جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09172220205 در تماس باشید.


شماره 55638/ت18090هـ 6/3/1376

وزارت امور اقتصادی و دارایی
هیأت وزیران در جلسه مورخ 31/2/1376 بنابه پیشنهاد شماره 5975 مورخ 31/2/1376 وزارت امور اقتصادی و دارایی، تصویب نمود :
عبارت «با هماهنگی ستاد» از سطر پنجم ماده (19) آئین نامه اجرائی قانون نحوه واگذاری سهام دولتی و متعلق به دولت به ایثارگران و کارگران – موضوع تصویبنامه شماره 72015/ت 431هـ مورخ 29/11/1373 – حذف می شود.
معاون اول رئیس جمهور - حسن حبیبی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1376/02/31
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت امور اقتصادی و دارائی
موضوع :