جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09133264586 در تماس باشید.


شماره 54473/ت17753هـ 6/3/1376

وزارت کشاورزی
هیأت وزیران در جلسه مورخ 10/2/1376 بنا به پیشنهاد شماره 23922/58/212 مورخ 16/11/1375 وزارت کشاورزی و به استناد تبصره (2) ماده واحده قانون تأسیس شرکت شهامی خاص توسعه نیشکر و صنایع جانبی آن – مصوب 1369 – تصویب نمود :
در ماده (5) اساسنامه شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی آن (موضوع تصویبنامه شماره 49158/ت211هـ مورخ 13/6/1369) عبارت «ده میلیارد ریال» به عبارت «دویست و چهل میلیارد ریال» و عبارت «ده هزارسهم» به عبارت «دویست و چهل هزا ر سهم» تغییر می یابد.
این اصلاح به موجب نامه شماره 435/21/76 مورخ 24/2/1376 شورای نگهبان به تایید شورای یادشده رسیده است.
معاون اول رئیس جمهور - حسن حبیبی

نوع :
اساس نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1376/02/10
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت جهاد كشاورزی
موضوع :