جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128394852 در تماس باشید.


ماده 1 ـ تعاریف :
در این اساسنامه بنیاد تعاون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران « بنیاد» و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران « ناجا » نامیده می شود .
ماده 2 ـ بنیاد موسسه ای غیر انتفاعی ، دارای شخصیت حقوقی مستقل و وابسته به ناجا می باشد .
ماده 3 ـ مرکز اصلی بنیاد در تهران بوده و در نقاط مختلف کشور در صورت لزوم به پیشنهاد هیات مدیره بنیاد و تصویب هیات امنا شعبه و یا موسسه تابعه ایجاد می گردد .
تبصره ـ تشکیل شعبه و یا موسسه ای تابعه در خارج از کشور به پیشنهاد هیات امنا و تصویب مقام معظم فرماندهی کل قوا خواهد بود .
ماده 4 ـ سرمایه اولیه بنیاد در تاریخ تاسیس ده میلیون ریال می باشد که از طرف مقام معظم رهبری و فرماندهی کل قوا اهدا گردیده است .
ماده 5 ـ مدت موسسه نامحدود است ( از تاریخ تاسیس 22/10/72 )
ماده 6 ـ اهداف بنیاد عبارت است از :
الف ـ تامین نیازمندیهای پرسنل کادر ثابت در ابعاد مسکن و وام .
ب ـ پشتیبانی از تعاونیهای مسکن ناجا از طریق تامین زمین و تغییر کاربری آن و انجام حمایتهای حقوقی و قانونی و تولید و عرضه مصالح و محصولات ساختمان سازی .
تبصره 1 ـ موارد بالا از طریق فعالیتهای تجاری و بازرگانی و تاسیس واحدهای تولیدی و عمرانی صورت می گیرد .
تبصره 2 ـ بنیاد در ارتباط با امور نظامی و انتظامی و تجهیزات نظامی و انتظامی حق هیچگونه معامله و یا دلالی و نمایندگی در آن ندارد .
ماده 7 ـ کلیه درآمدهای حاصل از فعالیتهای بنیاد ( پس از کسر هزینه های جاری و سرمایه گذاری) صرف امور خدماتی وام مسکن پرسنل کادر ثابت ناجا می گردد .
تبصره ـ درآمدهای بنیاد و شعب و موسسات تابعه آن مشمول ماده 133 قانون مالیاتهای مستقیم می باشد .
ماده 8 ـ ارکان بنیاد عبارتند از :
الف ـ هیات امنا
ب ـ هیات مدیره .
ج ـ بازرسین
ماده 9 ـ هیات امنا مرکب از مسئولین زیر خواهد بود .
الف ـ فرمانده ناجا که ریاست هیات امنا را عهده دار خواهد بود .
ب ـ رییس سازمان عقیدتی سیاسی ناجا .
ج ـ فرمانده سازمان حفاظت اطلاعات ناجا .
د ـ معاون هماهنگ کننده ناجا .
هـ ـ نماینده رییس ستاد کل نیروهای مسلح
و ـ نماینده کشور
ماده 10 ـ تقدیم موارد ذیل به محضر مقام معظم فرماندهی کل قوا جهت تصویب و تایید معظم له .
1 ـ پیشنهاد تعطیل یا انحلال بنیاد .
2 ـ پیشنهاد هرگونه تغییر در اساسنامه .
3 ـ پیشنهاد خط مشی ها و سیاستهای بنیاد .
4 ـ پیشنهاد هرگونه فعالیت بنیاد در خارج از کشور و انعقاد هرگونه قرارداد با شخصیتهای حقیقی و حقوقی بیگانه .
ب ـ نصب و عزل اعضا هیات مدیره و مدیره و مدیر عامل و بازرسین قانونی .
تبصره ـ احکام افراد مذکور در بند ب ماده 8 از سوی رییس هیات امنا صادر خواهد شد .
جـ بررسی و تصویب برنامه های آتی سالانه یا چند ساله .
د ـ بررسی و تصویب بودجه بنیاد .
هـ ـ بررسی و تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان و گزارش سالانه با توجه به گزارش بازرسین .
و ـ تصویب تشکیل موسسات وابسته و شعب داخل کشور بنیاد و تصویب اساسنامه ها و ضوابط کلی آنها .
ز ـ بررسی و تصویب تشکیلات و آیین نامه های مالی و معاملاتی بنیاد.
تبصره ـ عملکرد افراد منصوب هیات امنا همه ساله توسط هیات امنا ارزیابی می شود .
ماده 11 ـ جلسات هیات امنا حداقل هر شش ماه یک بار بنا به دعوت قبلی رییس هیات امنا تشکیل می گردد .
تبصره 1 ـ رییس هیات امنا میتواند هر موقع که ضرورت بداند جلسه فوق العاده هیات امنا را تشکیل دهد .
تبصره 2 ـ صورت جلسه مذاکرات و تصمیمات هیات امنا به امضا کلیه اعضا حاضر در جلسه رسیده و یک نسخه از آن جهت استحضار مقام معظم فرماندهی کل قوا تقدیم دفتر معظم له می گردد .
تبصره 3ـ جلسات هیات امنا با حضور 5 نفر از اعضا رسمیت یافته و در هر صورت تصمیمات با حداقل 4 رای موافق معتبر خواهد بود .
تبصره 4 ـ نحوه تشکیل و اداره امور جلسات طبق مصوبه هیات امنا خواهد بود .
تبصره 5 ـ دبیرخانه هیات امنا همان دبیرخانه هیات مدیره خواهد بود .
ماده 12 ـ اعضای هیات مدیره پنج نفره می باشد که رییس هیات مدیره توسط هیات امنا و بقیه بنا به پیشنهاد رییس هیات مدیره و تصویب هیات امنا برای مدت دو سال انتخاب خواهند شد .
تبصره 1 ـ جلسات هیات مدیره با حضور 4 نفر از اعضا رسمیت یافته و تصمیمات به سه رای موافق معتبر خواهد بود .
تبصره 2 ـ جلسات هیات مدیره حداقل ماهی یک بار بنا به دعوت قبلی رییس هیات مدیره تشکیل می گردد .
تبصره 3 ـ رییس هیات مدیره میتواند هر موقع که ضرورت بداند و یا صورت تقاضای اکثریت اعضای هیات مدیره تشکیل جلسه فوق العاده دهد .
ماده 13 ـ وظایف هیات مدیره به شرح ذیل می باشند :
الف ـ تهیه و تدوین آیین نامه های مالی ، اداری و معاملاتی بنیاد و ارایه به هیات امنا جهت تصویب .
ب ـ تهیه و تدوین تشکیلات بنیاد و ارایه به هیات امنا جهت تصویب .
ج ـ تهیه و تدوین برنامه های تولیدی و خدماتی بنیاد و ارایه به هیات امنا جهت تصویب .
د ـ بررسی و تصویب کلیه موارد قابل طرح در هیات امنا جهت تصویب.
هـ ـ بررسی بودجه سالیانه و ترازنامه و حساب سود و زیان و ارایه به هیات امنا جهت تصویب .
و ـ تهیه و تصویب برنامه های اجرایی بنیاد .
ز ـ مراقبت در تامین اهداف بنیاد .
ماده 14 ـ مدیر عامل :
مدیر عامل بالاترین مقام اجرایی بنیاد است نمایندگی بنیاد را در مقابل موسسات ، ادارات ، اشخاص و محاکم بر عهده دارد .
ماده 15 ـ مدیر عامل بنیاد از میان اعضا مدیره و یا خارج از آن با پیشنهاد هیات مدیره و تصویب هیات امنا و با حکم رییس هیات امنا برای مدت دو سال انتخاب می شود .
ماده 16 ـ وظایف و اختیارات مدیر عامل :
الف ـ انجام هرگونه تشریفات قانونی و ضروری بنیاد و مکاتبات اداری و مراجعه به هریک از اشخاص حقیقی و حقوقی دولتی و خصوصی و تنظیم و انعقاد قراردادها و انجام معاملات لازم در داخل یا خارج کشور فسخ و الغا آنها برابر قوانین موضوعه و اساسنامه بنیاد و با رعایت جز 4 بند الف ماده 10 اساسنامه .
ب ـ تهیه و تنظیم بودجه سالیانه و ترازنامه و حساب سود و زیان و ارایه به هیات مدیره ظرف 45 روز پس از پایان سال مالی .
ج ـ تهیه و تنظیم فهرست اموال و دارایی بنیاد و رسیدگی به محاسبات و پرداختن دیون و وصول مطالبات .
د ـ افتتاح حساب در بانکها و موسسات اقتصادی دیگر و استرداد آنها با تصویب هیات مدیره .
هـ ـ برآورد نیاز ضروری و لجستیگی طرحها و پیگیری جهت تامین آنها.
و ـ عزل و نصب مسئولین و اداره امور کارکنان بنیاد .
ز ـ طرح دعاوی حقوقی و جزایی از سوی بنیاد و پاسخگویی دعاوی علیه بنیاد در تمام مراحل و مراجع و استرداد دعاوی به عنوان نماینده تام الاختیار ، انتخاب و عزل وکیل و تفویض کلیه اختیارات مطروحه در مواد 62و63 قانون آیین دادرسی مدنی و حق انتخاب کارشناس و مشاور حقوقی ، ورود در دعاوی به عنوان شخص ثالث اعم از جلب یا دفاع از دعاوی ثالث ، تقاضای صدور اجرائیه و تعقیب عملیات اجرایی و اخذ محکوم به پس از تصویب هیات مدیره .
ح ـ حق ارجاع دعوی به داوری و تعیین داور و حق صلح و سازش پس از تصویب هیات امنا .
ط ـ امضای چکها و اسناد و اوراق مالی و تعهد آور بنیاد .
تبصره ـ پیگیری جهت تامین اعتبارات مورد نیاز امور جاری و طرحها بنیاد و اختصاصی بخشی از درآمدهای بنیاد به این منظور و استقراض از بانکها یا اشخاص حقیقی و حقوقی با تایید هیات مدیره .
ماده 17 ـ معاون مالی بنیاد با مشورت هیات مدیره و با حکم رییس هیات مدیره و مدیر عامل نصب و عزل می شود و در مواردی که مدیر عامل خارج از حدود اساسنامه و مصوبات هیات امنا و یا مغایر با آن در رابطه با اوراق و اسناد تعهد آور از معاون مالی امضا بخواهد معاون مالی ملزم به امضا بوده ولی می بایستی پس از امضا گزارش مربوطه را به بازرسین و هیات مدیره تقدیم دارد .
ماده 18 ـ بنیاد دارای دو نفر بازرس اصلی می باشد که توسط هیات امنا نصب و عزل می شوند بازرسان مسئولیت بازرسی و حسابرسی بنیاد را برابر قانون بر عهده داشته و حق مراجعه به کلیه مراکز بنیاد را جهت بررسی و بازدید و دریافت کلیه اسناد و دفاتر مالی و مدارک و اطلاعات مربوط به بنیاد را دارند .
ماده 19 ـ بازرسان مکلفند درباره صحت و درستی صورت دارایی و صورت حساب دوره عملکرد و حساب سود و زیان و ترازنامه های تهیه شده توسط مدیر عامل و همچنین درباره صحت مطالب و گزارشات و اطلاعاتی که مدیر عامل به هیات مدیره و هیات مربوطه به هیات امنا ارایه می نمایند اظهار نظر نماید .
ماده 20 ـ بازرسان مکلفند هرگونه تخلف بنیاد از قوانین و مقررات اساسنامه بنیاد و مصوبات هیات امنا و همچنین تخلفات و تقصیرات هر یک از اعضای هیات مدیره نسبت به امور محوله را به هیات امنا گزارش نمایند .
تبصره 1 ـ مدیر عامل بنیاد موظف است تسهیلات لازم را در رابطه با انجام وظایف بازرسان فراهم آورد .
تبصره 2 ـ بازرسان موظفند حداکثر پس از سه ماه از پایان هر سال مالی گزارش سالیانه خود را عملکرد بنیاد و نظریات در مورد ترازنامه و حساب سود و زیان و غیره را به هیات امنا تسلیم نموده و نسخه ای از آن را تقدیم مقام معظم فرماندهی کل قوا نمایند .
ماده 21 ـ منابع درآمدهای بنیاد عبارتند از :
الف ـ درآمدهای ناشی از فعالیتهای تولیدی ، عمرانی و تجاری بنیاد .
ب ـ کمکهای دریافتی از ناجا .
ج ـ درآمدهای ناشی از مشارکت بنیاد با سایر مراکز .
د ـ کمکهای و وامهای دریافتی از بانکها یا مراجع ذیربط دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی .
هـ ـ وجوه دریافتی به صورت قرض الحسنه یا کمکهای بخش خصوصی و درآمدهای حاصله از اجرای طرحها با مشارکت اشخاص حقیقی و حقوقی .
ماده 22 ـ سال مالی بنیاد از اول فروردین ماه هر سال تا پایان اسفند ماه همان سال می باشد به استثنای سال اول که ابتدای آن شروع فعالیتهای بنیاد براساس اساسنامه مصوب می باشد .
ماده 23 ـ کلیه سرمایه و داراییهای بنیاد متعلق به مقام معظم ولایت فقیه بوده و در صورت انحلال بنیاد ، پس از تسویه ، کلیه مایملک و داراییهای آن در اختیار معظم له قرار خواهد گرفت .
ماده 24 ـ نحوه استفاده بنیاد از پرسنل ناجا و تعیین قوانین و مقررات اداری مربوط به پرسنل بنیاد و موسسات تابعه و وابسته نحوه استفاده از امکانات و اموال ناجا بر طبق آیین نامه هایی می باشد که به تصویب مقام معظم فرماندهی کل قوا خواهد رسید .
ماده 25 ـ هیچ یک از اعضا هیات امنا ، هیات مدیره و هیچ یک از بازرسان نمی توانند در معاملات بنیاد عامل یا واسطه شده و یا در موسسات خصوصی مشابه به هر نحوی از انحا ذی دخل باشند .
خاتمه : این اساسنامه در 25 ماده و 17 تبصره به عنوان اساسنامه بنیاد تعاون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ 22/10/72 به تصویب فرماندهی کل قوا رسید .

نوع :
اساس نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1372/10/22
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :