جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123795017 در تماس باشید.


شماره 59663 / ت 377 هـ - 24/12/1372

وزارت امور اقتصادی و دارایی
هیات وزیران در جلسه مورخ 18/12/1372 بنا به پیشنهاد شماره 44047 / 14367 /56 مورخ 14/12/1372 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده 46 قانون محاسبات عمومی ـ مصوب 1366 ـ تصویب نمود:
متن زیر به عنوان تبصره 2 به ماده 12 آیین نامه اجرایی موضوع ماده 46 قانون محاسبات عمومی ( موضوع تصویب نامه شماره 4444 / ت 409 مورخ 28/4/1368 ) الحاق می گردد .
تبصره 2 ـ میزان تضمین مخزن دار موضوع این ماده مخزن داران اوراق بهادار نمایندگی های خزانه ، در استانها به تناسب جریان ابوابجمعی آنها به ترتیب با پیشنهاد مدیر کل اوراق بهادار و رییس نمایندگی خزانه در استان مربوط و موافقت خزانه دار کل کشور و یا مقامات مجاز از طرف ایشان تعیین و با رعایت سایر مقررات مربوط اخذ می شود .
معاون اول رییس جمهور ـ حسن حبیبی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1372/12/18
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت امور اقتصادی و دارائی
موضوع :