جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120884754 در تماس باشید.


شماره 727- ق 3/2/1380

حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای سیدمحمد خاتمی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
لایحه شماره 18240/21285 مورخ 16/5/1379 دولت در مورد اجازه منظور نمودن عوارض توسعه تلفن سالهای 1373 لغایت 1378 به حساب افزایش سرمایه دولت در شرکتهای مخابرات که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ 22/1/1380 مجلس شورای اسلامی با اصلاحاتی تصویب وبه تائید شورای نگهبان رسیده است ، در اجرای اصل یکصد و بیست وسوم (123) قانون اساسی ارسال می گردد0
رئیس مجلس شورای اسلامی - مهدی کروبی

شماره 3437 9/2/1380
قانون اجازره منظور نمودن عوراض توسعه تلفن سالهای 1373لغایت 1378 به حساب افزایش سرمایه دولت در شرکتهای مخابرات که درجلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و دوم فروردین ماه یکهزارو سیصد و هشتاد مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 29/1/1380 به تائید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 727- ق مورخ 3/2/1380 واصل گردیده است ، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می گردد0
رئیس جمهور - سیدمحمدخاتمی

ماده واحده - به شرکت مخابرات ایران اجازه داده می شودمبالغی که در سالهای 1373 لغایت 1378، از طرف خزانه داری کل کشور از محل وصول عوراض توسعه تلفن موضوع بند(ه) تبصره (19) قانون برنامه دوم توسعهاقتصادی ، اجتماعیی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 20/9/1373 بابت اجرای طرحهای مخابراتی به شرکت مخابرات ایران و شکرتهای مخابرات استانها پرداخت شده را به حساب افزایش سرمایه دولت در شرکت مخابرات ایران منظور نماید0 متقابلا" شرکتهای مخابرات استانها نیز مبالغی که در سالهای مذکور از محل یاد شده به آنها پرداخت شده را با تصویب ارکان صلاخیتدار خود به حساب افزایش سمرایه شرکت مخابرات ایران در آن شرکتها منظور دارند0
تبصره - اعتبارات طرحهای مخابراتی فوق الذکر مشمول مقرارت ماده (32) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب 5/12/1351 وماده (113) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1/6/1366 نمی باشند0
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده ویک تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست ودوم فروردین ماه یکهزار و سیصد و هشتاد مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 29/1/1380 به تایئد شورای نگهبان رسیده است 0
رئیس مجلس شورای اسلامی - مهدی کروبی

نوع :
قانون
شماره انتشار :
16364
تاریخ تصویب :
1380/01/22
تاریخ ابلاغ :
1380/02/16
دستگاه اجرایی :
وزارت پست و تلگراف و تلفن
موضوع :