جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125141336 در تماس باشید.


شماره 55487/ت 16957هـ 5/3/1376

وزارت کشور – سازمان حفاظت محیط زیست
هیأت وزیران در جلسه مورخ 14/2/1376 بنا به پیشنهاد شماره 35/3/1/11720 مورخ 14/7/1375 وزارت کشور و در اجرای تبصره ماده (6) قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا – مصوب 1374 – آئین نامه اجرائی موضوع یادشده را به شرح زیر تصویب نمود :

فصل اول – کلیات
ماده 1- در این آئین نامه عبارات و اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند :
محدوده ممنوعه تردد: محدوده جغرافیایی داخل شهری است که توسط مراجع صلاحیتدار مندرج در این آئین نامه تعیین می شود و عبور و مرور برای برخی از وسایل نقلیه در آن ممنوع است.
ساعات ممنوعه تردد: ساعاتی از شبانه روز است که توسط مقامات یادشده در این آئین نامه تعیین می شود و عبور و مرور وسایل نقلیه در آن ساعات ممنوع است.
وسایل نقلیه عمومی : وسایل نقلیه جمعی که در مالکیت یا در اختیار یا نظارت مراجع دولتی یا عمومی بوده و در شبکه حمل و نقل عمومی شهری به کارگرفته می شود.
ماده 2- شهرهای مشمول محدودیت یا ممنوعیت تردد وسایل نقلیه موضوع این آئین نامه در نقاطی که بنا به اعلام سازمان حفاظت محیط زیست، آلودگی هوا ناشی از تردد وسایل نقلیه موتوری بیش از سایر منابع آلوده کننده باشد، به پیشنهاد سازمان حفاظت محیط زیست یا شهرداریهای کشور یا نیروی انتظامی و تصویب شورای هماهنگی ترافیک استان مربوط، تعیین می شوند.
تبصره 1- محدوده ها و ساعات ممنوعه تردد وسایل نقلیه ، همچنین نوع آنها در شهرهای مشمول، بنا به پیشنهاد شهرداری شهر یا اداره کل حفاظت محیط زیست استان یا نیروی انتظامی استان مربوط و تصویب شورای هماهنگی ترافیک استان تعیین می شوند.
تبصره 2- شورای هماهنگی ترافیک استان با هماهنگی دستگاههای ذی ربط ، موارد استثنا از حکم تبصره (1) این ماده را با توجه به تعداد، نوع و کاربری وسایل نقلیه و زمان اعمال محدودیت یا ممنوعیت ، همزمان اعلام می کند.
فصل دوم – نحوه صدور مجوز تردد و چگونگی نظارت بر اجرای محدودیتها
ماده 3- عبور و مرور وسایل نقلیه موتوری اعم از خودرو و انواع موتور سیکلت در محدوده ها و ساعات ممنوعه مستلزم دریافت مجوز تردد که توسط شهرداریهای کشور صادر می شود می باشد.
تبصره –مدت اعتبار مجوزهای تردد به تصویب شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور می رسد.
ماده 4- در مواقع اضطراری موضوع ماده (7) قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا – مصوب 1374- مجوزهای تردد صادر شده پس از اطلاع از طریق رسانه های همگانی، به گونه ای که اعلام خواهد شد، به طور موقت از درجه اعتبار ساقط می شوند.
ماده 5- شهرداریهای کشور مکلف هستند از طریق انتشار آگهی در رسانه های همگانی، مردم را از محدوده ها و ساعات ممنوعه تردد آگاه نمایند و با نصب تابلوهای ویژه با هماهنگی اداره راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در مبادی ورودی محدوده ممنوعه، هشدارهای لازم را به عموم افراد بدهند.
ماده 6- نیروی انتظامی موظف است با نصب تابلو ورود ممنوع در مبادی ورودی به محدوده ممنوعه ، از تردد وسایل نقلیه فاقد مجوز موضوع ماده (3) این آئین نامه در محدوده مورد نظر در ساعات ممنوعه جلوگیری کند و با متخلفین برابر مقررات مربوط رفتار نماید، همچنین موارد استثنا (موضوع تبصره 2 ماده 2 این آئین نامه) را بر روی تابلوهای ویژه اعلام کند.
فصل سوم – ساماندهی حمل و نقل شهری
ماده 7- به منظور کاهش تعداد و طول سفرهای روزانه شهری در شهرهای بزرگ کشور، سازمان امور اداری و استخدامی کشور موظف است راهکارهای مناسب را در جهت غیر متمرکز کردن خدمات اداری و بانکی در امور غیر ستادی، توزیع ساعات شروع و اتمام کار (مدارس، ادارات، بانکها، بازار و غیر اینها) افزایش ساعات ارایه خدمات عمومی، تفویض اختیار به ادارات تابعه ، هدایت دستگاهها به ساخت مجتمع های اداری مشترک و نظایر آن را تدوین و به تصویب شورای عالی اداری برساند، همچنین به منظور کاهش آلودگی هوا ناشی از تردد وسایل نقلیه موتوری و تقلیل سفرهای غیر ضرور شهری با هماهنگی وزارت پس و تلگراف و تلفن ترتیبی اتخاذ کند تا تمامی دستگاههای دولتی و موسسات عمومی به ویژه ارایه دهندگان خدمات عمومی، به طور سالانه درصدی از مراجعات حضوری اریاب رجوع خود را با استفاده از شبکه پست، پست بانک، مخابرات ، دیتا و جایگزین اطلاع رسانی و به کارگیری شیوه مکاتبه به جای مراجعه ، پاسخگویی کنند.
تبصره – میزان کاهش مراجعات و فهرست انواع خدمات قابل ارایه از راههای یادشده در هر سال توسط سازمان امور اداری و استخدامی کشور با هماهنگی وزارت پست و تلگراف و تلفن و دستگاه ذی ربط تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد.
عملکرد دستگاهها و مؤسسات موضوع این ماده هر شش ماه یک بار توسط سازمان یادشده به دولت گزارش می شود.
ماده 8- وزارتخانه های کشور و صنایع و سازمان برنامه و بودجه و شهرداریهای کشور مکلفند امکانات حمل و نقل عمومی سفرهای روزانه شهری را در شهرهای کشور به ویژه شهرهای بزرگ، به گونه ای فراهم نمایند تا علاوه بر حصول اهداف تعیین شده در برنامه دوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1373 – اهتمام کامل برای تحقق اهداف الگوی مصوف (الگوی حمل و نقل ) به میزان هشتاد درصد (80%) نیز به عمل آید.
ماده 9- به منظور افزایش ظرفیت ناوگان حمل و نقل داخل شهری، دولت سالانه تسهیلات ویژه ای را در اختیار شرکتها و سازمانهای اتوبوسرانی شهری قرار می دهد تا با استفاده از آن تسهیلات به ظرفیت موجود ناوگان اضافه شود. شهرداریهای کشور مکلف هستند سالانه حداقل ده درصد (10%) به مجموع ظرفیت موجود اضافه نمایند.
وزارت صنایع مکلف است به منظور پاسخگویی به نیاز ناوگان حمل و نقل شهری، افزایش ظرفیت تولیدات خود را در زمینه وسایل نقلیه عمومی در اولویت قرار دهد.
ماده 10- برای کاهش حجم تصدی امور توسط دولت و تمرکز امور حمل و نقل جمعی کارکنان دولت و استفاده بهینه از امکانات موجود، دستگاههای اجرائی و تحت پوشش مستقر در شهرهای بزرگ می توانند به دو صورت زیر اقدام کنند:
الف – تا پایان برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران با رعایت ماده (11) قانون محاسبات عمومی کشور- مصوب 1366 – به مرور نسبت به واگذاری امانی وسایل نقلیه جمعی خود به شرکتهای اتوبوسرانی درازای ارایه خدمات مربوط با اولویت کارکنان دستگاههای طرف قرار داد دولت اقدام نمایند.
تبصره – دستور العمل اجرائی این بند توسط وزرای امور اقتصادی و دارایی و کشور و دستگاههای ذی ربط تهیه و به مورد اجرا گذاشته می شود.
ب – در قبال عقد قرار داد، در ساعات غیر اداری و یا غیر از ساعات انتقال کارکنان خویش، وسایل نقلیه جمعی خود را در اختیار شرکتهای واحد اتوبوسرانی قرار دهند.
مفاد این ماده با هماهنگی و موافقت ستاد کل نیروهای مسلح در مورد نیروهای مسلح اعمال خواهد شد.
ماده 11- به منظور کاهش آلودگی هوا در تهران و شهرهای بزرگ، دستگاههای اجرائی، نیروهای نظامی و انتظامی موظفند نسبت به گازسوز یا دوگانه سوز کردن تدریجی وسایل نقلیه تحت اختیار خود، همچنین استفاده از سایر سوختهای مناسب با حداقل ترکیبات آلاینده از جمله بنزین بدون سرب براساس زمانبندی مشخص اقدام نمایند. سازمان حفاظت محیط زیست کشور موظف است گزارش سالانه عملکرد دستگاهها را به دولت گزارش نماید. این اقدام در مورد نیروهای مسلح با هماهنگی و موافقت ستاد کل نیروهای مسلح انجام می شود.
تبصره 1- جهت تشویق بخش خصوصی در مورد استفاده از سایر سوختها و گازسوز یا دو گانه سوز کردن وسایل نقلیه ، دولت با اعطای وام با تسهیلات بانکی با سود متضمن نرخ ترجیحی اقدام خواهد کرد.
تبصره 2- وزارت نفت مکلف است به منظور به حداقل رساندن آلودگی ناشی از سوختهای آلاینده و جایگزین کردن کامل بنزین بدون سرب با بنزین معمولی و سایر سوختها، نسبت به تولید و عرضه بنزین بدون سرب در حد نیاز اقدام نماید.
تبصره 3- وزارتخانه های نفت، صنایع و شهرداری تهران برابر برنامه زمانبندی شده با به کارگیری تمامی امکانات و منابع موجود، نسبت به گاز سوز یا دو گانه سوز کردن وسایل نقلیه موتوری تمامی متقاضیان اقدام می نمایند.
تبصره 4- سازمان برنامه و بودجه موظف است برای به اجرا در آمدن مفاد این ماده اعتبارات لازم را در بودجه سالانه کشور پیش بینی نماید.
تبصره 5- سازمان صدا و سیما مکلف است با همکاری دستگاههای ذی ربط ، برنامه هایی را در راستای نمایاندن مزایای گازسوز کردن وسایل نقلیه و استفاده از بنزین بدون سرب از نظر اقتصادی و زیست محیطی ، همچنین برنامه های آموزشی متضمن ملاحظات ایمنی مربوط به گازسوز شدن از طریق صدا و سیما به عموم مردم ارایه نماید.
تبصره 6- مؤسسه تحقیقات و استاندارد صنعتی ایران مکلف است بررسیهای لازم در مورد تدوین استانداردهای گازسوز کردن وسایل نقلیه را تهیه و جهت اجرا به مراجع ذی ربط ارایه نماید. مراجع ذی ربط در تولید و اصلاح سیستم سوخت وسایل نقلیه موظف به رعایت استاندارد مزبور می باشند.
ماده 12- شهرداریهای کشور در شهرهای بزرگ مکلف هستند حتی الامکان وسایل نقلیه عمومی با سوخت با حداقل ترکیبات آلاینده از قبیل اتوبوس گازسوز، مترو، قطار شهری و غیر اینها یا با سوخت بنزین بدون سرب را در شبکه حمل و نقل شهری به کار گیرند و جهت تشویق مردم به استفاده بیشتر از وسایل نقلیه عمومی، راهکارهای مناسبی را از جمله تنظیم برنامه زمانبندی حرکت وسایل نقلیه عمومی در خطوط و شبکه حمل و نقل شهری به مورد اجرا گذارند.
ماده 13- وزارت صنایع موظف است تمامی تولید کنندگان داخلی موتورسیکلتهای دوزمانه را در یک برنامه زمانی پنج ساله از زمان لازم الاجرا شدن این آئین نامه مکلف نماید فروش سالانه خود در سطح کشور را کاهش و با نوع موتور چهار زمانه جایگزین نمایند.
نیروی انتظامی موظف است در پایان این دوره از تردد موتورسیکلتهای با سیستم دوزمانه در شهرهای کشور که به تشخیص سازمان حفاظت محیط زیست با مشکل آلودگی هوا روبرو هستند جلوگیری کند.
ماده 14- در اجرای تبصره (1) ماده (2) قانون مقررات صادرات و واردات، از تاریخ لازم الاجرا شدن این آئین نامه ، ورود موتورسیکلتهای دوزمانه ممنوع است.
معاون اول رئیس جمهور - حسن حبیبی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1376/02/14
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت كشور
سازمان حفاظت محیط زیست
موضوع :