جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122595695 در تماس باشید.


دادنامه 257258
مرجع رسیدگی شعبه 186 دادگاه عمومی تهران
خواهان : قاسم سیادتی به وکالت احمد مختار محمدهمگی مطلبی اهرنجانی بنشانی تهران ...
خوانده : عزت اله پازوکی به وکالت حسین تقریبیان بنشانی تهران .. خواسته : مطالبه وجه فسخ قرارداد مطالبه وجه
گردشکار خواهان دادخواستی بخواسته فوق بطرفیت خوانده بالاتقدیم داشته که پس ارجاع به این شعبه وثبت کلاسه فوق وجری تشریفات قانونی دروقت مقرر دادگاه بتصدی امضاءکننده زیرتشکیل است وباتوجه بمحتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام وبشرح زیرصدوررای مینماید.

رای دادگاه
بشرح دادخواستهای تقدیمی آقای قاسم صادقی به وکالت ازآقایان احمد محمد ومختار شهرت هرسه مطلبی اهرنجانی مدعی گردیده که خوانده به موجب قرارداد عادی مورخ 30/11/68 به اتفاق موکلین به نسبت هر طرف سه دانگ از منافع یکباب مغازه جزءپلاک ثبتی 19162 فرعی از2426 اصلی بخش 10 تهران واقع درخیابان قزوین سرپل امامزاده معصوم خیابان شهیدنعیمی شماره 48 ملکی موکلین جهت تاسیس آژانس اتومبیل کرایه بهارشریک بوده ونامبرده دربند 6 قرارداد ضمن قبول مدیریت آژانس متعهدمیشود پس ازوضع مخارج بالمناصفه بین موکلین ومشارالیه تقسیم نماید سپس به موجب قراردادتنظیمی عادی مورخه 31/2/73 فیمابین خوانده و احد ازموکلین (آقای احمدمطلبی اهرنجانی خوانده یک دانگ ازسه دانگ سهمی خود را به موکل نامبرده منتقل مینماید لذا سهم موکلین از منافع حاصله ازتاریخ 31/2/73 چهاردانگ وسهم خوانده 2 دانگ تغییرمییابد.
چون درآمد آژانس طبق فیشهای صادره ازقرار ماهیانه 300000 تومان بوده بنابراین خوانده ازتاریخ اول ،فروردین ماه سال جاری تا31/2/73 بمدت 2ماه ازقرارماهیانه 150000 تومان سهم موکلین واز اول خرداد ماه سال جاری تاپایان آبان ماه 30/8/73 بمدت 6 ماه از قرارماهیانه 200000 تومان جمعا"مبلغ ستون خواسته را پس ازوضع مخارج به موکلین بدهکاراست ومتعاقبا"درمورخه 28/9/73 با تقدیم دادخواست فسخ قرارداد مورخه 30/11/1368 وعنداللزوم عزل وتغییر مدیریت شرکت رااستدعاو نهایتا"درمورخه 12/7/74 طی تقدیم دادخواستی صدورحکم بپرداخت مبلغ 20000000 ریال سهم موکلین ازدرآمد آژانس کرایه اتومبیل راازتاریخ 31/8/73 لغایت 31/6/74 بمدت 10 ماه را استدعا نموده وکیل خوانده درجلسه دادرسی ودرمقام دفاع ازدعوی مطروحه فسخ قرارداد را با مطالبه درآمدحاصله بلحاظ اینکه مطالبه سهم ودرآمدشرکت قبول و ادامه شرکت میباشد مغایردانسته وهمچنین عزل وتغییر مدیریت شرکت راازحیث عدم اعلام علت عزل قابل پذیرش ندانسته بدین اعتبار درخواست رد دعوی خواهانهارانموده است دادگاه بابررسی محتویات پرونده نظربه اینکه قراردادمورخه 30/11/68که اصالت آن محل تخدیش نبوده ومفاد آن مورد پذیرش طرفین قرار گرفته حکایت برتحقق شرکت دارد که به اعتبارآن آقای خوانده بعنوان مدیرآژانس کرایه ازسوی سایرشرکاء منصوب ومقرر گردیده ودرآمد حاصله پس ازکسرمخارج بالمناصفه بین شرکاء تقسیم گردد.
اولا" درخصوص دعوی فسخ قراردادنظربه اینکه مدتی برابقاءشرکت درمتن قراردادپیش بینی نشده وبموجب ماده 589 قانون مدنی هرشریک المالی میتواند هروقت که اراده نماید تقاضای تقسیم مال الشرکه را بنماید وبافرض مذکور نیازی به اعلام فسخ آن هم درشرکت مدنی نیست لهذادعوی فسخ شرکت به کیفیت اقامه شده وبدون درخواست تقسیم قابل استماع نبوده قرار ردآن صادرواعلام میگردد.
ثانیا" نظربه اینکه شریک ماذون دراراده شرکت ازحیث سمتی که دراداره شرکت ومال الشرکه داشته درحکم وکیل وامین است وبموجب ماده 578 قانون مدنی شرکاء هرزمانی میتواند از اذن خویش رجوع نمایند وحق عدول ازاذن در اداره شرکت نیز به هیچ وجه ازشرکاء درعقدلازمی سلب نشده تابه اعتبارآن تا مادامیکه شرکت به قوت خودباقی است مسلوب الاختیارازحق رجوع میباشد لهذا دادگاه این قسمت ازدعوی راثابت تشخیص وحکم به عزل خوانده از مدیریت آژانس کرایه بهارصادر واعلام میدارد و راجع به مطالبه عوائدو درآمد حاصله ازشرکت نظربه اینکه اعلام فسخ قراردادبفرض پذیرش مانع استحقاق خواهانهابه مطالبه عوایدو منافع شرکت نیست لهذا دادگاه باپذیرش این قسمت ازدعوی ونظربه اینکه تعیین درآمدوعائدات شرکت ازامور فنی ومحتاج به حسابرسی بوده بمنظور تعیین حصه هریک ازشرکاءاز درآمد شرکت دادگاه موضوع رابه کارشناسی ارجاع وکارشناس منتخب دادگاه بلحاظ فقدان مدارک ودفاتر ومستندات موجود درشرکت عوائدو درآمدحاصله ازکارکرد آژانس را در مدت یک هفته که قبوض آن موجودبوده قدرمتیقن سنوات بعد و مبنای محاسبه قرارداده وبه این اعتبار سهم خواهانها ازتاریخ اول فروردین ماه سال 1373 لغایت 31/6/1374 از عوائد ومنافع حاصله راجمعا"مبلغ 22062665 ریال اعلام داشته که در مهلت مقرراعتراضی به نظریه کارشناس وارد نگردیده ودلیلی نیزبرعدم متابعت ازآن موجود نیست لهذا دادگاه باتاسی ازنظریه کارشناسی و بالحاظاینکه خوانده دلیلی برپرداخت سهم سائر شرکاء از عوائد و درآمد شرکت اقامه و ابراز نداشته حکم برمحکومیت خوانده بپرداخت مبلغ 22062665 ریال درحق خواهانهاصادرواعلام میدارد دعوی خواهانهازائد برمیزان محکوم به تعیینی درحکم صادره بلحاظ فقدان ادله اثباتی محکوم به بیحقی تلقی می گردد . ضمنا"خوانده من باب قواعدلاضرروتسبیب مکلف به پرداخت خسارت وارده دادرسی درحق خواهانها میباشد .
رای صادره حضوری وظرف 20روز پس ازابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در مراجع تجدیدنظراستان تهران خواهد بود./م
رئیس شعبه 186 دادگاه عمومی تهران - محدثی

مرجع :
آرشیوکتابخانه اختصاصی صادق غلام نتاج کارآموزقضائی دادگستری
122

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
258
تاریخ تصویب :
1377/02/05
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :