جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127559999 در تماس باشید.


شماره 4990 / د ش 18/1/1373

مصوبه شورای عالی اداری
وزارت راه و ترابری ـ وزارت پست و تلگراف و تلفن ـ وزارت کشور ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ـ وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ـ وزارت امور خارجه ـ وزارت اطلاعات ـ هواپیمایی کشوری" href="/tags/22384/سازمان-هواپیمایی-کشوری/" class="link">سازمان هواپیمایی کشوری ـ هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران ـ نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ـ فرماندهی کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ـ سپاه حفاظت هواپیمایی ـ گمرک جمهوری اسلامی ایران ـ سازمان میراث فرهنگی کشور ـ شرکت مخابرات ایران

شورای عالی اداری در 52 جلسه اجلاس خود در مورخ 10/12/1372 بنا به پیشنهاد سازمان امور اداری و استخدامی کشور به منظور نیل به اهداف و تکالیف مندرج در قانون برنامه اول توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی کشور در زمینه اصلاح ساختار دستگاههای دولتی و بهبود سیستمها و روشها گردش کار در ادارات و سازمانها با جهت گیری بالا بردن کارآیی دستگاههای دولتی و ارایه خدمات به موقع و موثر و تسریع در امور مردم و تدوین اصلاح و زمانبندی روشهای اختصاصی ، مشترک و عمومی مورد عمل دستگاههای اجرایی مستقر در فرودگاههای کشور بویژه در فرودگاههای بین المللی به منظور ایجاد تسهیلات برای رفاه مسافرین و تردد کنندگان فرودگاهی با توجه به وجود تشریفات زائد و دست و پا گیر و فقدان مرز بندی مشخص قانونی بین وظایف و عدم وجود مدیریت متمرکز و همه جانبه در امور جاری و نقصان روشهای مدون و مورد عمل و با توجه به حساسیت و اهمیت فرودگاههای بین المللی به عنوان مبادی ورودی کشور ، تنوع و تعدد دستگاههای ذی ربط در امور فرودگاهی و مسافرین تصویب نمود:
الف ـ امور مدیریتی فرودگاه :
1 ـ به منظور ایجاد هماهنگی ، تدوین تنظیم و اصلاح روشهای اجرایی مشترک امور فرودگاهی ، کمیته ای متشکل از رییس هواپیمایی کشوری" href="/tags/22384/سازمان-هواپیمایی-کشوری/" class="link">سازمان هواپیمایی کشوری ، معاونت ذی ربط هواپیمایی ، وزارت اطلاعات ، اداره کل اتباع خارجی ( گذرنامه نیروی انتظامی ) و گمرک جمهوری اسلامی ایران و به ریاست رییس هواپیمایی کشوری" href="/tags/22384/سازمان-هواپیمایی-کشوری/" class="link">سازمان هواپیمایی کشوری تحت عنوان « کمیته تسهیلات و استاندارد و ارزیابی امور فرودگاهی در هواپیمایی کشوری" href="/tags/22384/سازمان-هواپیمایی-کشوری/" class="link">سازمان هواپیمایی کشوری » با وظایف زیر تشکیل می گردد :
ـ تعیین زمان عبور از کانال خروج از کشور شامل : کنترل حفاظتی ، کنترل گمرکی ، پذیرش مسافر ، کنترل گذرنامه ، کنترل امنیتی کارتهای پرواز .
ـ تعیین زمان لازم جهت تخلیه و انتقال بار همراه مسافر بر حسب نوع و میزان بار و ظرفیت هواپیما و تحویل بار از تسمه نقاله به مسافر .
ـ تعیین زمان لازم جهت ارایه خدمات بار و مسافر ( هند لینگ ) به هواپیماهای مختلف مسافران به سالنهای ترانزیت و العکس .
ـ تعیین و تصویب البسه متحد الشکل مناسب جهت پرسنل شاغل دستگاههای مستقر در فرودگاهها بغیر از شرکتهای هواپیمایی به تفکیک برای هر یک از دستگاهها با طرح و رنگ مناسب .
ـ بررسی و ارایه نظرات مشورتی به مدیران فرودگاه در خصوص نحوه استقرار جا و مکان دستگاههای ذی ربط در امور مسافرین به نحوی که ظرفیت پذیرش فرودگاهها را به حداکثر برساند .
ـ متناسب کردن نیروی انسانی و تعداد مامورین واحدها با توجه به حساسیت وظایف و حجم فعالیتهای جاری هر یک از دستگاههای موجود در فرودگاه در ساعات مختلف شبانه روز نسبت به پروازهای برنامه ای .
تبصره 1 ـ نحوه تشکیل جلسات و آیین نامه داخلی کمیته در جلسه ای که پس از معرفی نمایندگان به کمیته صورت می پذیرد به تصویب اعضا می رسد .
تبصره 2 ـ سایر دستگاههای مستقر در فرودگاه حسب ضرورت و به تشخیص رییس هواپیمایی کشوری" href="/tags/22384/سازمان-هواپیمایی-کشوری/" class="link">سازمان هواپیمایی کشوری موظفند در جلسات شرکت نمایند .
تبصره 3 ـ کمیته یاد شده بر حسب ضرورت می تواند نسبت به تشکیل کمیته های فرعی با شرکت نمایندگان ارگانهای موضوع این ماده در فرودگاههای بین المللی به ریاست مدیر اقدام نماید تصمیمات این کمیته ها پس از تصویب کمیته تسهیلات و استاندارد و ارزیابی امور فرودگاهی قابل اجرا است .
2 ـ رییس هواپیمایی کشوری" href="/tags/22384/سازمان-هواپیمایی-کشوری/" class="link">سازمان هواپیمایی کشوری ( مدیران فرودگاهها در فرودگاههای کشور ) با توجه به وظایف قانونی مربوطه و اشرافی که بر امور فرودگاهها و مسئولین واحدهای مستقر در فرودگاه دارند به عنوان مسئول اجرای مصوبات کمیته مذکور به منظور تشخیص و تعیین تخلفات دستگاهها از مصوبات کمیته مزبور تعیین می گردد .
تبصره 1 ـ رییس هواپیمایی کشوری" href="/tags/22384/سازمان-هواپیمایی-کشوری/" class="link">سازمان هواپیمایی کشوری موظف است کلیه موارد تخلف گزارش شده را در کمیته مزبور مطرح و تذکرات لازم را به مسئولین ذی ربط کتبا ابلاغ نموده و توضیح بخواهد .
تبصره 2 ـ رییس هواپیمایی کشوری" href="/tags/22384/سازمان-هواپیمایی-کشوری/" class="link">سازمان هواپیمایی کشوری موظف است هر شش ماه یک بار گزارش کاملی از اهم تصمیمات کمیته تسهیلات و استاندارد و ارزیابی امور فرودگاهی به همراه فهرست موارد تخلف هر یک از دستگاهها را جهت استحضار و صدور دستورالعمل به مقام ریاست جمهوری و رییس شورای عالی اداری تقدیم نماید .
3 ـ به منظور جلوگیری از دخالتهای قانونی دستگاههای مختلف مستقر در فرودگاهها در امور یکدیگر و بوجود آمدن وظایف متداخل یا تکراری و ایجاد وقفه در امور جاری فرودگاههای کشور مقرر گردید :
تصویب و یا اجرا هرگونه مقررات و یا صدور دستورالعمل که بوسیله هر یک از دستگاههای دولتی جهت تصویب به مراجع ذی صلاح و تصمیم گیرنده و یا مجری ارسال می گردد در صورتیکه بنحوی در اداره امور فرودگاهی و انجام فعالیتهای داخل فرودگاهها موثر باشد منوط به کسب نظر قبلی از هواپیمایی کشوری" href="/tags/22384/سازمان-هواپیمایی-کشوری/" class="link">سازمان هواپیمایی کشوری است و در مواردی که به عموم فعالیتهای جاری فرودگاهها مرتبط باشد ، کسب نظر کمیته تسهیلات استاندارد ارزیابی امور فرودگاهی پیش بینی شده در بند یک این بخش نیز ضروری است بدیهی است رعایت تبصره 2 ماده 6 قانون هواپیمایی کشوری کماکان لازم الاجرا است .
4 ـ با توجه به حساسیت و شرایط و فرهنگ خاص حاکم بر فرودگاههای کشور بویژه در فرودگاههای بین المللی به عنوان مبادی ورود و خروج کشور ، کلیه دستگاههای دخیل در امور مسافرین با هماهنگی هواپیمایی کشوری" href="/tags/22384/سازمان-هواپیمایی-کشوری/" class="link">سازمان هواپیمایی کشوری موظفند به نحوی برنامه ریزی نمایند که کلیه کارکنان و مامورین در فرودگاهها کشور قبل از استقرار در محل ماموریت و ارایه خدمات قانونی از آموزشهای لازم ( اعم از توجیهی و تخصصی ) برخوردار گردند .
تبصره 1 ـ کلیه دستگاههای مستقر در فرودگاهها موظفند دوره های توجیهی کوتاه مدت به منظور آشنایی با مسائل عمومی و کلی فرودگاهها و شناخت ارتباطات واحدهای مختلف را که محتوای آن به وسیله هواپیمایی کشوری" href="/tags/22384/سازمان-هواپیمایی-کشوری/" class="link">سازمان هواپیمایی کشوری با همکاری هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران و تعیین می شود برگزار نمایند .
تبصره 2 ـ کلیه دستگاههای مستقر در فرودگاههای کشور که خدمات مستقیمی به مسافرین ارایه می نمایند به منظور تسریع در انجام وظایف قانونی خود مکلفند به کارکنان مربوط قبل از اعزام به فرودگاههای کشور آموزشهای تخصصی لازم را ارایه نمایند .
تبصره 3 ـ صدور کارت تردد دایم بوسیله هواپیمایی کشوری" href="/tags/22384/سازمان-هواپیمایی-کشوری/" class="link">سازمان هواپیمایی کشوری جهت کارکنان جدید دستگاههای مستقر در فرودگاه منوط به طی دوره های فوق و ارایه گواهی مربوطه می باشد .
5 ـ هواپیمایی کشوری" href="/tags/22384/سازمان-هواپیمایی-کشوری/" class="link">سازمان هواپیمایی کشوری موظف است بنحوی برنامه ریزی کند که کلیه سرویسهای لازم نظیر ساعات و شیفتهای کاری هماهنگ گردیده و حداقل تسهیلات مورد لزوم نظیر خدمات ایاب و ذهاب و غذاخوری برای کارکنان کلیه دستگاهها مستقر در فرودگاههای مستقر در فرودگاههای کشور را ایجاد نماید ضوابط لازم جهت اجرای این بند بوسیله کمیته تسهیلات و استاندارد و ارزیابی امور فرودگاهی تهیه و تنظیم می گردد .
6 ـ هواپیمایی کشوری" href="/tags/22384/سازمان-هواپیمایی-کشوری/" class="link">سازمان هواپیمایی کشوری موظف است با توجه به اصلاحات ساختاری و روشی و تغییراتی که در سیستم جا و مکان فرودگاههای بین المللی با اجرای بندهای این مصوبه و سایر مقررات حادث می شود ، نسبت به پیش بینی و احداث محلهای مناسب استراحت مسافرین و گسترش سالنهای ترانزیت ، محلهای مناسب جهت استقرار نیروی انسانی واحدهای مستقر در فرودگاه و همچنین گسترش فروشگاههای آزاد ، رستورانها و دیگر وسایل پر کننده اوقات فراغت اقدام نمایند .
7 ـ کلیه دستگاهها و واحدهای اجرایی مستقر در فرودگاه که وظیفه نظارت قانونی جهت حضور در کانال ورودی و خروجی کشور را ندارد می بایستی به محل مناسبی خارج از سالنهای ترانزیت و گمرک منتقل گردند . تشخیص موارد با « کمیته تسهیلات و استاندارد و ارزیابی امور فرودگاهی » می باشد .
تبصره ـ کلیه ارگانهای مستقر در فرودگاههای کشور پس از اتمام ماموریت قانونی خود موظفند اماکن تحت اختیار را تخلیه و تحویل هواپیمایی کشوری" href="/tags/22384/سازمان-هواپیمایی-کشوری/" class="link">سازمان هواپیمایی کشوری نمایند .
8 ـ کلیه اماکن غیر مربوط با امور فرودگاهی در فرودگاههای کشور از قبیل محل ستاد تخلیه مجروحین جنگ تحمیلی ظرف مدت 2 ماه تخلیه و به هواپیمایی کشوری" href="/tags/22384/سازمان-هواپیمایی-کشوری/" class="link">سازمان هواپیمایی کشوری تحویل گردد .
9 ـ هواپیمایی کشوری" href="/tags/22384/سازمان-هواپیمایی-کشوری/" class="link">سازمان هواپیمایی کشوری جهت بهینه کنترلهای ضرور بوسیله دستگاههای مربوط می بایستی ترتیبی اتخاذ نماید ، تا ابزار و وسایل و تکنولوژی مناسب و پیشرفته مورد لزوم و سایر تکنولوژیهایی که در فرودگاههای جهان متداول است تهیه و با هماهنگی هر یک از واحدهای مذکور در محلهای مناسب نصب و راه اندازی نماید به گونه ای که کنترلهای محسوس جز در مواردی که در این مصوبه تجویز گردیده ، خودداری گردد .
10 ـ پس از تنظیم و تایید تشکیلات و شرح وظایف شرکت فرودگاههای کشور ، حسب مورد وظایف ذکر شده در این مصوبه به شرکت یاد شده واگذار خواهد شد و مدیر عامل این شرکت در کمیته موضوع ماده یک عضویت خواهد داشت .
ب ـ امور گمرکی
1 ـ با توجه به سیاستهای عمومی کشور، گمرک موظف است در مورد کالاها و بار خروجی همراه مسافر که در ترمینال عرضه می شود با ورودی همراه مسافر فرم اظهارنامه کالا تهیه و بین مسافرین توزیع نماید و کنترل کالا از طریق دستگاههای مکانیزه مشترکا با نیروی انتظامی در یک محل انجام شود و در صورت لزوم به صورت موردی بازدید نمایند.
تبصره ـ کلا بازدیدهای کنترلی گمرکی و ارزیابی در ورود و خروج در یک مرحله انجام شود .
2 ـ جهت بالا رفتن ظرفیت پذیرش بارهای تجاری در انبارها و صحت و سلامت آنها ، هواپیمایی کشوری" href="/tags/22384/سازمان-هواپیمایی-کشوری/" class="link">سازمان هواپیمایی کشوری با همکاری گمرک نسبت به ساخت و توسعه صحیح انبارهای کالاهای غیر تجاری موجود اقدام نماید و گمرک موظف است ضمن تجهیز و طبقه بندی صحیح انبارهای مذکور ترتیبی اتخاذ نماید که با رعایت مقررات مربوطه نسبت به کالاهایی که در مدت قانونی تعیین شده ترخیص نگردیده اند ، بلافاصله طبق مقررات جاری کالاهای متروکه رفتار گردد .
3 ـ جهت جلوگیری از اتلاف و صدمه دیدن کالاهایی که به کشور وارد می شود گمرک و مجتمع انبارهای عمومی و خدمات گمرکی موظفند ، خدمات مورد نیاز در تحویل گرفتن کالاها را به صورت شبانه روزی ارایه نمایند .
4 ـ به منظور جلوگیری از وارد شدن خسارت به کالاهای موجود در انبارهای گمرک و انبار عمومی ، و پرهیز از تراکم کالا دستگاههای دولتی موظفند به نحوی برنامه ریزی نمایند که کالاهای حمل یکسره خود را به موقع تحویل گرفته و به محل مناسب پیش بینی شده منتقل نمایند . گمرک موظف است برای ورود موارد ضروری و استثنایی تمهیدات لازم را جهت حفظ کالاهای مذکور به عمل آورد ، ضمن این که دستگاههای دولتی ذی ربط مسئول ضمان حاصله هستند و موظف به پرداخت هزینه نقل و انتقال و نگهداری که بوسیله گمرک تعیین خواهد شد می باشند . مشروح موارد تخلف بوسیله رییس کل گمرک به ریاست جمهوری تقدیم می گردد .
5 ـ جهت تسریع و تسهیل در امور مسافرتی بویژه جهت ترخیص کالاهای همراه مسافر ، مامورین کلیه دستگاههایی که دارای وظایف نظارت قانونی و صدور مجوز جهت ورود و خروج کالا و یا مسایل خاصی می باشند ( نظیر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ، مخابرات ، سازمان میراث فرهنگی کشور ، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و وزارت امور خارجه ) موظفند در شیفت کاری گمرک با حضور گمرک با حضور به موقع و طبق برنامه ای که گمرک تعیین می کند نسبت به انجام وظایف قانونی خود اقدام و یا اجرای وظایف خود را به گمرک تفویض نمایند ، بدیهی است در صورتی که مامورین مذکور انضباط اداری را با رعایت نکردند مدیران گمرک گزارش لازم را به رییس کمیته تسهیلات و استاندارد و ارزیابی امور فرودگاهی ارسال میدارند تا موضوع جهت اتخاذ تصمیم مناسب در کمیته مزبور مطرح گردد .
6 ـ تحویل بار تجاری یا غیر تجاری بوسیله گمرک یا انبارهای عمومی طبق بارنامه های مربوطه منزله صحت و سلامت بار محسوب می گردد و هر نوع ضایعه ای که در هنگام تحویل کالا به صاحب کالا ، متوجه کالا باشد به عهده گمرک با انبارهای عمومی بوده و می بایستی معادل ارزش سیف کالا بوسیله گمرک یا انبارهای عمومی جبران خسارت شود گمرک موظف است روش اجرایی این بند را به تایید کمیته تسهیلات و استاندارد و ارزیابی امور فرودگاهی برساند .
7 ـ به منظور رعایت مقررات بین المللی ، در هنگام نشستن هواپیماهای خارجی ( وارد از خارج کشور ) در فرودگاههای بین المللی کشور اعم از ترانزیت یا برنامه ای ، ابتدا مامورین گمرک جهت انجام وظایف قانونی مربوط و سپس نیروهای خدماتی شرکت ارایه دهنده خدمات زمینی مربوطه جهت ارایه سرویسهای لازم می توانند داخل هواپیما گردند ، سایر نیروهای موجود در فرودگاه حق حضور در هواپیماهای خارجی را ندارد . ضمنا ورود کلیه مامورین مذکور در این ماده منوط به رعایت مقررات مربوط به تردد و الصاق کارت به سینه می باشد .
تبصره ـ نیروهای امنیتی و سایر ارگانهای در مواقع ضروری و خاص با اطلاع مدیریت فرودگاه و پس از هماهنگی با شرکت هواپیمایی خارجی می توانند پس از مامورین گمرک وارد هواپیما شوند .
8 ـ هواپیمایی کشوری" href="/tags/22384/سازمان-هواپیمایی-کشوری/" class="link">سازمان هواپیمایی کشوری موظف است ترتیبی اتخاذ نماید که علاوه بر اعلام برنامه پروازهای برنامه ای به گمرک و سایر دستگاههای ذی ربط در امور تردد مسافر ، ورود پروازهای غیر برنامه ای را نیز حداقل یک ساعت قبل از ورود جهت ایجاد آمادگی به آنها اطلاع دهد.
ج ـ امور گذرنامه :
1 ـ کنترل گذرنامه در ورود و خروج باید بوسیله گذرنامه نیروی انتظامی و گذرنامه وزارت اطلاعات در یک محل به صورت مشترک و در نقطه مرزی صورت پذیرد .
تبصره ـ به ترتیب فوق ، کنترل مجدد مامورین گذرنامه نیروی انتظامی (تحویل و کنترل برگ اعلامیه خروج در نقطه صفر مرزی ) حذف می گردد .
2 ـ وزارت کشور( گذرنامه اداره کل اتباع خارجه ) موظف است با همکاری هواپیمایی کشوری" href="/tags/22384/سازمان-هواپیمایی-کشوری/" class="link">سازمان هواپیمایی کشوری و وزارت اطلاعات کامپیوتری کردن کنترل گذرنامه توسط واحدهای یاد شده در فرودگاههای بین المللی کشور را ظرف سه ماه به مرحله بهره برداری برساند .
تبصره ـ وزارت پست و تلگراف و تلفن موظف است امکانات فنی لازم به منظور برقراری خطوط ارتباط مناسب ( Data Base ) جهت اجرای این بند را ظرف مدت تعیین شده در اختیار دستگاههای مذکور قرار دهد .
3 ـ گذرنامه نیروی انتظامی موظف است ظرف مدت سه ماه واحدهای اداری و بایگانی موجود در سالنهای ترانزیت را به محل مناسبی در خارج این سالنها منتقل نماید .
معاون رییس جمهور و دبیر شورای عالی اداری ـ سید محمد میر محمدی
نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1372/12/10
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت كشور
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
وزارت راه وترابری
وزارت پست و تلگراف و تلفن
وزارت امور خارجه
سازمان هواپیمائی كشور
موضوع :