×

آئین نامه اجرائی بند و تبصره 12 قانون بودجه سال 1366

آئین نامه اجرائی بند و تبصره 12 قانون بودجه سال 1366

آئین-نامه-اجرائی-بند-و-تبصره-12-قانون-بودجه-سال-1366شماره 41404ـت 218 4/4/1366

وزارت جهادسازندگی
هیات وزیران در جلسه مورخ 27/3/1366 بنا به پیشنهاد مشترک شماره 1384/84/2239/1 مورخ 23/2/1366 وزارتین برنامه و بودجه و جهادسازندگی ، ایین نامه اجرایی بند و تبصره 12 قانون بودجه سال 1366 کل کشور را به شرح زیر تصویب نمودند:

ماده 1ـ در اجرای بند و تبصره 12 قانون بودجه سال 1366 به وزارت جهادسازندگی اجازه داده می شود براساس مفاد این آیین نامه نسبت به فروش کاگاههای تولیدی و خدماتی اقدام نماید.
ماده 2ـ حداقل مبلغ جهت واگذاری کارگاههای خدماتی و تولیدی که از قیمت تمام شده کمتر نخواهد بود توسط کارشناس خبره مورد تایید وزارت جهاد سازندگی معین خواهد شد.
ماده 3ـ متقاضی یا متقاضیان واگذاری باید دارای شرایط زیر باشند:
الف ـ داشتن تجربه و مهارت لازم برای بهره برداری از کارگاه موضوع واگذاری .
ب ـ تعهد اشتغال مستقیم در کارگاه مورد واگذاری .
ج ـ نداشتن ممنوعیت قانونی جهت اشتغال به کار.
ماده 4ـ اولویت در واگذاری واحدهای تولیدی به شرح زیر خواهد بود:
1ـ جانبازان انقلاب و خانواده های درجه اول شهداء اسراء و مفقودین جنگ حق بر علیه باطل ، صنعتگران روستایی و کارکنان جهاد سازندگی که مسؤلیت مستقیم در ایجاد کارگاه مورد واگذاری را داشته اند.
2ـ متقاضیانی که داوطلب هستند کارگاه موضوع واگذاری را به صورت شرکت تعاونی یا شرکت سهامی اداره نمایند.
تبصره ـ در صورتیکه متقاضیان از کارکنان دولت باشند می بایست قبل خرید نسبت به تسویه حساب و یا بازخرید و یا باز نشستگی اقدام نمایند .
3ـ متقاضی یا متقاضیان محلی و یا ساکنین در محل .
4ـ متقاضی یا متقاضیانی که شاغل در شهر بوده و آمادگی مهاجرت به روستا راداشته باشند.
5ـ سایر متقاضیان .
ماده 5ـ وزارت جهادسازندگی مجاز است نسبت به فروش یا واگذاری کارگاههای خدماتی و تولیدی نقدا یا به اقساط حداکثر 7 ساله اقدام نماید. جزییات قراردادها را حسب مورد وزارت جهادسازندگی معین و اعمال خواهدنمود.
ماده 6ـ کلیه هزینه های واگذاری و فروش ( شامل هزینه آگهی ـ هزینه ارزیابی ـ هزینه انتقال ) به عهده خریدار و هزینه های مربوط به عوارض مالیات و غیره به عهده فروشنده خواهد بود.
ماده 7ـ هرگونه اصلاح لازم در این آیین نامه به پیشنهاد وزارت جهادسازندگی و وزارت برنامه و بودجه و تصویب هیات محترم وزیران انجام خواهدشد.
نخست وزیر ـ میر حسین موسوی

نوع : آیین نامه

شماره انتشار : 12332

تاریخ تصویب : 1366/03/27

تاریخ ابلاغ : 1366/04/10

دستگاه اجرایی : وزارت جهاد كشاورزی -

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.