جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125788017 در تماس باشید.


سئوال : منظورازکیفرقانونی مذکوردرماده 38 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370 چیست ؟

شماره وتاریخ نظریه : 200/207/3/1371

نظریه اداره حقوقی قوه قضائیه
الف : ماده 38 قانون مجازات اسلامی درجرائمی که مجازات قانونی آنهابیش ازسه سال حبس باشدتحمل دوثلث مجازات تعیین شده ازطرف دادگاه ودرجرائمی که مجازات قانونی آنهاتاسه سال حبس باشد تحمل نصف مجازات تعیین شده ازطرف دادگاه راجهت صدورحکم آزادی مشروط لازم دانسته است ، بعبارت دیگرملاک تحمل دوسوم ویایک دوم مجازات موردحکم دادگاه کیفرقانونی جرم است مثلا"اگرکسی باتهام کلاهبرداری که مجازات قانونی آن طبق ماده یک قانون تشدیدمجازات مرتکبین ارتشاءواختلاس وکلاهبرداری مصوب سال 67 یک تاهفت سال حبس است دردادگاه به 9 ماه حبس محکوم شده باشدچنانچه بخواهداز آزادی مشروط استفاده نماید باید دوسوم از9 ماه یعنی 6ماه حبس را تحمل کرده باشد0
ب : بدیهی است دراحتساب اینکه مجازات تعیین شده درقانون بیش ازسه سال است یاکمتر، بایدحداکثرمجازات تعیین شده درقانون را ملاک قراردادنه حداقل آن را0
ج : درمورداحکام محکومیت اشخاص که قبل ازوضع قانون مجازات اسلامی هم صادرشده است ودرحال حاضرمیخواهندازآزادی مشروط استفاده نمایندبایدمقررات ماده 3اخیرالتصویب اجراءگرددو ملاک زمان صدورحکم آزادی است نه غیران .))

مرجع :
کتاب نظریات اداره حقوقی قوه قضائیه درزمینه مسائل کیفری
ازسال 1358 تاسال 1371
جلداول ، چاپ روزنامه رسمی کشور، بهارسال 1373
تهیه وتنظیم : غلامرضاشهری و سروش ستوده جهرمی

107
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
200
تاریخ تصویب :
1371/03/20
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :