دام و طیور و اصلاح نژاد دام و تدوین نظام بهره برداری و تولید .
4 ـ ایجاد و اداره واحدهای بزرگ دامداری و صنایع وابسته به آن راسا و یا با مشارکت بخش غیر دولتی .
5 ـ طراحی و استقرار نظام مناسب قیمت گذاری محصولات دامی و بیمه دام و طیور و اعلام قیمت تضمینی .
6 ـ تهیه ، تدارک و توزیع علوفه و سایر نهادهای دامی .
7 ـ تامین بهداشت دام کشور و فرآورده های مربوط به آن از طریق پیشگیری و مبارزه بر مراتع و آبشخورها و محل نگهداری دام و سایر تاسیسات مربوط و همچنین کارخانجات تولیدی خوراک دام .
8 ـ انجام تحقیقات و بررسیهای علمی به منظور شناسایی و تشخیص طرق مبارزه با بیماریهای دامی و بیماریهای مشترک انسان و دام و تهیه مایه ها و سرمها و سایر مواد بیولوژیکی لازم و نظارت و کنترل بر تولید ، واردات و مصرف آنها .
9 ـ آموزش روشهای نوین و فنون دامداری به روستاییان و دامداران به منظور بالا بردن سطح اطلاعات و بینش و مهارتهای فنی آنان .
10 ـ تنظیم بازار دام ، طیور ، گوشت و متفرعات آن در جهت حمایت از تولید کنندگان و مصرف کنندگان و ایجاد هماهنگی و اجرای سیاستهای ارشادی در تولید ، تبدیل ، توزیع و بهبود کمی و کیفی آنها .
11 ـ فراهم آوردن امکانات لازم به منظور استفاده حداکثر از فرآورده های دامی از طریق ایجاد و توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی برای کاهش ضایعات فرآورده های دامی .
12 ـ احداث تاسیسات مناسب برای عشایر از قبیل آبشخور ، پناهگاه ، آب انبارهای ذخیره علوفه ، تامین آب و ایجاد ایستگاههای استقرار و انتظار دام و کشتارگاههای صنعتی و همچنین ارایه خدمات سیار دامپزشکی خدمات حمایتی و ترویجی لازم به عشایر دامدار .
13 ـ برنامه ریزی و انجام اقدامات لازم به منظور توسعه و تشویق زنبور داری .
وظایف در زمینه عمران روستاها
1 ـ برنامه ریزی طراحی ، احداث ، توسعه و نگهداری راههای روستایی و ارتباط آن به اولین جاده فرعی یا اصلی کشور تا سطح بخش شامل : بخش به دهستان ، دهستان به دهستان ، روستا به دهستان یا بخش و همچنین گذرگاههای عشایری .
2 ـ سیاست گذاری ، برنامه ریزی ، احداث ، توسعه و نگهداری شبکه های آب آشامیدنی روستاها ( تامین ، تصفیه ، انتقال ، توزیع ) و همچنین دفع پس از تامین آب با رعایت استانداردها و مقررات مربوط .
3 ـ اجرای عملیات بهسازی روستاها با هماهنگی و همکاری دستگاههای ذی ربط .
4 ـ طرح و تهیه نقشه و احداث و گسترش خطوط فشار ضعیف شبکه برق روستا و برق کشاورزی بر اساس استانداردها و ضوابط فنی وزارت نیرو.
5 ـ طرح و تهیه نقشه و احداث و گسترش خط فشار متوسط به در خواست وزارت نیرو .
6 ـ برنامه ریزی و احداث و نگهداری ابنیه و تاسیسات عمومی خدماتی مورد نیاز روستاها و مناطق عشایری شامل حمام ، کشتارگاهها ، غسال خانه ، رخت شوی خانه و غیره .
7 ـ اتخاذ تدابیر لازم در جهت ایجاد و گسترش صنایع روستایی از طریق صدور موافقت های اصولی پروانه تاسیس و بهره برداری و ارایه خدمات لازم با هماهنگی وزارت صنایع .
8 ـ آموزش مهارتهای فنی در زمینه های مورد نیاز در جهت بهبود وضع تولید و اقتصاد روستایی ، عشایری و صیادی در محدوده وظایف جهاد .
9 ـ فراهم نمودن تسهیلات لازم در جهت تامین اعتبارات مورد نیاز روستاییان عشایر ، صیادان .
10 ـ همکاری با نهضت سواد آموزی در جهت ریشه کن کردن بیسوادی در روستاها و مناطق عشایری .
11 ـ صدور کارت شناسایی برای واحدهای تولیدی موجود در روستاها به منظور نظارت و ارایه خدمات مورد نیاز به این کارگاهها در جهت افزایش کمی و کیفی تولیدات صنایع روستایی .
12 ـ تهیه شناسنامه روستاها و جمع آوری و انتشار اطلاعات و آمار مربوط به روستاها .
13 ـ تامین شرایط و امکانات کار در روستاها از طریق توسعه و ترویج فعالیتهای غیر کشاورزی .
معاون اول رییس جمهور ـ حسن حبیبی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1372/11/13
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت جهاد كشاورزی
موضوع :