×

آئین نامه اجرائی بند 21 تبصره 15 قانون بودجه سال 1366 کل کشور موضوع نحوه مصرف اعتبار ردیف 503042 قانون مزبور

آئین نامه اجرائی بند 21 تبصره 15 قانون بودجه سال 1366 کل کشور موضوع نحوه مصرف اعتبار ردیف 503042 قانون مزبور

آئین-نامه-اجرائی-بند-21-تبصره-15-قانون-بودجه-سال-1366-کل-کشور-موضوع-نحوه-مصرف-اعتبار-ردیف-503042-قانون-مزبور شماره 9452/ت 260 23/4/1366

وزارت کشور
هیئت وزیران در جلسه مورخ 10/4/1366 بنا به پیشنهاد شماره 52/2277 مورخ 19/2/1366 وزارت کشور و تایید شماره 24/2442 / 4255 مورخ 24/2/1366 وزارت امور اقتصادی و دارایی و شماره 1077ـ 64 مورخ 29/2/1366 وزارت برنامه وبودجه باستناد بند 21 تبصره 1 قانون بودجه سال 1366 کل کشور آئین نامه اجرائی بند 21 تبصره 10 قانون بودجه سال 1366 موضوع نحوه مصرف اعتبار ردیف 503042 قانون مزبور را به شرح زیر تصویب نمودند :

ماده 1ـ 50% اعتبار ردیف 503042 قانون بودجه سال 1366 موضوع هزنیه های مربوط به پناهندگان سیاسی رانده شدگان از کشورهای دیگر و آورگان افغانی و احداث اردوگاه برای آنها برای پرداخت هزینه های مربوط به تاسیس و احداث اداره اردوگاهها و اسکان تغذیه و امور درمانی و بهداشتی پناهگان سیاسی رانده شدگان از عراق و سایر کشورها و هزینه های خدماتی ، فرهنگی ، تبلیغاتی ، اجتماعی و سواد آموزی مربوطه و پرداخته مستمری پناهندگان و همچنین سایر هزینه های که انجام آنان در این رابطه به تشخیص وزیر کشور ضرورت داشته باشد با رعایت مفاد قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی که به موجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند مصوب 6/11/1364 مجلس شورای اسلامی و این آیین نامه و براساس موافقتنامه متبادله با وزارت برنامه و بودجه قابل مصرف می باشد .
تبصره ـ برای اداره اردوگاهها و امور مربوط له پناهندگان و رانده شدگان در صورت لزوم می توان نیروی انسانی لازم را به صورت روز مزد و بدون ایجاد تعهد استخدامی به کار گرفت .
ماده 2 ـ جدول اعتبار مورد نیاز پرداخت هزینه های مربوط به نحوی که در برگیرنده نیازهای واقعی باشد براساس آمار و اطلاعات جمع آوری شده و به تفکیک مرکز و استانها توسط دفتر امور و مهاجرین خارجی در وزارت کشور ، تهیه و پس از تصویب وزیر کشور و یا مقام مجاز از طرف ایشان به ذی حسابی وزارت کشور استانداریها ابلاغ خواهد شد .
ماده 3 ـ وجوه لازم برای انجام هزینه های در مرکز با توجه به جدول موضوع ماده 2 و در حدود اعتبار تخصیص یافته ردیف ردیف 50342 قانون بودجه سال 1366 براساس درخواست ذی حساب وزارت کشور توسط خزانه به حساب مربوط که از طریق خزانه نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح شده و یا می شود منتقل خواهد شد استفاده از حساب مذکور با امضاء مشترک وزیر کشور یا مقام مجاز از طرف ایشان و ذبحساب وزارت کشور مجاز می باشد .
ماده 4ـ اعتبارات مورد نیاز برای پرداخت هزینه های موضوع این آئین نامه در استانها با توجه به جدول ماده 2 ودر حدود اعتبار تخصیص یافته ردیف مربوطه بر اساس دستور وزیر کشور یا مقام مجاز از طرف ایشان و در خواست ذیحساب وزارت کشور از طریق خزانه به استانداری استانهای مربوطه و ادارات امور اقتصادی و دارایی مرکز استانها ابلاغ خواهد گردید .
تبصره ـ هرگونه تغییر در انجام هزینه های مربوط به احداث اردوگاهها و بطور کلی هزینه های موضوع موافقتنامه بشرح عملیات ردیف 503042 که باستانداریها ابلاغ شده است مستلزم پیشنهادات استاندار و تایید وزیر کشور یا مقام مجاز از طرف او می باشد .
ماده 5ـ مسئولیت تشخیص و تسجیل و تعهد صدور حواله بعهده وزیر کشور یا مقامات مجاز از طرف ایشان خواهد بود .
ماده 6ـ ذیحسابان و روسای ادارات امور اقتصادی و دارائی مراکز استانها مجازند بمنظور ایجاد تسهیلات لازم در امور پرداخت هزینه های موضوع آئین نامه بنا به تشخیص استاندار یا مقام مجاز از طرف ایشان تنخواه گردان لازم را در اختیار استاندار مربوطه قرار دهند . مشروط بر آنکه میزان این تنخواه گردان حداکثر از 40% اعتبار ابلاغی مربوطه تجاوز نکند پرداختهای بعدی در حدود اعتبار ابلغی در قبال ارائه اسناد هزینه مجاز خواهد بود .
تبصره 1ـ تنخواه گردان موضوع این ماده بحسابهای بانکی از طریق اداره امور اقتصادی و دارائی محل در شعبه بانک ملی ایران افتتاح شده یا می شود واریز خواهد شد استفاده از حسابهای مذکور به امضاء مشترک استاندار یا مقام مجاز از طرف وی و مسئول امور مالی استاندار ی به عمل خواهد آمد . ضمنا در مواردیکه به تشخیص استاندار افتتاح حساب بانکی جهت واریز بخشی از تنخواه گردان در بعضی از شهرستانها یا مناطقی که اردوگاه پناهندگان معاودان و آوارگان افغانی در انها احداث و یا در شرف احداث باشند حساب مورد نظر از طریق اداره امور اقتصادی و دارایی محل در شعبه بانک ملی افتتاح می گردد .
تنخواه لازم از محل تنخواه گردان موضوع این ماده به تشخیص استاندار به حساب مذکور واریز خواهد شد و استفاده از حساب مذکور با امضاء مشترک مسئول امور مالی فرمانداری محل و فرماندار و یا سرپرست اردوگاه حسب مورد برای انجام هزینه های موضوع این آئین نامه بعمل خواهد آمد اسناد هزینه های مربوطه پس از امضای مسئول امور مالی فرمانداری محل و امضاء فرماندار و یا سرپرست اردوگاه حسب مورد به استانداری ارسال خواهد شد تا با رعایت مراتب مذکور در ماده 8 این آئین نامه به هزینه های قطعی منظور گردد .
تبصره 2 ـ جهت اتجام هزینه های پناهندگان سیاسی ، رانندگان سیاسی رانده شدگان از کشورهای دیگر و آوارگان افغانی و احداث اردوگاه برای آنها وزیر کشور یا مقام مجاز از طرف ایشان می تواند از محل اعتبار مرکز موضوع ماده 2 این آئین نامه حداکثر تا مبلغ 2000000 ریال به صورت تنخواه گردان در اختیار اداره کل خدکات عمومی وزارت کشور قرار دهد تا ضمن هماهنگی با دفاتر امور اتباع و مهاجرین خارجی در هر مورد اقدام گردد.
ماده 7ـ اسناد هزینه های انجام شده از محل اعتبار این آئین نامه باید متضمن مراتب و مدارک مندرج در بند «و» قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتیکه بموجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند باشد .
ماده 8ـ اسناد هزینه های مربوطه در مرکز به امضاءمشترک وزیر کشور یا مقام مجاز از طرف ایشان و ذیحساب وزارت کشور و در استانها به امضاء مشترک استاندار و یا مقام مجاز از طرف او و ذیحساب و رئیس اداره امور اقتصادی و دارائی مرکز استان خواهد رسید .
ماده 9ـ در مواردیکه به تشخیص وزیر کشور به انجام برخی از هزینه های موضوع این آئین نامه باید بنا به مصالح کشور مستور بماند وجوه لازم و به شخصی که از طرف ایشان معین میشود توسط ذیحساب وزارت کشور و با ذیحساب استان مربوطه با اخذ رسید پرداخت و وجوه پرداختی با گواهی مصرف شخصی مزبور و به تایید وزیر کشور و یا استاندار ذیربط به هزینه قطعی منظور خواهد شد و مدارک وضمائم آن با رعایت قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتیکه بموجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند بصورت طبقه بندی شده و محرمانه نزد مقام تشخیص دهنده هزینه و یا استاندار ذیربط باقی خواهد ماند تا در صورت ضرورت در اختیار ذیحساب مربوط و دیوان محاسبات کشور قرار گیرد .
ماده 10ـ وزارت کشور مکلف است حساب اعتبارات موضوع این آئین نامه را بطور جداگانه و مستقل از سایر حسابهای خود نگهداری ودر مواردیکه از طرف دیوان محاسبات کشور تعیین و اعلام می شود به دیوان مذبور و وزارت امور اقتصادی و دارائی ارائه نماید .
ماده 11ـ نصاب و نحوه انجام معاملات از محل اعتبار موضوع این آئین نامه تابع ضوابط مقرر در بندهای «د» و «هـ » قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتیکه به موجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی می باشد .
ماده 12ـ کلیه اموال و تاسیساتی که از محل اعتبار موضوع این آئین نامه خریداری یا ایجاد می شود اموال دولتی محسوب می گردد .
ماده 13ـ مانده وجوه استفاده نشده اعتبار موضوع این آئین نامه باید حداکثر تا پایان فروردین ماه سال 1367 به خزانه واریز گردد .
ماده 14ـ ایجاد هر نوع تعهد از طریق مصرف اعتبار مزبور برای سالهای بعد مجاز نخواهد بود .
ماده 15ـ ایجاد هر گونه تعهد استخدامی از محل اعتبار موضوع ردیف 503042 ممنوع می باشد .
ماده 16ـ وزارت کشور مکلف است هر چهار ماه یکبار فهرست هزینه ها وعملیات موضوع این آئین نامه را همراه با ذکر گزارش توجیهی بر اساس بند «ی» قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتیکه به موجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند از طریق نخست وزیر به کمیسیون برنامه وبودجه مجلس شورای اسلامی و سایر کمیسیون های مربوطه ارسال دارند .
نخست وزیر ـ میر حسین موسوی

نوع : آیین نامه

شماره انتشار : 12348

تاریخ تصویب : 1366/04/10

تاریخ ابلاغ : 1366/04/30

دستگاه اجرایی : وزارت كشور -

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.