جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128776575 در تماس باشید.


شماره 55654/ت18051هـ 6/3/1376

وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی – سازمان تأمین اجتماعی
هیأت وزیران در جلسه مورخ 31/2/1376 بنا به پیشنهاد شماره 1610 مورخ 16/2/1376 وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و به استناد ماده (96) قانون تأمین اجتماعی – مصوب 1354 – تصویب نمود:
از تاریخ 1/1/1376 به کلیه مستمریهای بازنشستگی، از کار افتادگی کلی و جزیی و مجموع مستمری بازماندگان (مجموع پرداختی به بازماندگان) که تا پایان سال 1375 برقرار گردیده است بیست و پنج درصد (25%) آخرین رقم متعلقه افزوده می شود.
معاون اول رئیس جمهور - حسن حبیبی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1376/02/31
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكی
سازمان تامین اجتماعی
موضوع :