جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09391371545 در تماس باشید.

شماره 142712/ت 1037 8/12/1366

هیات وزیران در جلسه مورخ 28/11/1366 با توجه به مرقومه شماره 3382/64 مورخ 20/9/64 ریاست محترم جمهوری و بنا به پیشنهاد شماره 2691 مورخ 21/4/1366 وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی اصلاحات زیر را در آئین نامه اجرائی ماده 8 قانون تشکیل وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی موضوع تصویب نامه شماره 39266 موره 17/6/1365 مورد تصویب قرار دادند .

مواد 1، 9،10، 13 ،14 ،28 آئین نامه مزبور به شرح زیر تصلاح می شود :
ماده 1ـ اجازه تاسیس مراکز و موسسات پزشکی خصوصی فقط به نام کسانی که صلاحیت آنان به تایید کمیسیونهای مذکور در ماده 20 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و داروئی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب سال 1334 برسد ، صادر می گردد و به موسس یا موسسان اینگونه مراکز بیش ار یک پروانه تاسیس داده نخواهد شد.
ماده 9ـ مراکز و موسسات درمانی خیریه غیر انتفاعی تا زمان تصویب لایحه موضوع ماده 10 قانون تشکیل وزارت بهداشت ، در مان و آموزش پزشکی تابع قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و داروئی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب سال 1334 و آئین نامه های اجرائی آن خواهد بود .
ماده 10ـ مراکز و موسسات درمانی طرف قرارداد با سازمانهای مناطق بهداری استانها موظفند بیماران بیمه شده را بر اساس قرارداد مربوط پذیرفته و براساس ضوابط پزشکی و تعرفه های مربوط مداوا نمایند .
ماده 13ـ مراکز و موسسات پزشکی غیر دولتی حق استفاده از پزشکان و کارکنانان شاغل در بخش دولتی را در ساعات موظف اداری ندارند و باید در زمان استخدام و یا به کارگیری کارکنان این امر را ملحوظ نمایند و در صورتی که به این موضوع به هر طریق واقف شدند از ادامه کار افراد مزبور در ساعات اداری جلوگیری نموده و مراتب را به واحد محل کار کارمند اطلاع دهند در غیر این صورت مطابق مقررات اقدام خواهد شد .
ماده 14ـ کلیه مراکز و موسسات درمانی موظفند ضوابط مربوط به استاندارد و ارزشیابی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی پیوست این تصویب نامه را رعایت کنند در غیر این صورت طبق مقررات با مراکز و موسسات متخلف رفتار خواهد شد .
ماده 28ـ کلیه مراکز و موسسات درمانی که به نحوی از وام دولتی جهت ایجاد و یا تکمیل و یا تجهیز استفاده نموده یا خواهند نمود موظفند بر اساس قراردادها و قوانین و ضوابط مربوطه به تعهدات خود عمل نمایند.
تبصره ـ گروههای وام گیرنده مشمول ائین نامه اعطای وام موضوع ماده 19 قانون برنامه عمرانی چهارم کماکان مشمول ضوابط قانونی مربوط و مفاد قراردادهای منعقده می باشند .
نخست وزیر ـ میرحسین موسوی

بسمه تعالی
درجه بندی بیمارستانها بر حسب امتیازات مکتسبه
بیمارستانهای عمومی
کلیه بیمارستانهای عمومی که جمع امتیازات مکتسبه آنان بیشتر از 3300 امتیاز باشد درجه یک .
کلیه بیمارستانهای عمومی که جمع امتیازات مکتسبه آنان بیشتر از 2500 امتیاز باشد درجه دو .
کلیه بیمارستانهای عمومی که جمع اتمتیازات مکتسبه آنان بیشتر از 1700 امتیازباشد درجه 3 .
با توجه به عدم نیاز و دائر بودن برخی از واحدهای پیش بینی شده مانند فیزوتراپی خدمات ایزوتوپ و کبالت تراپی ، دیالیز و سایر واحدهای مشابه جمع کل حداکثر امتیازات بیمارستاهای تخصصی خاص مانند بیمارستانهای روانی ـ معتادین ـ آسایشگاه ـ زایشگاهها 4000 امتیاز تعیین می گردد و درجه بندی این بیمارستانها به شرح زیر انجام خواهد شد :
1ـ در صورتی که جمع کل امتیازات مکتسبه بیش از 2500 باشد درجه یک .
2ـ در صورت یکه جمه کل امتیارات مکتسبه بیش از 2000 باشد درجه دو .
3ـ در صورتی که جمع کل امتیازات مکتسبه بیش از 1500 باشد درجه سه .
بنا بر این بیمارستانهایی که بر اساس ارزشیابی امتیازات مکتسبه آنان کمتر از جمع امتیازات پیش بینی شده در مورد بیمارستانهای درجه 3 باشد زیر استاندارد اعلام و ادامه فعالیت آنان مجاز نخواهد بود .
جدول حداکثر امیتیاز قابل کسب موسسات درمانی بیمارستانها به تفکیک انواع ان
مالکیت 200 امتیاز
هیات مدیره 25 امتیاز
3ـ هیات پزشکی 258 امتیاز
4ـ کمیته های پزشکی و بیمارستانی 305 امتیاز
5ـ پذیرش 43 امیتاز
6ـ پرونده پزشکی 187 امتیاز
اطلاعات 67 امتیاز
8ـ مدیریت (آمار ـ امور مالی ـ اداری ـ
روابط اجتماعی ) 295 امتیاز
9ـ تدارکات 32 امتیاز
10ـ رخشوئی (لنژ ) 70 امتیاز
11ـ سرویس غذائی 115 امتیاز
12ـ پرسنل ( به استثنای کادر پرستاری ) 890 امتیاز
13ـ پرستاری 710 امتیاز
14ـ درمانگاه و اورژانس 255 امتیاز
15ـ تمیزداری 45 امتیاز
16ـ دیالیز 50 امتیاز
17ـc.s.r 50 امتیاز
18ـ ساختمان ـتاسیسات ـ مهندسی و نگهداری 465 امتیاز
19ـ اطاقهای عمل 140 امتیاز
20ـ اطاقهای زایمان 75 امتیاز
21ـ رادیولوژی 210 امتیاز
22ـ کوپالت تراپیپی 100 امتیاز
23ـ ایزوتوپ 50 امتیاز
24ـ آزمایشگاه 190 امتیاز
25ـ فیزوتراپی 105 امتیاز
26ـ داروخانه 90 امتیاز
جمع کل امتیازات قابل کسر
بیمارستانهای عمومی 5022 امتیاز
پرسنل
1ـ مدیر واجد شرایط
مدیر متخصص در رشته مدیریت بیمارستان 40 امتیاز
مدیر پزشک با تجربه در امر مدیریت بیمارستان و یا مدیر لیسانی و یا فوق لیسانی در ساری رشته های مدیریت 20 امتیاز قابل محاسبه می باشند.
2ـ در صورتیکه سرپرستی بایگانی پزشکی آمار پذیرش بعهده متخصص پرونده پزشکی با درجه فوق لیسانس باشد. 20 امتیاز
3ـ در صورتیکه رئیس امور مالی بیمارستان دارای لیسانس و یا فوق لیسانس حسابداری بازرگانی اقتصاد و سایر رشته های مشابه باشد .
30 امتیاز
4ـ در صورتیکه سرپرست امور اداری دارای مدرک لیسانس امور اداری باشد 20 امتیاز
5ـ چنانچه سرپرست امور تغذیه به متخصص در رشته تغذیه (راتیشین ) باشد. 20 امتیاز
6ـ در صورتیکه رئیس امور پرستاری فوق لیسانس در رشته مدیریت پرستاری باشد . 30 امتیاز
7ـ در صورتیکه اداره امور تاسیسات تجهیزات ساختمان بعهده یکنفر مهندس باشد. 30 امتیاز
8ـ جمع کل امتیازات مربوط به سایر کادر شاغل (باستثنای کادر پرستاری که براساس ضوابط پیش بینی شده در قسمت اختصاص مربوط بهخود محاسبه می گردد و ردیفهای یک لغایت هفت مربوط به کادر مدیریت و سرپرستی ). حداکثر 700 امتیاز است که به شرح زیر محاسبه و منظور می گردد.
در مقابل اشتغال هر کارمند لیسانس و سا فوق لیسانس در بیمارستان 8 امتیاز و در مقابل اشتغال هر کارمند فوق دیپلم 6 امتیاز و در مقابل اشتغال هر کارمند دیپلم کامل متوسط 4 امتیاز و در مقابل هر کارمند با مدرک تحصیلی بالاتر ازششم ابتدائی 2 امتیاز و در مورد سایر کارکنان در مقابل اشتغال هر نفر 5/1 امتیاز محاسبه می گردد.
تبصره ـ در مورد بیمارستانهائیکه بیش از 100 تخت دارند امتیازات مکتسبه پرسنلی به شرح مندرج در بند فوق ابتداء به تعداد تخت بیمارستان مورد ارزشیابی تقسیم و سپس در رقم 100 ضرب خواهد شد.
مشخصات کلی بیمارستان
نام بیمارستان:
آدرس : تلفن : تعداد
تخت دائر در زمان بازدید: تعدادتخت مجازبراساس پروانه :
نوع وابستگی : خصوصی دولتی
خیریه سایر انواع : شماره پراونه تاسیس:
تاریخ صدور : نام مسؤل فنی :
مالکیت
1ـ در صورتیکه بیمارستان متعلق به گروه پزشکی باشد و دارای اساسنامه و به صورت شرکت ارائه شود در ازاء هر پزشک متخصص سهامدار گروه پزشکی در مقابل 15 تخت 20 امتیاز حداکثر 200 امتیاز:
تبصره یک : بیمارستانهای دولتی و نیمه دولتی که تمام یا قسمتی از بودجه ان از طریق دولت تامین می گردد و بیمارستانهای خیریه که بیلان عملکرد سالانه آنان به یکی از موسسات دولتی و یا وابسته به دولت جهت بررسی ارائه می گردد تمامی امتیازات مربوط به مالکیت را دریافت می دارند.
جمع امتیازات 200 امتیاز
هیئت مدیره
1ـ در صورتیکه وابستگی اعضای هیئت مدیره به بیمارستان
کامل باشد 10 امتیاز
هیئت مدیره حداقل هر دو هفته یک بار تشکیل شود
(مشروط به ارائه صورتجلسه کتبی ). 5 امتیاز
استخدام و اخراج به عهده هیئت مدیره باشد. 5 امتیاز
4ـ تشکیلات هیئت مدیره مطابق اساسنامه باشد. 5 امتیاز
جمع امتیازات 25 امتیاز
هیئت پزشکی
1ـ در مقابل هر بخش اصلی دائر ( جراحی ـ زنان و زایمان ـ اطفال ـ داخلی ) به صورت مستقل با ایستگاه پرستاری و سایر تجهیزات و مشخصات بخش مربوطه 25 امتیاز و حداکثر 100 امتیاز
2ـ در مقابل هر تخصص اضافی دائم ( منظور رشته های اختصاصی علاوه بر چهار تخصص اصلی است که به طور دائم در بیمارستان فعالیت دارد و امکانات و تجهیزات مربوط نیز در بیمارستان پیش بینی شده است 15 امتیاز و حداکثر 105 امتیاز.
تبصره 1ـ تخصص های اضافی دائم عبارت اند از گوش و حلق و بینی چشم پزشکی ـ ارتوپدی ـ اعصاب و روان ـ جراحی اعصاب ـ جراحی سینه و اورولژی .
تبصره 2ـ امتیازات مربوط به چهار بخش اصلی و تخصص های اضافی دائم فقط زمانی قابل محاسبه است که به ترتیب حداقل 2و 10 تخت در هر مورد دائر و فعال باشد .
تبصره 3ـ امتیاز قابل محاسبه در مورد هیئت پزشکی برای بیمارستانهای روانی ـ ریوی ـ زایشگاه و سایر فعالیتهای مشابه 1 امتیاز در مقابل هر تخت و حداکثر 100 امتیاز می باشد.
جمع امتیازات 205 امتیاز
آئین نامه کتبی هیئت پزشکی
منظور آئین نامه مخصوصی است که روابط بین پزشکان و بیمارستان را تعیین می کند این آئین نامه باید شامل نکات زیر باشد که برای هر کدام امتیازاتی منظور شده است .
1ـ شرایط پذیرفته شدن پزشک در کادر بیمارستان 4 امتیاز
2ـ روش بازرسی حرفه ای 4 امتیاز
3ـ اختیارات هیئت پزشکی 4 امتیاز
4ـ مسائل مربوط به اخلاق پزشکی 10 امتیاز
5ـ مقررات مربوط به استفاده کردن از بخشهای بیمارستان 4 امتیاز
6ـ مقررات مربوط به بیمارستانهای مختلف 4 امتیاز
7ـ مقررات مربوط به مشاوره ها 4 امتیاز
8ـ مقررات مربوط به آمارهای پزشکی 3 امتیاز
9ـ مقررات مربوط به آمارهای پزشکی 3 امتیاز
10ـ مقررات مربوط به انتشارات علمی و کنفرانسها 4 امتیاز
11ـ حدود اختیارات تخصصها و پزشکان 6 امتیاز
12ـ روابط صحیح بین پزشکان و پرسنل فنی 3 امتیاز
جمع امتیازات 53 امتیاز
کمیته های پزشکی و بیمارستانی
در صورتی که کمیته های ذیل در بیمارستان تشکیل و اعضای هر کمیته براساس ابلاغ کتبی موجود باشد و گزارش کمیته هاـ حداقل یک گزارش در هر ماه ) به صورت کتبی ارائه شده باشد امتازات زیر در هر مورد قابل محاسبه خواهد بود :
1ـ کمیته پروندهای پزشکی 25 امتاز
2ـ کمیته اسفاده استاز بخشهای بیمارستان و مقررات پذیرش 15 امتیاز
3ـ کمیته ارزشیابی کار پزشکان 15 امتاز
4ـ کمیته اطاق عمل و زایمان 25 امتیاز
5ـ کمیته کنترل عفونت کمیته کنترل عفونت 25 امتیاز
6ـ کمیته پرستاران و سایر کارکنان بیمارستان 25 امتیاز
7ـ کمیته لنژ 15 امتیاز
8ـ کمیته تغذیه 15 امتیاز
9ـ کمیته مرگ و میر 20 امتیاز
10ـ کمیته سوانح 15 امتیاز
11ـ کمیته نسوج 20 20 امتیاز
جمع امتیازات 215 امتیاز
کنفرانس کرتب ماهیانه پزشکی
منظور تشکیل کنفرانسهای ماهیانه است که دارای برنامه موضوعات ، مورد بحث صورت ناطقین یا صورت شرکت کنندگان ، اعلام روزهای کنفرانس ، صورت جلسه کنفرانس و چاپ بولتن کنفرانس باشد 30 امتیاز
وجود کتابخانه در بیمارستان
منظور کتابخانه مخصوص کتب پزشکی است که حداقل صد جلد کتاب علمی پزشکی به زبانهای مختلف داشته باشد و این کتابخانه میتواند کتابهای سرگرم کننده نیز جهت مطالعه بیماران داشته باشد و همچنین مجلات روز علمی در دسترس باشد. 20 امتیاز
در صورتیکه فرمهای زیر توسط پزشک تکمیل و در پرونده منعکس باشد:
1ـ تکمیل فرم مخصوص شرح حال بیمار توسط پزشک 10 امتیاز
2ـ تکمیل فرم میز بیماری توسط پزشک 10 امتیاز
3ـ دستورات کتبی پزشک به پرستاران 10 امتیاز
4ـ تکمیل سایر مشخصات بیمار از قبل تشخیص اولیه و
تشخیص نهائی توسط پزشک 10 امتیاز
جمع امتیازات 40 امتیاز

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
12538
تاریخ تصویب :
1366/11/28
تاریخ ابلاغ :
1366/12/17
دستگاه اجرایی :
وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكی
موضوع :