جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122546782 در تماس باشید.


شماره 72047 / ت 357 هـ - 22/12/1372

وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ـ وزارت کار و امور اجتماعی
هیات وزیران در جلسه مورخ 15/12/1372 بنا به پیشنهاد شماره 76885 مورخ 3/12/1372 وزارت کار و امور اجتماعی و به استناد ماده 14 قانون بیمه کاری ـ مصوب 1369 ـ تصویب نمود :
به وزارت کار و امور اجتماعی و سازمان تامین اجتماعی اجازه داده می شود در اجرای ماده 23 آیین نامه اجرایی قانون بیمه کاری موضوع تصویبنامه شماره 122626 / ت 404 هـ مورخ 19/10/ 1369 ، کلیه پرداختهایی که به صورت مستقیم یا غیر مستقیم در رابطه با اجرای قانون بیمه بیکاری انجام شده یا می شود به هزینه قطعی منظور نمایند .
تشخیص هزینه های فوق به عهده بالاترین مقام دستگاه اجرایی مربوط یا مقامات مجاز از طرف آنها می باشد .
معاون اول رییس جمهور ـ حسن حبیبی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1372/12/15
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت كار و امور اجتماعی
وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكی
موضوع :