جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09163640563 در تماس باشید.


سئوال: آیامجازات قطعی دادگاه رامیتوان به استنادبند2ماد11قانون مجازات اسلامی تخفیف دادیاخیر؟

شماره وتاریخ نظریه : 9888/307/9/1371

نظریه اداره حقوقی قوه قضائیه
باتصریحی که دربند2 ماده 11 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370شده است درصورتیکه مجازات جرمی که مرتکب بان مجازات محکومیت قطعی پیداکرده است بموجب قانون لاحق تخفیف پیدا نماید محکوم علیه میتواندازدادگاه صادرکننده حکم یادادگاه جانشین تقاضای اجرای مقررات جزائی اخیرالتصویب رابنمایدکه بنفع مشارالیه نیزمیباشد ودادگاه طبق این قانون مجازات قبلی رابایدتخفیف بدهدولواین که حکم قطعی صادره نسبت به محکوم علیه درحال اجراءباشد0

مرجع :
کتاب نظریات اداره حقوقی قوه قضائیه درزمینه مسائل کیفری
ازسال 1358 تاسال 1371
جلداول ، چاپ روزنامه رسمی کشور، بهارسال 1373
تهیه وتنظیم : غلامرضاشهری و سروش ستوده جهرمی

107
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
9888
تاریخ تصویب :
1371/09/30
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :