اسماعیل-ساربانی

اسماعیل ساربانی وکیل دادگستری متخصص در دعاوی حقوقی و کیفری و ثبتی و خانواده و....

اسماعیل ساربانی وکیل دادگستری متخصص در دعاوی حقوقی و کیفری و ثبتی و خانواده و....

 اسماعیل ساربانی وکیل دادگستری متخصص در دعاوی حقوقی و کیفری و ثبتی و خانواده و....

مدیر عامل موسسه حقوقی دادگران ققنوس حق

مدیر عامل موسسه داوری عدالت خواهان

وکیل متخصص سایبری

دارنده مدرک داوری ببین المللی از سازمان isicیونسکو

دارای مدرک داوری تخصصی در حقوق از سازمان ببین المللی دانشگاهیان

دارنده مدرک داوری تخصصی کاربردی در ۵ سطح از وزارت علوم تحقیقات

عضو انجمن ایین دادرسی مدنی ایران و عضو کمیسیون اموزش انجمن

دارای مدرک داوری جامع  از دانشگاه خوارزمی

دارای مدرک داوری در حقوق از دانشگاه شیراز و تهران

وکیل در دعاوی حقوقی و کیفری و ثبتی و خانواده و....

فارس، شیراز، شیراز سی متری سینما سعدی خیابان ذوالانوار شرقی روبرو کوچه ۱۶ ساختمان اوا طبقه ۲ واحد ۳

07132362903 09170405782-09120358714