جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121818871 در تماس باشید.


شماره 51596/ت 17492هـ 26/1/1376

وزارت فرهنگ و آموزش عالی – وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
هیأت وزیران در جلسه مورخ 17/1/1376 به استناد ماده (3) قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به پایه حقوق اعضای رسمی هیأت علمی (آموزشی و پژوهشی) شاغل و بازنشسته دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی – مصوب 1368 – تصویب نمود :
از تاریخ 1/1/1376 ضرایب فوق العاده شغل اعضای هیأت علمی مشمول قانون یادشده به شرح زیر تعیین میشود:
مربی آموزشیار 5/1
مربی 8/1
استادیار 25/2
دانشیار 5/2
استاد 6/2
معاون اول رئیس جمهور - حسن حبیبی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1376/01/17
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكی
وزارت علوم و تحقیقات و فناوری
موضوع :