جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09136888863 در تماس باشید.


شماره 53607/ت 16940هـ 16/2/1376

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
هیأت وزیران در جلسه مورخ 10/2/1376 بنا به پیشنهاد شماره 962/102/8498/1 مورخ 6/5/1375 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و به استناد تبصره یک ماده واحده قانون واگذاری مسؤولیت امور مربوط به ترابری هوایی به هواپیمایی کشوری" href="/tags/22384/سازمان-هواپیمایی-کشوری/" class="link">سازمان هواپیمایی کشوری – مصوب 1370 – تصویب نمود :
آئین نامه نظارت بر تأسیس و فعالیت دفترهای خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی – موضوع تصویبنامه شماره 21368/ت217 هـ مورخ 21/5/1371 – به شرح زیر اصلاح میشود:
1- متن زیر جایگزین تبصره (4) بند (خ) ماده (5) می شود:
«تبصره 4- ایجاد شعبه توسط دفاتر خدمات مسافرت هوایی یا جهانگردی در داخل یا خارج از کشور حسب مورد با تأیید کمیته فنی و رعایت ماده (3) و سایر مفاد این آئین نامه مجاز است.»
2- ماده (27) آئین نامه حذف می شود و شماره مواد (28) و (29) به ترتیب به (27) و (28) تغییر می یابد.
معاون اول رئیس جمهور - حسن حبیبی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1376/02/10
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
موضوع :