جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123574655 در تماس باشید.


مسئله 2:
آیاتعارضی بین ماده 151قانون دیات ازیک طرف و مواد91 وبندهای 6و7 ماده 186ازهمان قانون وهمچنین ماده 187قانون مذکورازسوی وجود داردیاخیر؟

نظریه اکثریت قریب به اتفاق :
بین ماده 151 قانون دیات وسایر موادیکه فوقا"اشاره شد تعارضی وجودندارد.زیراماده 91به شکستن استخوان بینی اختصاص داردوهمانگونه که درصدرماده 186قانون دیات آمده است شقوق ماده مذکور نیز اختصاص به جراحتهاوشکستگیهای استخوانهای سر وصورت دارد. وحال آنکه ماده 151 قانون دیات متضمن بیان حکم شکستگی مطلق استخوانهای اعضائی است که برای آن اعضاءدرشرع دیه مقدره وجود دارد.
بنابراین به مواد 91و186 درهمان مواردخاص خودعمل میشود ودرسایر مواردماده 151مورداستناد خواهدومیتوان گفت که بین ماده 151قانون دیات ومواد 91و186 ازهمان قانون رابطه عموم وخصوص مطلق وجود داردیعنی در مواردخاص مذکوره در مواد 91و186 به آنهاعمل میشودو درسایر مواردشکستگی استخوانهای اعضاءدارای دیه مقدره به ماده 151 این قانون عمل میشود.
اما حکم ماده 187قانون دیات .باتوجه به مطالبی که فوقا"بیان گردید ماده مذکورازجهت شکستگی استخوان اختصاص پیدامیکندبه شکستگی استخوان عضوی که آن عضو دارای دیه مقدره نمی باشدمثل شکستن استخوان عانه یااستخوان لگن خاصره واستخوان جناغ سینه که دراین مواردنیز طبق ماده 187ارش تعیین میشود بنابه مراتب میان این ماده نیزبا ماده 151که اختصاص به اعضاءدارای دیه است تعارضی وجودندارد.و در واقع ماده 187 فقط ناظربه شقوق 1 تا 5 ماده 186ازقانون دیات است وبه عبارت دیگردرکلیه مواردیکه استخوانهای اعضاءغیر سر و صورت بدن شکسته میشود ازدو حال خارج نیست چنانچه آن عضو دیه داشته باشد به حکم ماده 151عمل میشودو هرگاه آن عضو دیه معین نداشته باشد به ماده 187عمل میشود وبارعایت مواد 75و210 قانون دیات ارش معین میگردد.

مرجع :
کتاب تحلیل قضائی ازقوانین جزائی ، سلسله مباحث مشورتی قضات
دادگاههای کیفری تهران ، جلداول ، گردآوری وتنظیم ، اسکندرمحمدپور
ازانتشارات گنج دانش ، چاپ اول ، سال 1371

112
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
2
تاریخ تصویب :
1370/04/17
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :