×

ملاک قابل گذشت بودن وقابل گذشت نبودن جرائم درحال عبارتست از قوانین جزائی ،آراءوحدت رویه ای وحق الناس بودن یانبودن جرم

ملاک قابل گذشت بودن وقابل گذشت نبودن جرائم درحال عبارتست از قوانین جزائی ،آراءوحدت رویه ای وحق الناس بودن یانبودن جرم

ملاک-قابل-گذشت-بودن-وقابل-گذشت-نبودن-جرائم-درحال-عبارتست-از-قوانین-جزائی-،آراءوحدت-رویه-ای-وحق-الناس-بودن-یانبودن-جرم
سئوال :باتوجه باینکه درقانون تعزیرات مصوب سال 1362 ودرقانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370 جرائم قابل گذشت وغیرقابل گذشت احصاء نشده اند،ملاک تعیین قابل گذشت بودن یانبودن جرائم چیست ؟

شماره وتاریخ نظریه : 7079/7 11/8/1371

نظریه اداره حقوقی قوه قضائیه
اولا" هرچند صحیح اینست که جرائم قابل گذشت وسیله قانونگذار احصاءشود،اماباتوجه باینکه درقانون مجازات اسلامی (تعزیرات ) مصوب سال 1362 جرائم قابل گذشت احصاءنشده است ، درحال حاضرملاک قابل گذشت بودن جرائم عبارتست از:
1 قوانین جزائی 2 آراءوحدت رویه ای هیئت عمومی دیوانعالی کشور3حق الناس بودن یانبودن جرم
ثانیا" ضابطه تشخیص حق الله وحق الناس موضوع ماده 159 قانون تعزیرات وماده 30 قانون تشکیل دادگاههای کیفری 1و2 وشعب دیوان عالی کشوردرقانون معین نشده ،ولی جرائمی که منشاءآنهاتجاوزبه حقوق اشخاص واضراربه آنهااست مانندصادرکردن چک بلامحل ،خیانت درامانت وفحاشی ازحق الناس وجرائمی که منشاءآنهاتخطی وتجاوز ازاحکام الهی است مانندشرب خمر،قمار،زناونظائرآنهاازحقوق الله و جرائمی که منشاءآنهاتخلف ازنظامات مملکتی است مانندرانندگی بدون پروانه وارتکاب قاچاق وامثال آنهاازحقوق عامه یا حقوق ولائی یاهرعنوان مناسب دیگرمحسوب میشودودرموردتردیدنسبت به حق الله بودن یانبودن جرمی بایدازکتب فقهیه وفتاوی مشهوراستفاده شود0

مرجع :
کتاب نظریات اداره حقوقی قوه قضائیه درزمینه مسائل کیفری
ازسال 1358 تاسال 1371
جلداول ، چاپ روزنامه رسمی کشور، بهارسال 1373
تهیه وتنظیم : غلامرضاشهری و سروش ستوده جهرمی

107

نوع : نامشخص

شماره انتشار : 7079

تاریخ تصویب : 1371/08/11

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.