جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09132828813 در تماس باشید.


شماره 52839/ت17839هـ 9/2/1376

وزارت امور اقتصادی و دارایی – سازمان برنامه و بودجه – ستاد بازسازی و نوسازی مناطق جنگزده کشور
هیأت وزیران در جلسه مورخ 6/1/1375 بنا به پیشنهاد شماره 3302-42/8454-102 مورخ 21/12/1375 سازمان برنامه و بودجه و در اجرای تبصره (31) قانون بودجه سال 1376 کل کشور آیین نامه اجرایی تبصره یادشده را به شرح زیر تصویب نمود :

ماده 1- واحدهای مسکونی و تجاری (اعم از احداثی یا خریدای شده)، زمینها، کارگاههای تولیدی، سهام و داراییهای منقول شرکتهای تحت پوشش، ماشین آلات ، ابزار، اموال و خودروهای مازاد و بلا استفاده ستاد باز سازی و نوسازی مناطق جنگزده کشور – که در این آیین نامه ستاد نامیده می شود – به عنوان امکانات مشمول تبصره (31) قانون بودجه سال 1376 کل کشور و این آیین نامه تلقی می شوند.
تبصره 1- اموال مذکور در ماده (1) این آیین نامه با رعایت اولویت مهاجران جنگ تحمیلی و آن دسته از کارکنان ستاد که از ستاد منفک می شوند در موارد زیر به قیمت تعیین شده توسط کارشناس رسمی به فروش می رسد :
الف – فروش واحدهای مسکونی، خدماتی یا صنفی و اموال منقول به مهاجران جنگ تحمیلی.
ب – فروش امکانات اشتغالزا به کارکنان منفک شده ستاد.
پ – فروش کالاهای امانی نزد شهرداریها به ادارات دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی مناطق جنگزده.
ت – فروش اموال به دستگاههای دولتی.
ث – فروش ساختمانهایی که اعیانی آنها به ستاد بازسازی و عرصه آنها به اشخاص حقیقی یا حقوقی تعلق دارد، به مالک عرصه.
ج – فروش واحدهای یادشده که در مناطق روستایی و کشاورزی قرار دارند، به روستاییان و کشاورزان همان محل.
تبصره 2- فروش اموال غیر منقول موضوع این ماده که مشمول مفاد تبصره (12) قانون بودجه سال 1376 کل کشور هستند، پس از تعیین تکلیف توسط کمیسیون موضوع تبصره یاد شده صورت می گیرد.
تبصره 3- واحدهای مسکونی طرح همیاری که با مشارکت مهاجران جنگ تحمیلی احداث شده است و زمینها و واحدهای مسکونی و صنفی که تا پایان سال 1369 توسط بنیاد مهاجران جنگ تحمیلی سابق به مهاجران واگذار شده ولی سند رسمی به نام آنان تنظیم نشده است، مشمول مقررات این آیین نامه نیستند.
تبصره 4- وجوه حاصل از وصول باقی مانده بهای املاک و مستغلات موضوع تبصره (39 این ماده که ناشی از سرمایه گذاری و مشارکت بنیاد مهاجران جنگ تحمیلی سابق و ستاد است، مشمول مقررات این آیین نامه است.
تبصره 5- ستاد می تواند خودروهای سبک و سنگین خود را در مزایده عمومی به فروش برساند. در صورتی که افرادی در مزایده برنده بیش از یک خودرو شوند، محدودیتی برای واگذاری به آنها نیز وجود ندارد.
ماده 2- با توجه به خاتمه کار ستاد در سال 1376 ستاد یاد شده مکلف است کلیه اموال منقول و غیر منقول خود را به فروش رسانده و وجوه حاصل از فروش امکانات مشمول این آیین نامه را به حساب در آمد عمومی کشور، موضوع ردیف 390600 قسمت سوم قانون بودجه سال 1376کل کشور واریز کند.
ماده 3- اعتبار ردیف 105101 قسمت چهارم قانون بودجه سال 1376 کل کشور معادل صد درصد (100%) درآمد وصولی حاصل از فروش امکانات مشمول این آیین نامه تا سقف چهل میلیارد (000/000/000/40) ریال برای اجرای طرحهای اشتغالزا، کمک به مهاجران ساکن در مجتمعها برای تخلیه و جبران خسارات وارده به واحدهای محل سکونت ، بازگشت ، استقرار ، آموزش فنی و تخصصی و اشتغال مهاجران، ساخت حداقل زیر بنای مسکن برای خانواده های بی سرپرست و از کارافتاده مهاجران جنگ تحمیلی در مناطق آسیب دیده ناشی از جنگ، حق بیمه و پاداش پایان خدمت جاری و سنواتی کارکنان مازاد و هزینه های جاری اعم از اداری، پرسنلی و دیون سنواتی حقیقی و حقوقی ، در اختیار ستاد قرار می گیرد تا در راستای تحقق اهداف بازسازی استفاده کند.
تبصره – وجوه مربوط به طرح ساخت واحدهای مسکونی و طرحهای اشتغالزان مذکور در این ماده توسط نماینده ویژه رئیس جمهور در بازسازی مناطق جنگزده کشور بین استانهای مربوط تقسیم و اعتبار آن ابلاغ می شود تا بر طبق ضوابط و مقررات توسط ستاد بازسازی و نوسازی استان مربوط اقدام شود.
ماده 4- وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است در اول سال 1376 از محل تنخواه گردان خزانه مبلغ ده میلیارد (000/000/000/10) ریال تنخواه گردان برای مصارف موضوع این تبصره در اختیار ستاد مرکزی بازسازی و نوسازی مناطق جنگزده کشور قرار دهد. تنخواه گردان مذکور به تدریج و از محل در آمد موضوع ردیف 390600 تا پایان سال 1376 تسویه خواهد شد.
ماده 6- ستاد موظف است با استفاده از در آمدهای حاصل از فروش امکانات مشمول این آیین نامه ، تا پایان سال 1376 به کلیه تعهدات موضوع ماده (3) این آیین نامه عمل کند، به نحوی که هیچ گونه تعهدی برای سالهای آینده باقی نماند.
معاون اول رئیس جمهور - حسن حبیبی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1375/01/06
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت امور اقتصادی و دارائی
سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور
ستاد بازسازی و نوسازی مناطق جنگزده كشور
موضوع :