غلامرضا-میرزایی-نژاد

غلامرضا میرزایی نژاد دکترای تخصصی حقوق کیفری وجرم شناسی مشاور رتبه های برتر آزمونهای وکالت و قضاوت

غلامرضا میرزایی نژاد دکترای تخصصی حقوق کیفری وجرم شناسی مشاور رتبه های برتر آزمونهای وکالت و قضاوت

دکترای تخصصی حقوق کیفری وجرم شناسی مشاور رتبه های برتر آزمونهای وکالت و قضاوت وکیل بانک های صادرات و کشاورزی و موسسه اعتباری کاسپین

گلستان، گرگان، خیابان ولیعصر نبش عدالت ۵ مجتمع آپادانا ط3 واحد12 دفتر وکالت دکتر میرزایی نژاد

01732260234 09113775684