جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122068310 در تماس باشید.


سئوال درموردیکه حکم به قصاص صادرشده است ،درصورتیک ه ولی دم در اجرای احکام گذشت مشروط خودرااعلام نماید،آیامیتوان بگذشت مشروط وی ترتیب اثردادیاخیر؟وتکلیف چیست ؟

شماره وتاریخ نظریه : 11333/287/10/1371

نظریه اداره حقوقی قوه قضائیه
چون گذشت مشروط قابل ترتیب اثرنیست لذااگرمعلوم شود ولی دم بطورمشروط گذشت نموده است چنین گذشتی کان لم یکن تلقی میشود وبایدحکم قصاص اجراءشودلکن اگرمشروط بودن گذشت محرزنباشدموردی برای اجراءقصاص نیست 0

مرجع :
کتاب نظریات اداره حقوقی قوه قضائیه درزمینه مسائل کیفری
ازسال 1358 تاسال 1371
جلداول ، چاپ روزنامه رسمی کشور، بهارسال 1373
تهیه وتنظیم : غلامرضاشهری و سروش ستوده جهرمی

107
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
11333
تاریخ تصویب :
1371/10/28
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :