سروش-سلامیان

سروش سلامیان وکیل پایه یک دادگسترى ، کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل ، دعاوى ملکى تجارى، شرکتها و قرارداد ها ، حقوق دریایى و کشتیرانى

سروش سلامیان وكيل پايه يك دادگسترى ، كارشناس ارشد حقوق تجارت بين الملل ، دعاوى ملكى تجارى، شركتها و قرارداد ها ، حقوق دريايى و كشتيرانى

سروش سلامیان وکیل پایه یک دادگسترى ، کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل ، دعاوى ملکى تجارى، شرکتها و قرارداد ها ، حقوق دریایى و کشتیرانى

اینستاگرام :Lawiran