جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121732289 در تماس باشید.


شماره : 52594/ت 17989هـ 7/2/1376

سازمان برنامه و بودجه – بنیاد مسکن انقلاب اسلامی – سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
هیأت وزیران در جلسه مورخ 31/1/1376 بنا به پیشنهاد شماره 441/102 مورخ 31/1/1376 برنامه و بودجه و به استناد تبصره(68) قانون بودجه سال 1376 کل کشور، آیین نامه اجرایی تبصره یادشده را به شرح زیر تصویب نمود:

ماده 1- در اجرای مفاد تبصره (71) قانون برنامه پنجساله دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و به استناد تبصره (68) قانون بودجه سال 1376 کل کشور، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی موظف است طی برنامه پنجساله دوم توسعه به منظورتحدید حدود و رسمیت بخشیدن به مالکیت بر عرصهو اعیان واحدهای مسکونی روستاهای بالای 300 خانوار و مراکز دهستانها براساس نقشه های طرحهای هادی روستایی وضع موجود روستاها را تهیه نماید.
ماده 2- بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مکلف است نسبت به شناسایی عرصه و اعیان مالکین واحدهای مسکونی و زمینهای داخل بافت روستا، براساس نقشه های هادی روستایی اقدام و تا مراحل پایانی صدور سند مالکیت در مراجعه قانونی و اداری پیگیری نماید.
تبصره – اختلاف احتمالی بین مالک با مالکین دیگر، با نظر کارشناسی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور حل و فصل می شود.
ماده 3- نقشه های تفکیکی تهیه شده توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی به عنوان نقشه های تفکیکی ثبتی معتبر بوده و ادارات ثبت اسناد و املاک موظفند نسبت به صدور سند ثبتی به نام مالک یا مالکین مشاع در طول برنامه پنجساله دوم تسریع نمایند و در این زمینه مکلف به همکاری با بنیاد مسکن انقلاب اسلامی می باشند.
تبصره – صدور اولین سند توسط ادارات ثبت اسناد و املاک کشور از پرداخت هرگونه عوارض و مالیات و هزینه های ثبتی معاف است.
ماده 4- بنیاد مسکن انقلاب اسلامی موظف است براساس تعرفه زیر، هزینه تهیه نقشه های تفکیکی و مقدمات صدور اسناد مالکیت و تحدید حدود را از مالک یا مالکین دریافت نماید.
الف – عرصه موجود در محدوده یافت روستایی مسکونی تا 200 متر مربع مقطوع پنجاه هزار (50000) ریال برای هر پلاک ثبتی.
ب – عرصه موجود در محدوده بافت روستایی مسکونی بیش از 200 متر مربع به ازای هر متر مربع اضافی 200 ریال علاوه بر مبلغ پنجاه هزار (50000) ریال.
ماده 5- بنیاد مسکن انقلاب اسلامی موظف است وجوه یاد شده را که از مالک یا مالکین مشاع دریافت میدارد به حساب در آمد عمومی نزد خزانه داری کل واریز و معادل صد در صد (100%) وجوه واریزی از محل طرح شماره 30806201 پس از مبادله موافقتنامه شرح عملیات با سازمان برنامه و بودجه دریافت و هزینه نماید.
تبصره – صاحبان سند موظفند هزینه صدور هر جلد دفتر چه صدور مالکیت را برابر تعرفه های ثبتی در وجه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور پرداخت نمایند.
معاون اول رئیس جمهور - حسن حبیبی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1376/01/31
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور
بنیاد مسكن انقلاب اسلامی
موضوع :