×

آئین نامه اجرائی موضوع بند الف تبصره 3 قانون بودجه سال 1366کل کشور از طریق بانکهای استان

آئین نامه اجرائی موضوع بند الف تبصره 3 قانون بودجه سال 1366کل کشور از طریق بانکهای استان

آئین-نامه-اجرائی-موضوع-بند-الف-تبصره-3-قانون-بودجه-سال-1366کل-کشور-از-طریق-بانکهای-استانشماره 9610/ت 303 30/4/1366

وزارت برنامه وبودجه
هئیت وزیران در جلسه مورخ 10/4/1366 بنا به پیشنهاد مشترک وزارت برنامه وبودجه و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی آئین نامه اجرائی بند الف تبصره 3 قانون بودجه سال 1366 کل کشور را به شرح زیر تصویب نمودند :

1ـ بانکهای استان موظفند تسهیلات اعتباری مورد نیاز طرحهای تولیدی در بخش های کشاورزی منابع طبیعی و صنایع روستائی صنعتی معدنی و مصالح ساخنمانی و طرحهای فرهنگی و هنری علمی را که دارای توجیهات اقتصادی و فنی و مالی بوده و فقط از نظر سهم سرمایه گذار و وثیقه با مقررات بانکهای استان وفق نمی دهد بر اساس مفاد این آئین نامه اجرائی پرداخت نمایند .
حداکثر سهم هر یک از بخشهای تولیدی به شرح زیر می باشد :
ـ بخش کشاورزی و منابع طبیعی و صنایع روستائی دوازده میلیارد و پانصد میلیون ریال .
ـ بخش صنعت چهار میلیارد ریال
ـ بخش معدن دو میلیارد و پانصد میلیون ریال
ـ بخش مصالح ساختمانی چهار میلیارد ریال
بخش هنری و فرهنگی و هنری و علمی دو میلیارد ریال
الف ـ بانکهای استان موظفند تا مبلغ دو میلیارد ریال برای بخش تعاونی و خصوصی در فعالیتهای فرهنگی هنری و علمی که به تصویب وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی رسیده است وجنبه تولیدی و بازگشت سرمایه را داشته باشند بر اساس لیست اولویت های پیوست با رعایت سایر مفاد این آئین نامه اجرائی اعطا نمایند .
ب ـ تا مبلغ سه میلیارد ریال از تسهیلات اعتباری بخش کشاورزی و صنایع روستائی به صورت قرض الحسنه به کشاورزانی که در اجرای لایحه قانونی مصوب 26/1/1359 شورای انقلاب اسلامی و یا قانون واگذاری زمینه های بایر و دایر که بعد از انقلاب به صورت کشت موقت در اختیار کشاورزان قرار گرفته است مصوب 8/8/1365مجلس شورای اسلامی زمین دریافت داشته اند و یا صاحب زمین می شوند اختصاص می یابد که بر حسب معرفی هیئتهای هفت نفره منحصرا برای مصارف آب و خاک حفر چاه و تجهیزات و تامین ادوات کشاورزی با رعایت مفاد این آئین نامه به مصرف برسد .
ج ـ سهم هر یک از بانکهای استان به تفکیک اعتبارات مورد نیاز بخشها و فعالیتهای تولیدی یا هنری و فرهنگی و علمی مناطق محروم یا مستعد کشور ضمن جدول پیوست تعیین گردیده است که با رعایت سایر موارد این آئین نامه اجرائی اعطا خواهد گردید با توجه به میزان جذب تسهیلات اعتباری در هر یک از بانکهای استان عند اللزام تغییرات لازم هر چهار ماه یکبار توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت برنامه و بودجه در جدول پیوست این ائین نامه داده خواهد شد مشروط بر اینکه سقف هر مورد از میزان مندرج در این بند (بند 2)تجاوز ننماید و در جمع کل اعتبارات تبصره نیز تغییری حاصل نشود .
تبصره ـ استفاده تعاونی های تولیدی کارمندی کارگری و تعاونی مرکز گسترش خدمات نولیدی و عمرانی از تسهیلات اعتباری این آئین نامه در اولویت می باشد .
3ـ منابع لازم جهت اجرای طرحهای موصوع این تبصره عبارتند از
الف ـ منابع داخلی بانکهای استان
ب ـ سهم سرمایه گذاران طرحهای تولیدی
بانکهای استان در صورت عدم تکافوی منابع داخلی تقاضای دریافت اعتبار از بانکهای تجاری را برای بررسی و اقدام به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارسال خواهند داشت .
اعطای تسهیلات اعتباری به بانکهای استان از محل منابع سایر بانکهای تجاری منوط به بررسی اطلاعات و مدارک لازم و میزان منابع داخلی و تسهیلات اعطائی قبلی و پسش بینی اعطای تسهیلات اعتباری بعدی بانک متقاضی به طرحهای تولیدی نظارت شده از محل منابع موضوع تبصره تایید و نیاز بانک استان توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران خواهد بود .
4 ـ بانکهای تجاری کمبود منابع مورد نیاز بانکهای استان را از محل منابع خود به شکل سپرده سرمایه گذاری خاص نزد بانکها ی استان برای مصارف موضوع تبصره 3 تامین خواهند نمود .
مدت این قبیل سپرده ها حداکثر تا 5 سال خواهد بود .
5 ـ برای استفاده از تسهیلات اعتباری موضوع تبصره 3 لازم است بدوا توسط اشخاص حقیقی و حقوقی طرح لازم به شرح زیر تهیه و به بانکهای استان ارائه شود :
منظور از طرح در این دستورالعمل عبارت است از شرح عملیات اجرائی و ارائه پیش بینی هاو اطلاعات لازم در رابطه با ایجاد بازسازی توسعه تکمیل و راه اندازی مجدد یک واحد تولیدی و عملی و فرهنگی و هنری مشتمل بر انگیزه اجرای طرح مشخصات متقاضی و متقاضیان و نحوه مالکیت آنان سوابق کار در رشته تولیدی زیربط مهارتهای شخصی و پیش بینی آموزش های فنی ضمن اجرای طرح مشخصات فنی کلیه ساختمانها و تاسیسات و ماشین آلات (بهاء کل و واحد ) پیش بینی مشخصات حقوقی زمین محل استقرار طرح مجوز های قانونی لازم (از جمله پروانه تاسیس یا موافقت اصولی و …) زمان اجرای طرح به انظمام سرمایه در گردش مورد نیاز صورتهای مالی و جداول مشخصه وضع اقتصادی و مالی طرح پیش شده برای طول عمر طرح و سایر توجیهات افتصادی و اجتماعی .
6ـ بانک استان موظف است طرحهای ارائه شده را بررسی و نظرات خود را در مورد طرحهای تا سقف صد میلیون ریال ظرف مدت 30روز به متقاضی اعلام نماید متقاضی می تواند در هر حال پس از انقضای مدت فوق طرح خود را به دبیرخانه کمیته برنامه ریزی استان (سازمان برنامه و بودجه استان ) تسلیم نماید . سازمان برنامهو بودجه موظف است بدوا طرحهای مذکور را در جلسه 5 نفر با شرکت نمایندگان استاندار بانک استان برنامه و بودجه استان مدیر کل امور اقتصادی ودارایی و یک نفر با معرفی دستگاه ذیربط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی جهاد سازندگی هیات هفت نفره استان ادارات کل صنایع صنایع سنگین معادن و فلزات کشاورزی و مراکز گسترش خدمات تولیدی و عمرانی استان که بر حسب موضوع طرح تشکیل می گردد مطرح نماید این کمیسیون موظف است طرحهای مطروحه خود را به دقت از نظرات فنی اقتصادی و مالی حداکثر ظرف مدت 20 روز مورد بررسی قرار داده و در صورت تایید کامل طرح مراتب را در کمیته برنامه ریزی استان مطرح نماید که در صورت نصویب در کمیته برنامه ریزی استان بانک استان موظف است در مورد مصوبات کمتر یکصد و پنجاه میلیون ریال بلافاصله نسبت به عقد قرارداد لازم با متقاضی اقدام نماید و طرحهای با اعتبار بیش از یکصد و پنجاه میلیون ریال برای بررسی و تقدیم به هیئت محترم وزیران می بایستی قبلا به وزارت برنامه وبودجه ارسال گردد.
تبصره 1ـ بانکهای استان در صورت کمبود کارشناس می توانند از امکانات کارشناسی استان استفاده نموده و سازمانها ادارات کل و نهادهای دولتی استان موظفند بر حسب در خواست بانک استان در بررسی طرحهای پیشنهادی این آئین نامه همکاری لازم را به معمول دارند .
تبصره 2ـ کمیته برنامه ریزی استانها موظفند در تصویب طرحها آندسته از طرحهائی را که حد اقل ارزبری را دارا می باشد و یا صرفه جوئی ارزی ایجاد می کنند در اولویت قرار دهند .
تبصره 3ـ در کمیسیون موضوع بند 6 این آئین نامه اتخاذ تصمیم حداقل با سه رای مثبت خواهد بود . بدیهی است در صورت عدم توجه طرح از طرف کمیسیون مذکور مراتب قابل طرح در کمیته برنامه ریزی استان نخواهد بود .
تبصره 4ـ سازمان برنامه وبودجه استان موظف است بعنوان دبیر خانه کمیته برنامه ریزی استان در جلسات کمیته که به منظور بررسی طرحهای موضوع تبصره تشکیل می گردد از نمایندگان بانک استان به طور عام در همه جلسات مرکز گسترش خدمات تولیدی و عمرانی استان و اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی بر حسب مورد دعوت به عمل آورد .
7ـ بانکهای استان موظفند قرارداد مربوط به طرحهای مصوب کمیته برنامه ریزی استان یا هیات وزیران را از طریق استفاده از یک یا چند نوع از عقود شرعی پیش بینی شده در قانون عملیات بانکی بدون ربا با متقاضیان منعقد نماید . رعایت آئین نامه عقد قرض الحسنه مصوب شورای پول و اعتبار از نظر سقف اعتباری در مورد طرحهای مصوب تعاونیهای زیر پوشش مراکز گسترش خدمات تولیدی و عمرانی استانها وصنایع روستائی الزامی نیست حداکثر معادل 50% از خالص منابع قرض الحسنه قابل مصرف بانکهای استان به این امر اختصاص خواهد داشت .
تبصره 1ـ فرم مشخصات طرح پیشنهادی به بانک استان که حاوی اطلاعات مورد نیاز طرح می باشد همراه با اولویت های اجرائی مربوط به نوع و ماهیت طرحهای مختلف بخشهای نولیدی ضمیمه این آئین نامه اجرائی به تصویب رسیده است .
تبصره 2ـ فرم مشخصات طرحهای پیشنهادی بخش فرهنگی علمی و هنری به بانک استان بر اساس فرم شماره 2 پیوست خواهد بود .
8ـ بانکهای استان موظفند منابع اعتباری موضوع تبصره 3 را بتدریج و متناسب با پیشرفت امور طرح در اختیار منقاضیان قرار دهند تعیین مدت زمان لازم برای بازپرداخت تسهیلات اعتباری اعطائی و تاریخ شروع بازپرداخت اقساط با توجه به ماهیت طرح و کسب نظر از دستگاه دولتی ذیربط توسط سازمان برنامه وبودجه استان و بانک استان تعیین خواهد شد . در هر حال مدت بازپرداخت تسهیلات دریافتی با احتساب دوره ساخت طرح نباید بیش از 10 سال برای طرحهای کشاورزی 8 سال برای طرح های صنعتی و 7 سال برای سایر طرح هاباشد .
9 ـ بانکهای موظفند هر ساله مانده مطالبات لاوصول خود ناشی از اعطای تسهیلات اعتباری آن قسمت از طرح های تولیدی نظارت شده که از لزوم اجرای آن طبق جدول پیوست به تصویب هیات وزیران رسیده است . (موضوع تبصره 3 قانون بودجه سنواتی ) را به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارسال نماید . بانک مرکزی جمهوری اسلمی ایران موظف است هر ساله این تعهدات را تنظیم و تا حداکثر تا پایان ششماهه اول هر سال به وزارت برنامه و بودجه اعلم نماید تا در لایحه بودجه سالیانه کل کشور منظور گردد .
10 نضمین تسهیلات اعتباری موضوع این آئین نامه عبارتند از :
الف اعطای اجازه برداشت از حسابهای بانکهای استان نزد کلیه بانکها به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران .
ب ـ تضمین وزارت برنامه وبودجه دائر بر آنکه مانده مطالبات لاوصول بانکهای استان ناشی از اعطای تسهیلت اعتباری آن قسمت از طرحهای تولیدی نظارت شده که لزوم آن به تصویب هیات وزیران رسیده است حاصل حداکثر ظرف مدت 5 سال در لایحه بودجه سالیانه کل کشور پیشنهادی به مجلس شورای اسلامی منظور نماید .
11ـ بانکهای استان که از محل اعتبارات تبصره 3 اقدام به اعطای تسهیلات اعتباری می نمایند موظفند به موارد زیر نظارت بعمل آورند :
الف ـ نظارت بر مصرف اعتبار مزبور متناسب با پیشرفت اجرائی طرح .
ب ـ نظارت بر واریز مطالبات ناشی از اعطای تسهیلات اعتباری از محل درآمد طرح زیرا تضمین دولت نافی وظایف بانکهای استان جهت وصول مطالبات معوق ناشی از اعطای اینگونه تسهیلات نبوده و بانک ایتان می بایستی جهت حفظ حقوق دولت اقدامات قانونی خود را در جهت بازپرداخت کل تسهیلات اعتباری اعطائی به مرحله اجرا در آورد .
12ـ در مورد عقودی که نیاز به اخذ تامین کافی دارند کلیه مستحد ثات و اموال و دارائی های قابل توثیق که از اجرای طرح ناشی می شوند به توثیق بانک استان در خواهند آمد ودر عیت حال استفاده کنندگان از تسهیلات اعتباری موظفند در صورت کمبود سفته به امضای خود به بانک بسپارند. استفاده کنندگان از تسهیلات موضوع این تبصره موظفند بازپرداخت اقساط تسهیلات دریافتی را به موقع انجام دهند و عدم بازپرداخت در حکم تصرف غیر قانونی در اموال دولتی محسوب می شود .
13ـ کارمندان دولت جمهوری اسلامی ایران می توانند در صورت تایید کمیسیون برنامه ریزی استان یا هیات وزیران و بشرط انتزاع از دستگاه دولتی ذیربط ( جز در مورد تعاونیهای کارمندی ) پس از انعقاد قرارداد با بانک عامل از تسهیلات اعتباری تبصره با رعایت سایر مفاد آئین نامه اجرائی استفاده نماید .
14ـ در مورد طرحهائیکه به تصویب کمیته برنامه ریزی استان یا هیات وزیران میرسد سهم سرمایه گذاری استفاده کنندگان از تسهیلات اعتباری در کل سرمایه گذاری طرح 10% کل سرمایه گذاری بوده و در مورد طرح های بخش صنایع روستائی و مراکز گسترش خدمات تولیدی و عمرانی استانها و سایر تعاونیهای تولیدی و تولید کنندگان سهم استفاده کنندگان از تسهیلات اعتباری یه پیشنهاد کمیسیون بند 6 این آئین نامه اجرائی و تایید کمیته برنامه ریزی استان یا هیات در حد توان مجریان تعیین خواهد شد و حداکثر سقف آن 80% کی سرمایه گذاری می باشد .
15ـ ارز مورد نیاز طرحهای مصوب از محل تسهیلات اعتباری این آئین نامه از محل بند «هـ» تبصره 29 قانون بودجه سال 1366 تامین خواهد شد . سازمان های برنامه و بودجه استانها موظفند با همکادی بانک استان میزان ارز مورد نیاز طرحهای مصوب را تعیین و به معاونت امور مناطق وزارت برنامه و بودجه اعلام نماید .
16ـ بانکهای استان موظفند هر سه ماه یکبار گزارش تبصره را شامل انواع و میزان تسهیلات اعتباری و شرایط و مدت بازپرداخت و استفاده کنندگان از تسهیلات اعتباری مذکور و نوع طرحها و همچنین میزان بدهی های لاوصول را به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نماید تا از طریق وزارت برنامه وبودجه به هیات وزیران ارائه گردد .
17ـ تسهیلات اعتباری مربوط به سرمایه در گردش واحدهای تولیدی موجود نیز با توجه به جدول گردش نقدی که بر اساس جدول گردش عملیات تنظیم می گردد از منابع اعتباری تبصره 3 قانون بودجه سال 1366قابل تامین خواهد بود . این قبیل طرحها باید جهت بررسی و تایید قبلی به کمیسیوم موضوع بند (6)این آئین نامه ارسال گردد . تسهیلات اعطایی از محل اعتبار مزبوز نباید تحت هیچ عنوانی به مصرف باز پرداخت بدهی های قبلی طرح ها برسد .
18ـ تامین منابع لازم بمنظور تکمیل و راه اندازی طرحهای نیمه تمام دولت که در اختیار تعاونیهای تولیدی کارمندی و کارگری و مراکز گسترش تولیدی و عمرانی قرار می گیرد در صورت موافقت کمیته برنامه ریزی ایتان وهیات وزیران از محل اعتبارات تبصره 3 قانون بودجه و با رعایت مفاد این آئین نامه بلامانع خواهد بود .
19 ـوزارت جهاد سازندگی می تواند به نیابت از طرف متقاضیان استفاده از تسهیلات اعطائی مربوط به بخش صنایع روستائی اقدامات لازم را مطابق مفاد این آئین نامه و بنا به درخواست آنان انجام دهد .
20 ـ دستگاههای اعطایی دولت در استان مکلفند آب برق ، مواد اولیه مصالح ساختمانی و سایر نیازهای طرحهای تبصره 3 را در اولویت قرار دهند .
نخست وزیر ـ میر حسین موسوی

نوع : آیین نامه

شماره انتشار : 12360

تاریخ تصویب : 1366/04/10

تاریخ ابلاغ : 1366/05/13

دستگاه اجرایی : سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور -

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.