جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123758544 در تماس باشید.


شماره 6074/ت 1107 17/1/1367

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
هیات وزیران در جلسه مورخ 23/10/1366 بنا به پیشنهاد شماره 235/8/947 مورخ 26/2/1366 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی باستناد تبصره 6 ماده واحده قانون ممنوعیت وزارتخانه ها و موسسات و شرکتهای دولتی از چاپ و انتشار نشریات غیر ضرور مصوب 29/7/65 مجلس شورای اسلامی ،آئین نامه اجرائی قانون مذکور را به شرح ذیل تصویب نمودند:

تعاریف
ماده 1ـ بولتن عبارت است از نشریه ای که توسط دستگاههای دولتی در زمینه های خبری ، آموزشی ، فنی ، نخصصی ، سیاسی و نظایر اینها که مرتبط با وظایف قانونی ودر محدوده فعالیت آنهاست به منظور ارتقاء سطح آگاهی کارکنان همان دستگاه و مسؤلان دیگر با تیراژ محدود و در فواصل زمانی معین با چتپ یکرنگ و به طور رایگان منتشر و توزیع می شود و دارای انواع زیر است :
1ـ بولتن خبری ـ این نشریه فقط در سطح دستگاههای دولتی منتشر میشود و حاوی آخرین اخبار داخلی از قبیل دستورالعملهای اداری ـ انتصابات ـ رویدادها، بازدیدها و تشویق کارکنان می باشد. این بولتن با تیراژ حداکثر یک هشتم تعداد کل پرسنل دستگاه مورد نظر و حداکثر در 24 صفحه منتشر می شود و تا 5% آن را می توان برای ارگانهای دولتی دیگر ارسال نمود .
2ـ بولتن سیاسی ـ نشریه ای است حاوی اخبار و نیز تحلیل رویدادهای داخلی و خارجی اعم از عادی یا طبقه بندی شده نشریه مذکور توسط دستگاههائی منتشر می شود که قانونا مجاز به انتشار اینگونه نشریات هستند .
ماده 2ـ جزوه آموزشی ، فنی و تخصصی ـ نشریه ای است با محتوای صرفا آموزشی ، علمی و تخصصی . این نشریه مختص واحدهائی است که دارای وظایف فنی و تخصصی هستند و به علت عدم امکان اموزش حضوری حداکثر تا 60 صفحه منتشر می شود وتا 5% آنرا میتوان برای دستگاههای دولتی دیگر ارسال نمود.
ماده 3ـ بروشور نشریا ای است موردی که به منظور انتقال اطلاعات مفید و مختصر در یکی از زمینه های فرهنگی ، فنی ، صنعتی ، خدماتی ، بهداشتی و آموزشی ، که دستگاهها در ارتباط با وظایف قانونی خود آنرا برای اطلاع عمومی منتشر می نمایند.
ماده 4ـ تشخیص ضرورت انتشار نشریات موضوع قانون مذکور در این آئین نامه و لغو اجازه انتشار و اعلام موارد تخلف با کمیسیون انتشارات دولتی است که با ترکیب زیر در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تشکیل می شود.
1ـ معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی یا نماینده تام الاختیار وی.
2ـ معاونت امور مجلس و روابط عمومی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی یا نماینده تام الاختیار وی .
نماینده تام الاختیار وزارت امور اقتصادی و دارائی .
تبصره ـ مدیر کل مطبوعات و نشریات به عنوان دبیر جلسه در کمیسیون شرکت می کند.
ماده 5ـ تقاضای دستگاهها توسط بالاترین مقام آن دستگاه به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ارسال می گردد . کلیه دستگاهها باید دو نسخه از بولتن ، نشریه و بروشوری را که براساس اجازه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی منتشر می نماید به طور مرتب و رایگان به اداره کل مطبوعات و نشریات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بفرستند . هرگونه تغییر و تبدیل در نحوه انتشار نیز بایر به اطلاع وزارت مذکور برسد.
ماده 6ـ کلیه دستگاههای دولتی که تا کنون مبادرت به چاه و انتشار بولتن های داخلی ، بروشور و نشریات نموده اند مکلفند ظرف مدت 2 ماه نسبت به تطبیق وضع خود با مقررات این آئین نامه اقدام نمایند، در غیر این صورت طبق تبصره 4 قانون مذکور اقدام خواهد شد.
ماده 7ـ نشریات باید بطور منظم و با نام ثابت و تاریخ و شماره ردیف در زمینه های علمی ، فرهنگی و فنی به صورت منظم از محل اعتبارت دستگاه ذیربط منشر شود.
تبصره 1ـ به هر دستگاه دولتی فقط اجازه انتشار یک بولتن داخلی داده می شود.
تبصره 2ـ بهای حاصل از فروش نشریات طبق تبصره 3 قانون مذکور در این آئین نامه پس از وصول و احتساب هزینه به حساب درآمد عمومی کشور واریز خواهدشد.
ماده 8ـ مجوز انتشار بولتن ، بروشور و نشریه دستگاههای دولتی در صورت تخلف از ضوابط مندرج در ماده 2 قانون مطبوعات و همچنین خودداری از ارسال سه شماره از نشریه متوالیا و یا 5 شماره متناوبا به اداره کل مطبوعات و نشریات ، پس از تذکر کتبی و تکرار تخلف به موجب تصمیم کمیسیون انتشارات دواتی لغو خواهدشد.
ماده 9ـ انتشار غیر مجاز بولتن ، بروشور و نشریه در حکم تصرف غیر مجاز در اموال دولتی است و دستگاههای ذیربط موظفند از منظور نمودن هزینه های چاپ و انتشار انها از محل اعتبارات خود پرهیز نمایند.
ماده 10ـ اداره کل مطبوعات و نشریات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف است بر انتشار نشریات دولتی نظارت مستمر و کامل نماید و در صورت مشاهده تخلف مورد یا موارد را به انضمام مدارک لازم جهت اتخاذ تصمیم به کمیسیون انتشارات دولتی ارجاع کند . کمیسیون پس از بررسی مقدماتی و احراز تخلف طبق این آئین نامه تصمیم گیری خواهد نمود.
ماده 11ـ موارد مندرج در بند 6 تبصره 1 قانون ممنوعیت وزارتخانه ها و موسسات و شرکتهای دولتی از چتپ و انتشار نشریات غیر ضرور از شمول این آئین نامه مستثنی است .
نخست وزیر ـ میر حسین موسوی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
12557
تاریخ تصویب :
1366/10/23
تاریخ ابلاغ :
1367/01/21
دستگاه اجرایی :
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
موضوع :