جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124521946 در تماس باشید.

موضوع خود را مطرح نمایید1سوال

بسمه تعالی باعرض سلام وخسته نباشی اینجانب مرتضی سبزیان به مدت یک سال دریک دفترپیشخوان کارمیکردم وحقوق وبیمه ،سنوات دریافت نکردم ودراداره کارشکایت نمودم وهمچنین ایشان ازدست من به عنوان خیانت درامانت شکایت نموده است وحساب های من رابادستورقضایی مسدودشده است وطی یک نظریه کارشناسی اینجانب رامستلزم پرداخت یک مبلغ نموده است که من درباره آن اعتراض زده ام والان میخواهم یک لایحه ای تنظیم کنم . 1-ایشان ادعانموده است که دفتردارای چهارکارمند می باشد(که این ادعا خلاف واقعیت می باشد درلیست حق بیمه ایشان دونفرحق بیمه ارسال میشود.ودراداره امورمالیات لیست حقوق کارمندان دو نفرمی باشد) 2-ایشان ادعانموده است که اینجانب مرتضی سبزیان مسئول صدوروپرداخت فیش های تامین اجتماعی می باشم ودستمزده بنده به صورت کارمزدی بوده است (الف-کامپیوترمن دارای رمزنبوده ب-قراردادی فی مابین ماتنظیم نشده است که وظیفه وحقوق اینجانب رامشخص کند.ج-من بیست دقیقه قبل ازاذان مبلغ مازاددفتررابه پست بانک برده وبعدازآن به مسجد جهت پخش اذان مراجعه می نموده ام.{لازم به ذکراست من به عنوان خادم مسجدازاردیبهشت ماه مشغول به کارشده بودم} 3-دریافت پول ازارباب رجوع به دوصورت انجام می شده است (الف-باکارت عابربانکی:یک موردکارت به کارت ومورددیگربرداشت ازکارت.لازم به ذکراست که یک نفربه عنوان کارمندپست بانک کارمیکرده وکارت هایی راکه میخواستیم مبلغ بیمه آنهارادریافت کنیم دریک فیش دوبرگی بانکی تنظیم میشده وتحویل مسئول باجه بانک داده شده .ب-بصورت نقد :که این مبالغ نقدی تاقبل ازاذان جمع آوری شده وبه حساب پست بانک مسئول پیشخوان واریزمی شده 4-لازم به ذکراست که فیش های زیادی طی 5ماه کاری طراحی شده که امضا من درپای آنها می باشدوهمچنین مهردفتر درپای این برگه هامی باشد. 5-حال من نمی دانم که دراین دوساعتی که نبوده ام چکارهایی شده . 6-حساب آخروقت من هم درپایان وقت اداری توسط مسئول پست بانک صفرمی شده. برگه کارشناسی ضمیمه می باشد واگربابت این مشاوره هزینه ایی هست لطفا شماره کارت خودرابرای به شماره 09217376460 ارسال نمایید.درضمن من به خاطراین که نان آورخانواده هستم قادربه اختیار وکیل نیستم وبرای وکیل تسخیری هم اقدام نمودم که گفتندبه شما تعلق نمیگیرد. باتشکر بسمه تعالی دادیارمحترم دادسرای عمومی انقلاب شهرستان فریدن احتراما درخصوص پرونده کلاسه موضوع شکایت واهی آقای قنبرعلی بهارستانی به طرفیت اینجانب مرتضی سبزیان درابطه با کارشناس رسمی حسابداری وحسابرسی ضمن رویت نظریه کارشناس خاطرعالی رابه ترتیب ذیل تصدیح داده وصدورحکم برروعیت خودرامستدعی هستم. 1-کارشناس پرونده ازجمله استناد به واریزحق بیمه ی 363نفرنموده است که این لیست دارای اعتبارقانونی نبوده زیراکارشناس محترم باید تمام فیش های واریزی ازطرف اینجانب ازفیش های واریزی آقای بهارستانی تفکیک شده ولیست تک تک افرادونام آنان،تاریخ واریزه حق بیمه نحوه پرداخت حق بیمه (به صورت نقدی وکارتخوان)رااعم ازواقعی وغیرواقعی دریافت نموده وضمیمه پرونده نمایندوازاین افرادتحقیق شودآیاوجه نقدی پرداخت کرده اندویاباکارت خوان پرداخت نموده اند.ولذالیست فیش های واریزی تفکیکی قنبرعلی بهارستانی بالیست فیش های واریزنشده تفکیکی اینجانب یکسان باشد.واین لیست راتک تک بیمه گذارهاامضا نموده وقطعااین افرادباید رسید دردست داشته باشندوخودادعای حق بیمه ی واریزی رابرعلیه دفترپیشخوان مطرح نموده باشند. 2-باوصف عدم ادعای شاکی نمیتواند موجه باشد چه بسااینکه این افراددرصورت صحت ادعایشان وجوه رابه خود شاکی یادیگرکارمندآقای کاظم رحیمی پرداخت نموده باشند.چراکه قالب افرادضمن حضوردردفتربه دوروش وجوه خودراجهت پرداخت حق بیمه به روش های ذیل واریزمی نموده اند: الف:باکارت عابربانکی که خود به دوروش انجام می شده:اولین روش کارت به کارت می باشدکه فیش دوبرگی بانکی تنظیم می شده وتحویل کارمندپست بانک دفترآقای کاظم رحیمی می شده که ایشان بااستفاده ازبرنامه پست بانک وجه رابه کارت بانک رفاه آقای قنبرعلی بهارستانی انتقال می داده ولازم به ذکراست که فقط کارت های بانک کشاورزی به این صورت انجام می شده.دومین روش برداشت نقدی ازکارت می باشد باشدکه فیش دوبرگی بانکی تنظیم می شده وتحویل کارمندپست بانک دفترآقای کاظم رحیمی می شده که ایشان بااستفاده ازبرنامه پست بانک ازطریق گزینه برداشت ازکارت وجه موردنظررابه صورت نقدی ازکارت مشتریان برداشت می شده واین مبالغ نقدی به این صورت تحویل آقای رحیمی گردیده تابه حساب آقای قنبرعلی بهارستانی منظورنماییدلازم به ذکراست که کلیه کارت های بانکی عضوشتاب به غیرازکارت های بانک کشاورزی،قوامین وسپه ازطریق این سیستم بانکی انجام پذیربوده است. ب: وجه نقدی که توسط اینجانب ازمشتریان دریافت می شده که نیم ساعت قبل ازاذان ظهرتوسط مسئول پست بانک جمع آوری شده تابه حساب قنبرعلی بهارستانی منظورنمایید. 3- رایانه اینجانب دارای رمزاختصاصی نبوده زیرابایدرایانه کاربری اینجانب دارای رمزاختصاصی اینجانب وصاحب امتیازبوده که این اختلاف پیش نیایید.وپنل پیشخوانی که اینجانب کاربرآن بوده ام رمزآن کدملی آقای بهارستانی بوده ولذاکلیه کارمندان دفترپیشخوان به آن دسترسی داشته ولذالازم است به استحضاردادیارمحترم برسانم که لیست اسامی کلیه بیمه گذارهابه صورت یک فایل اگسل بوده که نام ونام خانوادگی ،کدملی کارفرمایان ورمزآن دراین فایل اگسل ذخیره بوده است ودیگراینکه آقای بهارستانی برای اینکه این بیمه گذارها جهت دریافت فیش تامین اجتماعی خودبه دفاترپیشخوان یاکافی نت ها دیگر مراجعه نکنند رمزآن ها به دستورایشان تغیرمی کرده وکدملی آقای بهارستانی به عنوان رمزکارفرمایان منظورمی شده ولذااین موردقبل ازاینکه اینجانب دراین دفترپیخشخوان مشغول به کارشوم توسط کارمندان دیگرهم انجام میگرفته.وکارفرمایانی که به شهرهای اطراف مراجعه می نموده اند نمی توانستند فیش های خودرادریافت نمایندواین امرباعث می شده که کارفرمایان محترم به تامین اجتماعی مراجعه نمایندوپس ازآن تامین اجتماعی بامسئول دفترتماس گرفته وآقای قنبرعلی بهارستانی درجواب تامین اجتماعی می گفتند که مااسامی کارفرمایان راهمراه باشماره تلفن همراه آنهاذخیره داریم وبرای این کارفرمایان پیامک ارسال می کنیم وبه صورت تلفنی که مهرآن هم بروی کلیه فیشهای تامین اجتماعی خورده است صادرمی کنیم به این جهت رمزآنهارادرختیارشان نمیگذاریم. 4- نکته بسیارمهم واساسی که دادیارمحترم بدانند مواقعی بوده که به دلایل مختلف اعم ازسیستم های مخابرات ، پنل تامین اجتماعی ،سیستم پست بانک دارای مشکل بوده واینجانب قادربه پاسخگویی کارفرمایان محترم نبوده ام وحتی بارها بابرخی ازاین کارفرمایان مشاجره داشته ام که این باعث می شده توسط آقای بهارستانی ویاکاظم رحیمی پیش کارفرمایان اینجانب راموردبازخواست قرارمی داده وازمن می خواستند که به هرنحوه ایی که هست بایدکارکارفرمایان رابه سرعت هرچه تمام ترانجام شود.که مواردذیل بااجازه خودآقای بهارستانی یاکاظم رحیمی انجام می شد (بدلیل اینکه آقای قنبرعلی بهارستانی درخیلی ازروزهادردفترپیشخوان حضورنداشته اند عملا کلیه امورات دفتربانظر آقای رحیمی انجام میگرفته زیراآقای رحیمی حسب نظرآقای بهارستانی به عنوان معاونت دردفتربه جای ایشان عمل می نموده است وبه کلیه حساب ها وحتی سامانه بانکداری اینترنتی بانک رفاه دسترسی داشته وکلیه حساب وکتاب دفتردست آقای رحیمی بوده است. 5- فیش های تامین اجتماعی به دوروش صادرمی شده است اولین روش به صورت حضوری بوده که درصورت هیچگونه اختلال فیش های آنهاصادروپرداخت می شده که اینجانب به کارفرمایان می گفتم که برای تمدیددفترچه تامین اجتماعی خود 48ساعت الی 72ساعت آینده به تامین اجتماعی مراجعه نمایید.ووقتی که اختلالی درسیستم بانکی رخ می داد ویانمیتوانستیم فیش تامین اجتماعی صادرکنیم مبلغی که باید کارفرمای محترم به حساب تامین اجتماعی واریزنماییدازآنهادریافت می شده وبه حساب آقای قنبرعلی بهارستانی منظورمی شده است واگرتاظهراین اختلال رفع نمی شداسامی ومبلغی که بابت فیش تامین اجتماعی پرداخت نموده بوده اند رابه آقای رحیمی تحویل ومبلغ های آنهابه حساب آقای بهارستانی منظور شده بود.واینجانب مازادصندوق پست بانک رابه پست بانک برده ومسجد مراجعه می نموده ام.ودرمواردی که فیش ها صادرمی شدوقادربه واریزآنهانبودایم به خاطراینکه کارفرمایان معطل نشوند طبق خواسته آقای بهارستانی فیش تامین اجتماعی نسخه مخصوص کارفرمایان پرفراژومهروامضا میشده وتحویل آنها گردیده وسپس نسخه مخصوص بانک همان موقع تحویل کارمندبانک آقای رحیمی می شده به خاطراینکه حساب من ازفیش های واریزی بهم نخوره وفیش هایی که امکان واریزآنها وجودنداره باهم دیگرمخلوط نشوند.درضمن پول آنها هم که به صورت نقدیا کارت بوده تحویل آقای رحیمی شده.دومین روش به صورت تلفنی بوده که ازابتدای سال تابهمن ماه که اینجانب مشغول به کاربوده ام به کارفرمایان محترم توصیه میشده که قبل ازمراجعه به دفترباتماس تلفنی فیش خودراصادرنماییدکه باتماس تلفنی تعدادزیادی فیش های تامین اجتماعی بوده اند که صادرمی شده اندوازاین حیث به خاطراینکه تعدادزیادی فیش صادره بوده اند برای اینجانب کاری انجام دهند که خلاف قانون باشد ورسیدبانکی آن رامعدوم نمایندچراکه هیچ یک ازاین فیش های صادره که پرفراژیابه صورت جعلی وساختگی درست شده باند که اینجانب را متهم قلم دادنمایند وازشمادادیارمحترم خواستارم که نسبت به تحقیق دراین ارتباط که فیش هایی صادرشده ازاینجانب که به صورت جعلی می باشند چه کسی سود می برده واین پول هایی که به حساب آقای بهارستانی منظورشده است وبه حساب تامین اجتماعی واریز نشده است چه کسی دسترسی داشته.وخاطرنشان کنم که طبق اظهارات آقای رحیمی درمحضردادیارمحترم که اینجانب فقط نسبت به شمارش سندهای مخصوص بانک واعلام درآمدمی نموده ام وحساب اینجانب راآقای رحیمی صفرمی نموده است ومن دسترسی به کلیه حساب وکتاب ها که چقدرپول کارت به کارت شده یاچقدرپول ازکارت مردم برداشت شده ودیگراینکه چقدرنقدی دریافت نمودهام (لازم است بدانید که طبق نظر کارشناس محترم درمراحل انجام کارکه اذعان نموده انددرپایان وقت اداری نسب به جمع آوری حق بیمه اقدام نموده وپس ازبدست آوردن مبلغ کل حق بیمه های دریافتی درآن روزمشخص وازطریق سیستم بانکی ازحساب جاری شماره 77885752 نزدبانک رفاه به نام قنبرعلی بهارستانی اقدام نموده ورسیدمربوطه راهمراه لیست حق بیمه های آن رسیدبرای سازمان تامین اجتماعی ارسال مینماییدتاسازمان تامین اجتماعی رسیدمبلغ پرداختی رابه حساب بیمه اشخاص پرداخت کننده منظورنمایدکاملا اشتبااست به خاطراینکه اینجانب حساب مخصوص خودراصفرننمودهام واین امرراآقای رحیمی انجام داده وحتی لیستی به سازمان تامین اجتماعی ارسال نمی شده که اگرلیستی ارسال میشده باید همراه یک نامه بوده که میتوان ازطریق دفتراندیکاتوردفتروسازمان تامین اجتماعی خلاف این واقعیت رااثبات نمود.) 6-سوال اینجاست که چنانچه این وجوه ظرف 5 ماه یعنی ازابتدای شهریورتابهمن ماه اتفاق افتاده است چراشاکی اختلاف فاحشی حاصل شده لیست رامتوجه نمیشدهاند منظورمن درآمدماهانه می باشد ویا واریزی هرماه می باشد. 7-طبق شکایت اینجانب مرتضی سبزیان وخوانده دفترپیشخوان دولت آقای قنبرعلی بهارستانی مبنی برحقوق معوقه /عیدی/سنوات خدمت/حق بیمه می باشد وطی دونوبت درتاریخ 7/02/1395و21/02/1395برگزارگردیدوطی این دوجلسه ایشان قبول نمودن که من ازتاریخ 1/11/1394 ترک کارنموده ام وروزانه به مدت 6ساعت دردفترپیشخوان کارنموده ام (درصورتی که زمانی کاری یک دفتربه مدت 8ساعت می باشددادنامه هیات تشخیص –حکم به انضمام این لایحه می باشد) لذاخاطرنشان کنم که فیش هایی هایی بعدازتاریخ ترک کاراینجانب هم صادروهم به امضارسیده است که طبق اظهارات آقای کاظم رحیمی من دردفترپیشخوان مشغول به خدمت بوده ام پس چرااین مسائل به درستی هرچه تمام ترخدمت آقای قنبرعلی بهارستانی نرسیده وآقای بهارستانی حتی تاریخ ترک کاراینجانب راهم نمیداند.وبدرستی به سازمان کارواموراجتماعی شهرستان فریدن اعلام ننموده اند؟؟.این چرارابایدازآقای رحیمی پرسیده شود.؟ولذابه خاطرعالی برسانم که وقتی آقای مهدی قهرمانی قرارشددردفترمشغول به کارشونداینجانب خودبرای ایشان سیستم راه اندازی نموده ام که آقای رحیمی طبق گفته خود من حتی به آقای قهرمانی یادنمیدادم که این یک دروغ محض است من خودآقای قهرمانی راتوجیه نموده وایشان رادررابطه این امرواقف نموده ام. 7-درارتباط باپرداخت حقوق به اینجانب باید توضیحاتی به دادیارمحترم بدهم اینجانب ازتاریخ 01/11/1393 لغایت 01/11/1394 که مشغول به کاربوده ام ایشان ادعانموده اندکه مبلغ 77600000ریال دروجه حقوق طی مدت کارکردلحاظ نموده انداینجانب ازشمامقام عالی خواهشمندم که تمام رسیدهای پست بانکی واریزشده رابه دادیارمحترم ارائه نموده تابدانیداصلاایشان رسیدبانکی باپرفراژوجوددارد. 8-طبق اظهارات کارشناس محترم دادگستری چنانچه حساب جاری 77885752نزدبانک رفاه فاقدموجودی کافی باشد ازطریق حساب جاری شماره 06/54657199329972 پست بانک بنام قنبرعلی بهارستانی نسبت به شارژآن حساب اقدام مینماید خواهشمندم دستوری اتخاذنمایید که پرینت این دوحساب گرفته شود که شاید آخروقت اداری مبلغی ازاین حساب ها برداشت شده باشدواین امربه هرچه سریعترسرانجام پیداکردن این پرونده قضایی کمک نمایید. 9-طبق اظهارات کارشناس محترم پرونده که این دفتردارای چهارکارمندبوده ازشمامقام عالی خواهشمندم که ازسازمان تامین اجتماعی واداره امورمالیاتی استعلام بگیریدتامشخص شود که چندکارمند دراین دفترمشغول به کاربوده اند. 10-حسب نظر کارشناس محترم پرونده فقط دردفترپیشخوان اینجانب مسئول دریافت وپرداخت حق بیمه بوده وهیچ کس دیگردراینکاردخالت نداشته است برای من این سوال است که اگرمن مسئول بوده ام چراکارمندان دفتر نسبت به واریزحق بیمه اقدام می نموده اند

لینک مستقیم سوال


1سوال

با سلام اینجانب حدود یک و نیم سال پیش طی قرارداد دست نویس شراکت بین خودم و آقایی که با هم دوست بودیم و قصد ازدواج داشتیم، مبلغ 30 میلیون بابت شراکت در کار پوشاک دادم و 30 تومن هم ازش سفته بدون ذکر مبلغ و تاریخ و صرفا حاوی امضا و شماره ملی و آدرس محل سکونت دارم و فیش پرداختی هام. فقط چند ماه اول کمی سود بهم داد که در مجموع کمتر از 4 میلیون تمونه. از اردیبشهت 94 درخواست کردم پولم رو بده و لی تاکنون به بهانه های مختلف از جمله ورشکستگی و به سود نرسیدن سرمایه گذاریهاش و ... از ادان پول خودداری کرده. 3 ماه پیش رفتم آدرسی که تی سفته اش نوشته بود ولی اونجا نبودن و ادعا کرد که خانوادش از اونجا پاشدن. هیچ آدرسی از محل کار یا سکونتش ندارم. صرفا شماره موبایل، شماره چندتا حسابهای بانکی، شماره ملی و سفته و اون قرارداد رو ازش دارم. میخوام ازش شکایت کنم و مطابق مشاوره با همکاران شما باید دادخواست حقوقی تنظیم کنم. می خواستم بدونم این پرونده رو قبول می کنین یا خیر و هزینه اش چقدر می شه؟ کل پولی که دادم 30 تومنه که شکایتم برای پس گرفتن پول و جبران خسارت هام خواهد بود.

لینک مستقیم سوال


1سوال

من درسال 1357 ازدواج ناموفقی داشتم ومتاسفانه باخانواده ای وصلت کردم که همه زنهایفامیل تماما مطلقه بودندوازمن پنهان نموده بودند.آنها باشیادی 500 سکه بابت مهریه تعیین کردند ازاین زن که ازهفته دوم زندگی بنای ناسازگاری گذاشت ودرطی 4ماهه اولیه سه بار کاربه طلاق کشید دوفرزند پسردارم.من همه ناملایمات رابخاطر بچه هام تحمل کردم .تاسال1376 مستاجر بودیم .دراین سال باتلاش وکارمضاعف پولی برای خریدخانه جمع کردم تا خانه بخرم.درمرحله امضاء سند به اوگفتم سه دانگ را میخواهم به نامت کنم اوکه بامظلوم نمایی گفت سه دانگ بقیه را بعنوان تادیه مهریه بنامم کن .منهم که تجربه موضوعات اینچنینی رانداشتم پذیرفتم ،ولی بمحض اینکه خانه بنامش شد باوقاحت بمن گفت ازخانه من !! برو بیرون ومراازخانه ای که حاصل سالهادسترنجم بود بیرون کرد چندهفته بعدهم پسر بزرگم رابیرون کردتا عقده های خودراسیراب کند پسردوم رانگاه داشت تا ازآن طریق خرج ماهیانه اش رانقدی بگیرد وهربار مراتهدید میکرد که اگر فلان مبلغ را ندهی به محل کارت میایم وآبروریزی میکنم.باین ترتیب من سالیان متوالی دربه در و آواره بودم بعدازحدود 7 سال باخانم خانواده دار وباسوادازدواج کردم ودرخانه او ساکن شدم ، ولی وحشت از گذشته باعث شده بود درآن خانه راحت نباشم ومیخواستم ازخودم برای روز مبادا سرپناهی داشته باشم این بود که باکمک اطرافیان یک واحد 45 متری درسال گذشته یعنی سال 94 خریدم . بعداز 8ماه نیاز به پول داشتم خانه رابفروش گذاشتم وباتنظیم مبایعه نامه بمبلغ دویست ملیون تومان معادل 80درصد آنراازخریدارگرفتم وبدهی های خودم رادادم ولی دفترخانه چندروز بعد بمن اطلاع داد که این ملک بابت مهریه توسط اجرای ثبت بدون اینکه اطلاعی بمن بدهندتوقیف شده است.گفتند وکیل میتواند تحت عنوان مستثنیات دین ازتوقیف آزادکند ولی وکیل کارخاصی نکرد و من ازیکطرف تنها چیزی را که آن زن ناشزه دزد بالا نکشیده بود درحال ازدست رفتن است وازطرف دیگر جواب خریدار راچگونه بدهم .اصل پولی راکه ازاو گرفتم ندارم پرداخت کنم جه اسد به ضرر وزیان . چون بعدازسالها عصبیت از آن زن تکفیری دیگر دراین سن 69 سالگی تحمل وطاقت زندان رفتن راندارم اگر میتوانید کاری انجام بدهید من استقبال میکنم .. مگر میشود محل زندگی اشخاص رابدون اطلاع او توقیف کرد که البته اداره ثبت اینکاررا کرد ومن اگر ناچار به خودکشی باشم مقصر دروحله اول آن زن فاسد وسپس اداره محترم اجرای ثبت است

لینک مستقیم سوال


1سوال

باسلام با حضور بازرس سازمان بازرسی به اداره بنده با همکاری حراست اداره و معاون اداری اداره بدون اینکه حتی یک سوال از بنده شود یکسره اتهامات را طی گزارشی به اداره بنده مدهند و در گزارش فوق 1-عدم دقت در کار 2-سیگار کشیدن در محوطه اداره3-وعدم تکریم ارباب رجوع و طلب وجه نقد در قبال کارموجود میباشد -ودر آخر گزارش اعلام می کنند که بنده نباید در این پست باشم و باید از ارباب رجوع دور باشم و تازه وقتی به گذاشتن یک پست بی ارزش در اداره بنده از مو ضوع مطلع شدم و به حراست که مراجهع کردم تازه فهمیدم که چه توطه کثیفی علیه بنده طرح ریزی شده و من طی درخواستی اعلام کردم که جهت احقاق حق بنده را به هیت تخلفات اداری ادره خودم معرفی کنید که در جواب ارائه مدارک مستند توسط هیت تخلفات این سه موضوع را عنوان نکردن و یک موضوع دیکر که سهل انگاری است را ارسال کردن ودر جواب بنده که چرا بقیه گزارش بازرسین را نفرستادید عنوان نودن که مدارک مسند و مستدل بابت آنها موجود نمباشد و بازرسین گفتن که شما تخلف نکرده اید حالا من که مخواهم موضوع را پیگیری کنم آیا به جایی مرسم لطفا راهنمای کنید

لینک مستقیم سوال1سوال

با سلام احتراما اینجانب از تاریخ ۱/۹/۱۳۶۰تا۲۹/۱۲/۱۳۶۳در بنیاد شهید انقلاب اسلامی تبریز و از تاریخ۱/۹/۱۳۶۷الی۳۰/۸/۱۳۶۹در سازمان تبلیغات اسلامی تبریز که جزو نهادهای انقلاب اسلامی بود مشغول کار بودم که در آن زمان نهادهای انقلاب قوانین مدونی نداشتند که با توجه به مستندات اینجانب در موقع بازنشسته شدن از آنها ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍پاداش پایان کار نگرفته ام و در تاریخ 1/9/1369به استخدام شرکت ایران ایر(هما)در آمده ام که در بدو استخدام کلیه سوابقم را اظهار نموده و شرکت نیز طبق مستندات کسورات بیمه ای را نسبت به سوابق آورده اینجانب کسر نموده است و جزو سوابق کاری اینجانب احتساب نموده است ولی متاسفانه موقع بازنشسته شدن در تاریخ30/8/92که با احتساب طول خدمت در ایران ایر و 5سال در نهاد بنیاد شهید و سازمان تبلیغات و دو سال خدمت سربازی به بنده 25 سال پاداش پایان کار داده اند که باتوجه به اعتراض اینجانب فرمودندکه چون این دو نهاد جزو نهادهای عمومی غیر دولتی هستند ما نمیتوانیم پاداش پایان کار 5 سال را برای شما حساب کنیم درصورتی که قانون مذکور در تاریخ29/4/1373در مجلس تصویب و به تایید شورای نگهبان رسیده است.(ماده واحدهِ موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی موضوع تبصره ماده 5 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 میباشد). و دومین مساله اینجانب 1/4/1381 موفق به اخذ مدرک کارشناسی علوم اجتماعی از دانشگاه تبریز شدم ولی باتوجه به درخواست های مکرر کتبی از طرف اینجانب و ریاست محترم شعبه تبریز متاسفانه به بهانه های مختلف از دادن حکم کارشناسی طفره رفته که باتوجه به بازنشسته شدن اینجانب در تاریخ30/8/1392بعد از آن تاریخ که مشغول تسویه حساب بودم اعلام نموده اند که با درخواست شما از تاریخ 1/1/1392موافقت شده است در صورتی که باید از موقع اخذ مدرک تحصیلی یعنی از تاریخ1/4/1381حکمم را میدادند لازم به ذکر است در کلیه احکام صادره از موقع اخذ مدرک کارشناسی میزان تحصیلات را کارشناسی زده اند ولی از دادن مزایا و طبقه شغلی اجتناب ورزیده بودند. خواهشمند است بنده را برای گرفتن حق و حقوق رفته خویش راهنمایی فرمایید. لازم به ذکر است شرکت ایران ایر جزء شرکت های اقماری دولت میباشد که مدیرعامل آن با معرفی وزیر راه و تصویب هیئت وزیران انتصاب میشود و تابع قوانین . طرح و تشکیلات آن شرکت بوده و بیمه مستقلی بنام هما دارد ضمنا نحوه طرح دعوی به دیوان عدالت اداری را جهت احقاق حق از دست رفته اینجانب طبق مستندات قانونی راهنمایی بفرمایید با تشکر یحیی فرشباف جعفری- تلفن تماس 09141141313

لینک مستقیم سوال
  • برچسب ها:
1سوال

سلام وقت بخیر خسته نباشید... مشکلی واسم پیش اومده ممنون میشم راهنماییم کنید ... باهمسایه مون رابطه خونوادگی و صمیمی داشتیم ، تا جایی که مرد خونواده زن و بچه اش رو دست ما می سپرد و همه کارهاشونو من انجام میدادم اعم از اداری و...یه شب ماشین یکی از دوستام رو امانت گرفتم کارمو انجام بدم برگشتنی به زن همسایه مون رسیدم و دیدم چون شوهرش خونه نبوده خودش رفته سوپر مارکت جنس بخره منم از سر دلسوزی گفتم سوار ماشین شو تا برسونمتون ...سوار که شد چند قدم اون طرف تر ماشین نیروی انتظامی ماشینمون رو متوقف کرد چون ماشین شکایت شرکت لیزینگ روش بود دستور توقیف داشت ... ما رو هم بردن کلانتری البته فقط بخاطر ماشین نه رابطه نامشروع و زن جلوی کلانتری پیاده شد و داخل نیومد و حتی میتونست برگرده خونشون ولی منتظر موند که من از کلانتری بیام بیرون .... بعد داخل کلانتری پرسنل نیروی انتظامی به زن گیر دادن و اونو داخل کلانتری آوردن و گفتن عدم رابطه شرعی دارید...منم چون شب بود و گفتم زن رو آزاد کنید من مقصرم و برگه قصد عمل نامشروع رو امضاء کردم درحالی که تا حالا تو عمرم پام به کلانتری به هیچ وجه باز نشده بود حتی سربازی هم معاف بودم و تا حالا سر و کارم با مامور جماعت نیفتاده و اصلا از قانون هیچ شناختی ندارم ... و اون شب فقط از سر استرس جرمی قبول کردم که نمیدونستم مجازاتش چیه ...زن رو همون شب آزاد کردن ولی من رو فرستادن دادسرا و اونجا منو بدون هیچ قید و شرطی تبرئه کردن ....اما بعد از دوهفته شوهر اون خانوم خبر دار شدن و ازم شکایت کردن و الان کارمون به دادگاه کشیده شده ...1 اول اینکه مجازات من چیست 2 من چگونه باید از خودم دفاع کنم .......با تشکر فراوان ،

لینک مستقیم سوال