جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09126604090 در تماس باشید.


سئوال: آیاکمسیونهای شهرداری میتوانند از مقررات مواد22و25 قانون مجازات اسلامی درموردتخفیف و تعلیق مجازاتها استفاده نمایندیاخیر

شماره وتاریخ نظریه : 947/97/3/1371

نظریه اداره حقوقی قوه قضائیه
مقررات تخفیف وتعلیق مجازات موضوع مواد22 و 25 قانون مجازات اسلامی مربوط به تعزیرات ومجازاتهای تعزیری بوده واعمال آنها منحصرا "از طریق وبوسیله دادگاه امکان پذیراست ونظرباینکه جرائم و تخلفات ساختمانی حیثیت جزائی ندارند، مشمول موادفوق نبوده و کمسیونها نیز مجوزی جهت استفاده ازمقررات آنراندارند0

مرجع :
کتاب نظریات اداره حقوقی قوه قضائیه درزمینه مسائل کیفری
ازسال 1358 تاسال 1371
جلداول ، چاپ روزنامه رسمی کشور، بهارسال 1373
تهیه وتنظیم : غلامرضاشهری و سروش ستوده جهرمی

107
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
947
تاریخ تصویب :
1371/03/09
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :