جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128484237 در تماس باشید.


شماره 16321 / ت 17 هـ 6/2/1373

سازمان برنامه و بودجه
هیات وزیران در جلسه مورخ 4/2/1373 بنا به پیشنهاد شماره 91ـ 31/121/102 مورخ 10/1/1373 سازمان برنامه و بودجه و به استناد اصل 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ضوابط اجرایی بودجه سال 1373 کل کشور را برای وزارتخانه ها ، موسسات ، شرکتهای دولتی و سازمانهایی که شمول مقررات عمومی در مورد آنها مستلزم ذکر نام می باشد و در این تصویبنامه کلا دستگاه اجرایی نامیده می شوند به شرح زیر تصویب نمود :

1 ـ نظریه به اینکه از اهم سیاستهای بودجه ای دولت بهینه از نیروی انسانی کارکنان می باشد ، لذا دستگاههای اجرایی لازم است با بهره گیری از توان و بالابردن سطح فعالیت و بازدهی کارکنان موجبات مازاد را با رعایت مقررات و بر اساس « قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی دستگاههای دولتی » به نحوی فراهم نمایند تا ترکیب ساختار سازمانی آنها از نظر تعداد مشاغل اصلی و پشتیبانی به صورت مطلوب درآید .
2 ـ استفاده از خدمات افرادی که به منظور اجرای طرحهای عمرانی کشور به کار گرفته شده اند در فعالیتهای جاری دستگاههای اجرایی اکیدا ممنوع می باشند .
3 ـ پرداخت حقوق و دستمزد ، مزایای شغلی ، فوق العاده و اضافه کار به کارکنانی که اعتبارات پرسنلی آنان در بودجه جاری دستگاه اجرایی پادار گردیده است و هر نوع هزینه های پرسنلی ، اداری و سرمایه ای دیگر برای امور جاری به استثنای حق ماموریت ، حق التحقیق از محل اعتبار طرحهای عمرانی ( اعم از ملی یا استانی ) ممنوع است ( علیرغم آنکه این افراد در عملیات مربوط به طرحها مشغول خدمت باشند و یا بشوند ) مگر در صورت قطع اعتبارات آنها از محل بودجه جاری با تایید بالاترین مقام دستگاه اجرایی بر اساس شرح عملیات موافقتنامه طرح مورد مبادله با سازمان برنامه و بودجه .
4 ـ پرداخت هر نوع فوق العاده اضافه کار ساعتی در خارج از ساعات اداری با تایید بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف ایشان با رعایت ضوابط ذیل به عمل خواهد آمد .
الف ـ میزان اضافه کار ساعتی کارکنان بر مبنای هر ساعت معادل 1 بر روی 175 حقوق و مزایا ی کارکنان و حداکثر 60 ساعت در ماه خواهد بود .
20% کارکنان هر دستگاه می توانند تا 120ساعت اضافه کار دریافت نمایند . اضافه کار کادر درمانی و بهداشتی ، کارکنان شاغل در مراکز شبانه روزی ، کارگاههای حمایتی و توان بخشی سازمان بهزیستی کشور کارکنان مراقبت پرواز ، سازمان زندانها ، مراکز آموزش فنی و حرفه ای ، مراکز شبانه روزی وابسته به وزارت آموزش و پرورش و مراکز وابسته به سازمان آموزش و پرورش استثنایی حداکثر ( 175 ) ساعت در ماه خواهد بود .
ب ـ پرداخت اضافه کار به کارگران و نیز آن دسته از دستگاههای اجرایی که برای پرداخت فوق العاده اضافه کار دارای مقررات قانونی خاص می باشد تابع قوانین مربوط خواهد بود .
پ ـ بدیهی است پرداخت فوق العاده اضافه کار در قالب اعتبار مصوب می باشد مشروط بر آن که خللی در سایر پرداختها نظیر کمک هزینه عائله مندی ، کمکهای غیر نقدی و مانند آنها وارد نیاید .
5 ـ خرید هرگونه ساختمان یا احداث ساختمان و انجام هزینه های تبعی آن و نیز اجازه ساختمان اضافی ، محوله ، انبار ، توقفگاه ، مزرعه ، باغ و نظایر آن از محل اعتبارات جاری برای دستگاههای اجرایی به استثنای دستگاههای آموزشی ، بهداشتی ، دفاتر پست روستایی ، وزارت دادگستری ، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و نهاد ریاست جمهوری ممنوع است .
6 ـ هیچگونه اعتباری بابت انجام هزینه های چراغانی و یا حق اشتراک صندوقهای پستی جدید در خارج از کشور قابل پرداخت نمی باشد .
7 ـ پرداخت هر گونه وام توسط دستگاههایی که از درآمد عمومی کشور استفاده می نمایند از محل اعتبارات جاری و عمرانی مندرج در قانون بودجه سال 1373 به کارکنان دستگاههای اجرایی و نیز خرید هر گونه نشریات و کتب برای استفاده شخصی آنان ممنوع است .
8 ـ خرید اشیای عتیقه و هنری ( به استثنای موزه ها و موسسات هنری ) و نیز خرید هرگونه وسایل صوتی و تصویری توسط دستگاههای اجرایی به استثنای دستگاههای آموزشی ، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و سازمان خبر گزاری جمهوری اسلامی ایران از محل اعتبارات جاری مجاز نمی باشد .
9 ـ دستگاههای اجرایی موظفند پیشرفت فعالیتهای جاری و عملیات طرحهای عمرانی را با توجه به مفاد قانون برنامه و بودجه براساس موافقتنامه های مبادله شده به سازمان برنامه و بودجه گزارش نمایند .
10 ـ انعقاد قرارداد جدید وکالت و مشاوره حقوقی و یا تمدید قراردادهای قبلی و تعیین حق الوکاله و حق المشاوره با رعایت تصویبنامه شماره 6034 مورخ 30/7/1345 به استثنای قسمت اخیر بند 4 و بندهای 5 و8 آن تصویب وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی مربوط خواهد بود .
11 ـ دستگاههای اجرایی موظفند تربیتی اتخاذ نمایند که حتی المقدور تسهیلات و امکانات لازم برای استفاده کارکنان از غذای گرم و مهد کودک با نرخ مناسب فراهم شود .
12 ـ دستگاههای اجرایی لازم است مطالبات کارکنان ناشی از اجرای قانون نظام هماهنگ را به صورت قطعی در طی سال 1373 پرداخت نمایند .
13 ـ رعایت مفاد تبصره 78 قانون بودجه سال 1363 کل کشور در رابطه با تامین اعتبار قبلی هرگونه پیشنهادی که تضمین تعهدات مالی برای دولت باشد الزامی است .
14 ـ مفاد این تصویبنامه از اول سال 1373 لازم الاجرا می باشد .
معاون اول رییس جمهور ـ حسن حبیبی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1373/02/04
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور
موضوع :