جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122028227 در تماس باشید.


شماره 124142/ت 1033 3/12/1366

وزارت راه و ترابری
هیات وزیران در جلسه مورخ 28/11/1366 بنا به پیشنهاد شماره 11/11451 مورخ 14/9/66 وزارت راه و ترابری و موافقت شماره 3993 د مورخ 25/9/66 سازمان امور اداری و استخدامی کشور و باستناد قانون راجع به تغییر نام و اصلاح تبصره ماده 8 قانون تاسیس شرکت هواپیمائی ملی ایران و مقررات بهره برداری هوائی کشور مصوب 1363 تصویب نمودند:

دو ماده به عنوان مواد 88 و 89 به شرح ذیل بعد از ماده 87 به آئین نامه استخدامی هواپیمائی جمهوری اسلامی ایران مصوب 10/3/59 شورای انقلاب الحاق و ردیف مواد بعدی به ترتیب اصلاح گردد:
ماده 88ـ انتقال مستخدمین ثابت شرکت به وزارتخانه ها، موسسات و شرکتهای دولتی بادرخواست دستگاه ذیربط و رضایت مستخدم و موافقت مدیر عامل شرکت مجاز می باشد. انتقال مستخدمین رسمی وزارتخانه ها و موسسات دولتی و مستخدمین ثابت موسسات و شرکتهای دولتی و مستخدمین مشمول قانون استخدام نیروهای مسلح به شرکت نیز با درخواست مدیر عامل شرکت و موافقت دستگاه متبوع آنان و رضایت مستخدم امکان پذیر می باشد. مستخدمینی که به شرکت منتقل می شوند با احتساب سوابق خدمت دولتی به عنوان خدمت در شرکت به مشاغل مستمری که طبق طرح طبقه بندی مشاغل شرائط احراز آنرا دارند منصوب و از حقوق و مزایای رتبه شغلی و فوق العاده های مربوطه بر اساس مقررات این آئین نامه بهره مند میشوند.
ماده 89ـ ماموریت مستخدمین رسمی وزارتخانه هاومستخدمین ثابت موسسات و شرکتهای دولتی و مستخدمین مشمول قانون استخدام نیروهای مسلح به شرکت بادرخواست مدیر عامل شرکت و موافقت دستگاه متبوع و رضایت آنان مجاز می باشد. چنانچه اینگونه مسنخدمین به مشاغل مستمر شرکت منصوب شوند سوابق خدمت دولتی آنان به هنگام انتصاب به عنوان سابقه خدمت در شرکت در مدت ماموریت منظور می گردد و حقوق و مزایای شغل و فوق العاده های مقرر براساس مقررات این آئین نامه توسط شرکت به آنها پرداخت می گردد.
نخست وزیر ـ میرحسین موسوی
نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
12532
تاریخ تصویب :
1366/11/28
تاریخ ابلاغ :
1366/12/09
دستگاه اجرایی :
وزارت راه وترابری
موضوع :