جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120899917 در تماس باشید.


شماره 224 / ت 417 هـ - 14/1/1373

هیات وزیران در جلسه مورخ 24/12/1372 بنا به پیشنهاد شماره مشترک وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و دادگستری به شماره 40395/ 13466 /4/30 مورخ 16/12/1372 و به استناد بند 3 ماده 24 قانون مالیاتهای مستقیم ـ مصوب 1366 ـ آیین نامه اجرایی بند مذکور را به شرح زیر تصویب نمود :

ماده 1 ـ استفاده از معافیت مالیاتی نسبت به اموالی که برای سازمانهای مذکور در بندهای 1 و 2 و 4 ماده 2 قانون مالیاتهای مستقیم ـ مصوب 1366 ـ که از این پس به اختصار قانون نامیده می شود یا امور مندرج در بند 3 ماده مزبور مورد وقف یا حبس یا نذر واقع گردد یا به موجب وصیت نامه قطعی شده در مورد وصیت نامه قطعی شده در مورد وصیت واقع شده است موکول به رعایت مقررات زیر خواهد بود :
الف ـ در صورتی که وقف یا حبس یا نذر یا وصیت برای سازمانها و موسسات مندرج در بندهای 1 ، 2 و 4 ماده 2 قانون باشد گواهی لازم مبنی بر این که مال در اختیار آنها و موسسات مذکور ، اخذ و به ضمیمه یک نسخه از تصویر یا رونوشت مصدق وقف نامه یا حبس نامه یا نذر یا وصیت نامه به اداره امور اقتصادی و دارایی محل تسلیم شود .
ب ـ در صورتی که وقف یا حبس یا نذر یا وصیت برای انجام امور مندرج در بند 3 ماده 2 قانون باشد باید گواهی لازم از مراجع صلاحیت دار دولتی یا شهرداری مربوط یا مرجع مورد قبول دولت مبنی بر اعمال نظارت ، اخذ و به انضمام نسخه ای از تصویر یا رونوشت مصدق وقف نامه یا حبس نامه یا نذر نامه یا وصیت نامه معتبر به اداره امور اقتصادی و دارایی محل تسلیم شود .
ماده 2 ـ حق نظارت دولت یا شهرداری یا مراجعی که مورد قبول دولت واقع می شوند به یکی از جهات زیر حاصل خواهد شد :
الف ـ به موجب قانون ایجاد شده یا بشود .
ب ـ مستند به وقف نامه یا حبس نامه یا نذر نامه یا وصیت نامه معتبر باشد.
ج ـ از طرف متصدی امور وقف ، حبس ، نذر یا وصی داده باشد .
د ـ انجام امور مندرج در بند 3 ماده 2 قانون یکی از سازمانها و موسسات مذکور در بندهای 1 و 2 ماده مزبور محول شده باشد .
ماده 3 ـ اداره امور اقتصادی و دارایی محل مکلف است ظرف 30 روز پس از دریافت گواهینامه موضوع بندهای الف و ب ماده 1 این آیین نامه ، گواهی معافیت مالیاتی مقرر در ماده 24 قانون مالیاتهای مستقیم را صادر و به متقاضی تسلیم کند .
تبصره ـ معافیت مزبور مانع اجرای تبصره 3 ماده 32 قانون مالیاتهای مستقیم و مطالبه مالیات متعلقه نخواهد بود .
معاون اول رییس جمهور ـ حسن حبیبی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1372/12/24
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت امور اقتصادی و دارائی
موضوع :