جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122278137 در تماس باشید.

شماره 54358/ت 17073هـ 6/3/1376

وزارت آموزش و پرورش – وزارت کشور – سازمان امور اداری و استخدامی کشور
هیأت وزیران در جلسه مورخ 31/2/1376 بنا به پیشنهاد وزارتخانه های آموزش و پرورش و کشور و سازمان امور اداری و استخدامی کشور و به استناد ماده (22) قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش در استانها، شهرستانها و مناطق کشور – مصوب 1372 – آئین نامه اجرائی قانون مذکور را به شرح زیر تصویب نمود:

ماده 1- منظور از کلمه «قانون» در این آئین نامه «قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش در استانها، شهرستانها، و مناطق کشور – مصوب 1372 - » می باشد.
ماده 2- انجام وظایف مربوط به امور هماهنگی و پیگیری شوراهای آموزش و پرورش بر عهده دارندگان پستهای سازمانی خواهد بود که به همین منظور در تشکیلات واحدهای استانی وزارت یادشده پیش بینی می شود.
ماده 3- افرادی که براساس مفاد تبصره یک ذیل مواد (3) و (5) قانون و طی حکم صادره از سوی وزیر آموزش و پرورش و یا مدیر کل آموزش و پرورش استان به عضویت شوراهای آموزش و پرورش منصوب می شوند، موظفند در جلساتی که دعوت نامه آن با امضای دبیر شورا ابلاغ می شود شرکت نموده و نسبت به پیگیری مصوبات شوراهای مذکور در محدوده اختیارات و وظایف قانونی همکاری لازم را معمول دارند.
ماده 4- شرکت مدیران دستگاههای اجرائی حسب مورد براساس دعوت دبیر شورای آموزش و پرورش در جلسات شورای آموزش و پرورش مربوط و اجرای مصوبات شوراهای مذکور در چهار چوب مقررات از سوی آنان الزامی است.
ماده 5- با توجه به بند (3) مواد (4) و (8) قانون، شوراهای آموزش و پرورش شهرستان موظفند پیشنهاد وضع عوارض جدید به همراه میزان در آمد قابل حصول در سطح شهرستان را حداکثر تا آخر خرداد ماه هر سال به شورای آموزش و پرورش استان ارایه دهند و در صورت تایید شورای استان به وزارت آموزش و پرورش ارسال شود تا پس از جمع آوری پیشنهادهای کلیه استانها قبل از تنظیم بودجه پیشنهادی سال بعد، مراحل تصویب آن در هیأت دولت طی شده و در لایحه بودجه درج شود.
ماده 6- با توجه به بند (5) ماده (13) قانون، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان تبلیغات اسلامی حسب مورد از طریق واحدهای تابعه خود برای تأمین و توسعه و تجهیز نمازخانه ها و کتابخانه های مدارس از محل اعتبارات مربوط و اعزام امام جماعت به مدارس براساس اعلام شورای آموزش و پرورش شهرستان همکاری نمایند.
ماده 7- وزارتخانه های فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظفند در چارچوب مقررات طی دستورالعمل مشترکی تسهیلات لازم را با استفاده از عواید شوراهای آموزش و پرورش شهرستان برای اعطای بورس تحصیلات عالی به دانش آموزان مستعد معرفی شده از سوی شوراهای مزبور فراهم نمایند.
ماده 8- با توجه به بند (21) ماده (8) قانون، وزارتخانه های فرهنگ و آموزش عالی ، سازمان امور اداری و استخدامی کشور، بازرگانی ، مسکن و شهرسازی و تعاون موظفند طی دستورالعملهای اجرائی اولویت هایی را برای فرهنگیان در اعطای فرصتهای تحصیلی و امکانات رفاهی و معیشتی آنان منظور و به واحدهای تابعه ابلاغ نمایند.
ماده 9- در اجرای بند (13) ماده (8)قانون، هر سال معادل بخشی از در آمد بانکها که در قانون بودجه همان سال مشخص می گردد، برای توسعه و تجهیز اماکن آموزشی و پرورشی پیش بینی و منظور خواهد شد.
ماده 10- با توجه به ماده (10) قانون، شهرداریها موظفند جهت وصول عوارض موضوع بند (3) ماده (13) و ماده (16) قانون، آئین نامه های اجرائی را پیش بینی نمایند تا وجوه مربوط از سوی واریز کنندگان با فیشهای مستقل بعنوان عوارض آموزش و پرورش به حساب خزانه واریز گردند.
ماده 11- با توجه به بند های (2) و (4) ماده (11) قانون، مدیران مدارس می توانند وجوه حاصل از بند های مشمول این ماده (واریز شده در حساب انجمن اولیا و مربیان مدرسه ) را در صورت تایید شورای آموزش و پرورش شهرستان با نظر شورای مالی مدرسه در چهار چوب ضوابط و سیاستهای وزارت آموزش و پرورش و شوراهای آموزش و پرورش برای اداره مناسب مدرسه برداشت و هزینه نمایند.
ماده 12- کلیه کارخانجات، مؤسسات خدماتی، تولیدی و شهرداریها موظفند اسناد مثبته و فهرست کل عوارض دریافتی خود که مشمول این قانون می باشد و به حساب خزانه واریز گردیده را هر سه ماه یکبار به شورای آموزش و پرورش محل ارسال نمایند.
ماده 13- وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است در زمینه وصول مبالغی که دستگاههای مشمول قانون موظف به پرداخت آن هستند، با وزارت آموزش و پرورش همکاری نماید. نحوه همکاری در دستورالعملی که به تایید دو وزارتخانه می رسد، تعیین خواهد شد.
ماده 14- مصرف آن بخش از منابع مالی (اعتبارات ) شوراهای آموزش و پرورش مناطق که با رعایت قانون، توسط شوراهای مذکور به عنوان هزینه سرانه مدارس اختصاص می یابد تابع قانون راجع به هزینه سرانه واحدهای آموزشی وابسته به وزارت آموزش و پرورش – مصوب 1360 – می باشد.
ماده 15- با توجه به ماده (17) قانون ، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان ثبت اسناد و املاک کل کشور موظفند دستورالعمل اجرائی معافیت موضوع این ماده را تهیه و به واحد های تابعه خود ابلاغ نمایند.
ماده 16- با توجه به ماده (18) قانون، وزارت مسکن و شهرسازی موظف است بر نحوه احداث و تأمین فضاهای آموزشی و پرورشی مورد نیاز در شهرها و شهرکهای مسکونی جدید با توج به مصوبات شورای آموزش و پرورش محل نظارت نماید.
تبصره 1- ادارات کل مسکن و شهرسازی موظفند هر سه ماه، نتیجه اقدامات خود را به شوراهای آموزش و پرورش استانها ارایه نمایند.
تبصره 2- شورایعالی معماری و شهر سازی با توجه به افزایش جمعیت شهری و نرخ رشد جمعیت، میزان تراکم در طرحهای جامع شهری را عندالاقتضاء مورد بازنگری قرار می دهد. کمیسیونهای موضوع ماده (5) قانون تأسیس شورای عالی شهر سازی و معماری ایران – مصوب 1351 – با توجه به پیشنهاد تغییر کاربری اراضی که سه ماهه اول هر سال توسط شورای آموزش و پرورش استان ارایه می شود و با رعایت ماده (17) قانون، تصمیمات لازم را اتخاذ خواهد نمود.
ماده 17- با توجه به ماده (19) قانون، وزارت بازرگانی در فرودین ماه هر سال با هماهنگی وزارت آموزش و پرورش فهرست تجهیزات اداری، آموزشی و پرورشی، کمک آموزشی، آزمایشگاهی، کارگاهی و مصالح ساختمانی مورد نیاز واحدهای آموزشی و پرورشی که امکان تهیه آنها از تولیدات داخلی نمی باشد را تهیه و از طریق وزارت آموزش و پرورش (شوراهای آموزش وپرورش) به واحدهای آموزشی و پرورشی ابلاغ خواهد نمود تا در حدود قوانین و مقررات از تسهیلات معافیت از پرداخت حقوق و عوارض گمرکی و سود بازرگانی استفاده نمایند.
معاون اول رئیس جمهور - حسن حبیبی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1376/02/31
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت كشور
وزارت آموزش و پرورش
سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور
موضوع :