×

رسیدگی به تخلفات مامورین تشخیص مالیات درامور مربوط به تشخیص مالیات درصلاحیت هیئت عالی انتظامی مالیاتی است

رسیدگی به تخلفات مامورین تشخیص مالیات درامور مربوط به تشخیص مالیات درصلاحیت هیئت عالی انتظامی مالیاتی است

رسیدگی-به-تخلفات-مامورین-تشخیص-مالیات-درامور-مربوط-به-تشخیص-مالیات-درصلاحیت-هیئت-عالی-انتظامی-مالیاتی-است
تاریخ 9/11/69 شماره دادنامه 230 کلاسه پرونده 69/102

رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
با ملاحظه اینکه طبق بندالف ماده 262 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 2/12/66 هیئت عالی انتظامی مالیاتی فقط به تخلفات مامورین تشخیص مالیات درامورمربوطبه تشخیص مالیات صلاحیت رسیدگی داردوبر اساس تبصره ذیل ماده 273 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماده 45 رسیدگی به تخلفات ومجازات مامورین فوق درصلاحیت هیئتهای رسیدگی به تخلفات اداری می باشدبنابراین دادنامه شماره 379مورخ 17/4/69صادره از شعبه 11ازجهت اینکه متضمن این معنی می باشدتائیدمی گرددواین رای به استنادقسمت اخیرماده 20قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان وسایر مراجع مربوط درموارمشابه لازم الاتباع می باشد.
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

* سابقه *
شماره ه/69/102 6/12/1396
مرجع رسیدگی :هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی :مدیرکل دفترحقوقی وزارت اموراقتصادودارائی
موضوع شکایت وخواسته :اعلام تعارض آراءصادره ازشعب ششم ویازدهم دیوان عدالت اداری .
مقدمه :الف - شعبه ششم دررسیدگی به پرونده کلاسه 67/173موضوع شکایت آقای عبدالرحمن طاووسی بطرفیت :وزارت اموراقتصادودارائی هیئت عالی انتظامی مالیاتی بشرح دادنامه شماره 53 مورخ 3/2/68چنین رای صادرنموده است :اعتراض شاکی به رای هیئت تجدیدنظرعالی انتظامی مالیاتی واردنبوده هوبالحاظ مدارک موجودبه ویژه اقرارمتهم واحراز اتهام منتسبه رای صادره وفق موازین قانونی صدوریافته وتخلفی ازمقررات از جهت رسیدگی شکلی مشهودنیست درنتیجه شکایت شاکی غیرواردورای به ردآن صادرواعلام می گردد.
ب شعبه یازدهم دررسیدگی به پرونده کلاسه 68/14موضوع شکایت آقای مجیدعبدالوندبطرفیت :هیئت عالی انتظامی مالیاتی وزارت اموراقتصاد ودارائی بخواسته :اعتراض به آراءصادره ازهیئتهای بدوی وتجدیدنظرمبنی براخراج ازمحل بشرح دادنامه شماره 379-17/4/69چنین رای صادرنموده است : اولا-صلاحیت هیئت عالی انتظامی مالیاتی رسیدگی به تخلفات مامورین تشخیص مالیات می باشدنه رسیدگی به کلیه تخلفات اداری کمااینکه این معنا دربندالف ماده 262قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3/12/66نیزبه صراحت بیان شده است .ثانیابصراحت تبصره ذیل ماده 273قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 45تشریفات رسیدگی به تخلفات ومجازات آنهاهردودر تبصره مذکورموردنظروتوجه بوده نه اینکه مرجع رسیدگی به هرگونه تخلف همان هیئت عالی انتظامی بوده وفقط درموردتعیین مجازات درغیرمواردمذکور درماده 273مطابق نظامنامه محاکمات اداری یامطابق قانون رسیدگی به تخلفات اداری برطبق قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 66عمل بشودزیراباذکر کلمه تشریفات رسیدگی مشخص است که منظورقانونگذارتشریفات شکلی و ماهوی رسیدگی اعم ازمرجع رسیدگی کننده طرزتشکیل آن وقانون موردعمل هیئت مربوطه بوده است فلذااقدام هیئتهای عالی انتظامی مالیاتی دراحرازبزه و تخلف شاکی عنوان اخذرشوه وتعیین مجازات برای این تخلف خارج ازحدود صلاحیت واختیارات هیئتهای مذکوروخلاف مقررات وضوابط مربوط می باشد همچنانکه عضواقلیت هیئت درنظریه خودبه این مطلب اشاره نموده است .بنا به مراتب ومستنبط ازقوانین مالیاتهای مستقیم مصوب سالهای 45و66 رسیدگی به تخلف واتهام اخذرشوه شاکی درصلاحیت رسیدگی هیئت عالی انتظامی مالیاتی نبوده وحکم برابطال رای معترض عنه صادرواعلام می گردد.این رای قطعی است .بدیهی است ابطال رای مذکورمانع ازرسیدگی هیئت مذکوردرخصوص درخواست دادستان انتظامی مالیاتی مبنی برنفی صلاحیت شاکی واحاله پرونده مشارالیه به هیئت رسیدگی به تخلفات اداری جهت رسیدگی به اتهام وتخلف اخذرشوه نخواهدبود.
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری درتاریخ فوق به ریاست آیت الله سیدابوالفضل موسوی تبریزی وباشرکت روسای شعب دیوان تشکیل وپس ازبحث وبررسی وانجام مشاوره بااکثریت آراءبشرح آتی مبادرت به صدوررای می نماید:

مرجع :
روزنامه رسمی شماره 13439-11/2/1370
2

نوع : رای وحدت رویه

شماره انتشار : 230

تاریخ تصویب : 1369/11/09

تاریخ ابلاغ : 1370/02/11

دستگاه اجرایی :

موضوع : استرداد مجرم -

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.