جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123666928 در تماس باشید.


شماره 55640/ت18089هـ 6/3/1376

وزارت کار و امور اجتماعی
هیأت وزیران در جلسه مورخ 31/2/76 بنا به پیشنهاد شماره 76389 مورخ 23/2/1376 وزارت کار و امور اجتماعی و به استناد ماده (70) قانون وصول برخی از در آمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین – مصوب 1373- تصویب نمود :
مؤسسه کار و تأمین اجتماعی مجاز است کتب و نشریات و سایر خدمات علمی (آماری و انفورماتیک و اطلاع رسانی) خود را به فروش رسانده و وجوه حاصل را به حساب در آمد عمومی کشور واریز نماید.
معادل صد در صد وجوه واریز شده مزبور از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال پیش بینی می شود، در اختیار مؤسسه مذکور قرار می گیرد تا جهت هزینه های مربوط به مصرف برساند.
معاون اول رئیس جمهور - حسن حبیبی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1376/02/31
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت كار و امور اجتماعی
موضوع :