×

دسنورالعمل اجرائی بند «ب» تبصره 3 قانون بودجه سال 1366کل کشور

دسنورالعمل اجرائی بند «ب» تبصره 3 قانون بودجه سال 1366کل کشور

دسنورالعمل-اجرائی-بند-«ب»-تبصره-3-قانون-بودجه-سال-1366کل-کشورشماره 7602ـ ت 262 25/4/1366

وزارت برنامه وبودجه
هیئت وزیران در جلسه مورخ 10/4/1366 بنا به پیشنهاد مشترک شماره 2030/4/2908ـ1 مورخ 6/3/1366 بانک سپه و وزارت برنامه وبودجه و وزارت کشور دستورالعمل اجرائی بند «ب» تبصره 3قانون بودجه سال 1366 کل کشور را بشرح زیر تصویب نمودند :

1ـ بانک سپه با هماهنگی وزارت کشور و وزارت برنامه وبودجه مکلفند با تشکیل کمیسیونی متشکل از نمایندگان ثابت و تام الاختیار استاندار سازمان برنامه وبودجه استان بانک سپه شرکتهای تعاونی وابسته به مراکز گسترش خدمات تولیدی و عمرانی استان را مورد بررسی دقیق قرارداده و در صورت تشخیص اینکه هر یک از شرکتهای تعونی فوق قابلیت باز پرداخت وام در یافتی از بانک های عامل نداشته باشد طیق مقررات ضمن عقد :
الف ـ مفاد آئین نامه اجرائی طرح اشتغال بیکاران
ب ـمفاد اساسنامه شرکتهای تعاونی زیر پوشش مراکز گسترش .
ت ـ تعهداتی که شرکت تعاونی در ضمن عقد قرارداد برای اخذ وام پذیرفته است .
پس از تهیه آخرین تراز مالی شرکت و یا در صورت عدم امکان تهیه ترازنامه بر مبنای عملکرد مالی شرکت که توسط مرکز گسترش خدمات تولیدی و عمرانی استان تهیه و تایید کمیسیون موضوع این بند خواهد رسید . تمام یا قسمتی از مایملک آنرا با تعیین هیات ناظر از طریق مزایده با ترک نشریفات و یا هر طریق دیگری که کمیسیون تشخیص دهد و به صرفه و صلاح دولت باشد به فروش رسلنده و از محل ماحصل فروش آنها مطالبات و حقوق بانک عامل و دولت را پرداخت نماید .
تبصره 1ـدر صورتیکه وام اولیه تعاونیهای تحت پوشش مراکز گسترش خدمات تولیدی و عمرانی استان از منابع مالی سایر بانکها تامین شده باشد حضور نماینده تاو الاختیار بانک ذیربط در جلسات کمیسیون الزامی است .
2ـ محل دبیرخانه کمیسیون موضوع این دستورالعمل مرکز گسترش خدمات تولیدی استان خواهد بود و مسئول مرکز فوق وظیفه دبیری جلسات کمیسیون را عهده دار می باشد .
تبصره 3ـ کمیسیون می تواند هیات ماظر را از میان کارشناسان فنی تخصصی ادارات کل کشاورزی ، صنایع ، معادن و فلزات ، مسکن و شهرسازی ، دفتر فنی استانداری ، دادگستری و دیگر کارشناسان صاحبنظر انتخاب نماید .
دستگاههای فوق موظفند به محض در خواست کمیسیون افراد واجدالشرایط را تعیین و بدین منظور معرفی نمایند .
تبصره 4ـ در صورتیکه ماحصل فروش اموال شرکتهای تعاونی بیشتر از بدهیهای شرکت می باشد کمیسیون باید به ترتیب پس از پرداخت کلیه دیون دولت و بانک عامل حقوق سهامداران مابقی را به حساب خزانه واریز نماید چنانچه ماحصل فروش مایملک شرکتها کمتر از بدهیهای شرکت باشد پرداخت دیون شرکت به بانک عامل در اولویت قرار دارد در اینصورت کسری مطالبات بانک کماکان جزء تعهدات دولت خواهد بود و در چنین مواردی بانک سپه با همکاری مراکز گسترش استانها موظفند در صورت ثبوت سهل انگاری اعضاء وشرکتها مسئله وصول مطالبات دولت را طبق مقررات پیگیری نماید . تبصره 5ـ چنانچه زمین محل اجرای طرح مربوطه به شرکت تعاونی دارای سند ثبتی و بصورت قطعی در اختیار شرکت تعاونی فوق باشد در صورت رای کمیسیون ماده 1 این دستورالعمل مبنی بر فروش مایملک شرکت زمین نیز مانند سایر دارائیها به خریدار فروخته خواهد شد . چنانچه زمین به صورت واگزاری از طریق سرجنگلداریکل سازمان زمین شهری هیاتهای هفت نفره و دیگر ارگانها بصورت غیر قطعی باشد دستگاههای اخیر الذکر موظفند بلافاصله زمین را با شرایط قبلی به خریدار واگذار تمایند .
دستگاههای دولتی ذیربط موظفند کلیه مجوز ها و پروانه های صادره را کهدر ارتباط با فعالیت شرکت صادر شده است عنداللزوم به نام خریدار و یا خریداران منتقل نماید .
1ـدر صورنیکه شرکتهای تعاونی تولیدی وابسته به مراکز گسترش خدمات تولیدی و عمرانی به تشخیص کمیسیون موضوع بند 1 این دستوالعمل به منظور تکمیل توسعه و راه اندازی و تامین سرمایه در گردش جهت به بازدهی اقتصادی رسانیدن واحدهای خود نیاز به تسهیلات اعتباری از محل بند الف تبصره 3 قانون بودجه سال 1366 کل کشور داشته باشد بانک استان مکلف است در صورت تصویب شورایعالی مرکز گسترش استان وبا رعایت آئین نامه اجرائی تبصره مزبور اقدام لازم را در این مورد به عمل آورد .
3ـ کلیه شرکتهای وابسته به مراکز گسترش خدمات تولیدی وعمرانی استانها اعم از دائر و راکد می توانند پس از پرداخت کلیه دیون خود به دولت و بانکهای عامل از زیر پوشش مراکز گسترش مربوطه مشروط به اینکه متعهد شوند کالاهای سرمایه ای را تا ده سال بدون اخذ مجوز از مرکز گسترش مربوطه حق فروش نداشنه و شکل تعاونی خود را به همین مدت حفظ نمایند خارج شوند .

نوع : تصویب نامه

شماره انتشار : 12350

تاریخ تصویب : 1366/04/10

تاریخ ابلاغ : 1366/05/01

دستگاه اجرایی : سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور -

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.