جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123795017 در تماس باشید.


شماره 119314ر ت 1156 30/12/1366
وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی

هیات وزیران در جلسه مورخ 19/12/1366 تصویب نمودند:
عبارت باستثنای درآمد اختصاصی موضوع تبصره 61 قانون بودجه سال 1363 کل کشور در ماده 15 آئین نامه اجرائی تبصره 37 قانون بودجه سال 1366 کل کشور موضوع تصویب نامه شماره 40092 /ت 466 مورخ 18/6/1366 بعد از عبارت … هزینه های برنامه وبودجه بیمه های اجتماعی کارگران الحاق گردد.
نخست وزیر ـ میرحسین موسوی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
12557
تاریخ تصویب :
1366/12/19
تاریخ ابلاغ :
1367/01/21
دستگاه اجرایی :
وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكی
موضوع :