جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09143230071 در تماس باشید.

شماره 72302 / ت 396 هـ - 26/12/1372

وزارت نیرو
هیات وزیران در جلسه مورخ 15/12/1372 بنا به پیشنهاد شماره 505 /314 / 43678 مورخ 1/3/1372 وزارت نیرو و به استناد تبصره ماده 34 قانون توزیع عادلانه آب ـ مصوب 1361 ـ آیین نامه موضوع تبصره ماده 34 قانون توزیع عادلانه آب را به شرح زیر تصویب نمود :

ماده 1 ـ آب بران مکلفند بهای آب مصرفی خود یا عوارض آن بر اساس نرخ مصوب و در خصوص آب مصرفی کشاورزی بهای آب یا معادل درصد تعیین شده از محصول را در موعود و محلی که در قبوض تعیین شده است بپردازند .
ماده 2 ـ صورت حساب بهای آب مصرفی یا عوارض متعلق برای مصرف کنندگان آب کشاورزی و امکانات سالی یک تا چهار بار و صورت حساب مصارف شهری و صنعتی و سایر مصارف که از شبکه لوله کشی یا خطوط انتقال آب یا شبکه های آبیاری یا چاههای استفاده می کنند حداکثر هر سه ماه یک بار تهیه و ارسال می شود .
در صورت حساب مذکور علاوه بر مشخصات مصرف کننده و نشانی دقیق او میزان آب مصرف شده نوع مصرف فاصله زمانی مصرف آب بهای عوارض آخرین روز مهلت پرداخت محلی که وجه باشد در آنجا پرداخت گردد و ضمانت اجرای عدم پرداخت به موقع تصریح خواهد شد 0
ماده 3 ـ آخرین روز مهلت با توجه به بعد مسافت و اوضاع و احوال محلی باید طوری تعیین شود که فاصله زمانی بین تاریخ وصول صورتحساب و آخرین روز مهلت برای آب شرب صنعت و کشاورزی کمتر از یک ماه نباشد .
ماده 4 ـ تا زمانی که تعیین مقدار آب مصرفی کشاورزی به صورت حجمی مقدور نباشد مقدار آب تحویلی به هر هکتار زمین زیر کشت با توجه به نوع محصول و شرایط اقلیمی برآورد خواهد شد .
ماده 5 ـ در صورت عدم پرداخت به موقع بهای آب مصرف شده یا عوارض یا درصد تعیین شده از محصول ( در مورد آب مصرفی کشاورزی ) آب مستنکف از پرداخت به هر طریق مناسب از جمله پلمپ محل انشعاب یا مجرای ورود آب ، قطع خواهد شد چنانچه وجه صورت حساب قبل از اقدام به قطع آب تادیه گردد در این صورت آب قطع نخواهد شد .
ماده 6 ـ هرگاه در مواردی مانند مورد آبهای کشاورزی قطع آب از نظر فنی مقدور نباشد یا موجب ضرر اشخاص ثالث گردد ، آب بها یا عوارض برابر ماده 34 قانون توزیع عادلانه آب از طریق ثبت اسناد و املاک محل وصول خواهد شد .
ماده 7 ـ وصل مجدد آب منوط به درخواست مصرف کننده و تسویه حساب کلیه بدهیهای مربوط به آب بها یا عوارض معوق و هزینه قطع و وصل مجدد به مبلغ تمام شده خواهد بود و در صورت موافقت شرکت یا سازمان آب امکان تقسیط بدهی وجود خواهد داشت .
ماده 8 ـ هرگاه قطع آب در نتیجه بی احتیاطی و اشتباه کارکنان سازمانهای وصول کننده صورت گرفته باشد در اسرع وقت و بدون دریافت هیچگونه هزینه ای آب مصرف کننده وصل و در صورت ورود خسارت ذی نفع حق مطالبه خسارات حاصل از قطع آب را خواهد داشت .
ماده 9 ـ هرگاه مصرف کنندگان آب ، ظرف سه ماه پس از تاریخ قطع آب برای دریافت صورت حساب یا تسویه دیون معوق خود اقدام ننماید مستنکف محسوب می شوند و در چنین صورتی سازمانهای ذی ربط براساس ماده 34 قانون توزیع عادلانه آب ، جهت وصول دیون آنها از اداره اسناد و املاک محل تقاضای صدور اجراییه خواهند نمود .
ماده 10 ـ هر کس نسبت به صورت حساب ارسالی اعتراضی داشته باشد می تواند اعتراض نامه خود را به صورت مستدل تنظیم ظرف دو ماه از تاریخ صدور برگ صورت حساب به سازمان وصول کننده بفرستد .
اعتراض به موجب عدم پرداخت به موقع آب بها یا عوارض نخواهد بود ، سازمان وصول کننده مکلف است اعتراض را در مورد رسیدگی قرار دهد و در صورت رسیدگی قرار دهد و در صورت وارد بودن اعتراض صورتحساب را اصلاح یا در صورت وصول وجه اضافه دریافتی را به معترض باز پرداخت نماید همین حکم در موردی که نسبت به قطع آب اعتراضی با توجه به ماده 8 این آیین نامه به عمل آید نیز جاری است مشروط بر اینکه چنین اعتراضی ظرف یک ماه از تاریخ قطع آب به سازمان مربوط تسلیم شده باشد .
معاون اول رییس جمهور ـ حسن حبیبی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1372/12/15
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت نیرو
موضوع :