×

سلام .برادرم در شهر دیگری سکونت داشته و برای من یک زمین در آنشهر خریدا

سلام .برادرم در شهر دیگری سکونت داشته و برای من یک زمین در آنشهر خریداری نمود که پ پولهای زمین را بمرور زمان و با توجه به اعتمادی که باو داشتم به وی ارسال میکردم و ایشان در قبال خرید زمینتفویض اختیار از طریق دفتر خانه بمن دادندکه کلیه امور مربوط به خرید و فروش زمین در ان قید شده و قرار شد وقتی دور هم بودیم قولنامه ای هم تنظیم شود ولی ایشان به خارج از کشور مهاجرت نموده و با توجه باینکه وکالت فروش و خرید به همسرش داده بود قرار شد یک قولنامه دستی نوشته و با حضور شاهدها که برادر و خواهرهای ما هم هستند امضا شود و قراردادی تنظیم و همسر ایشان بعنوان وکیل تام امضا و انگشت زدند وذکر شد ثمن معامله بطور کامل پرداخت شده است...و 3 نفر هم برادر و برادر زاده ما و برادر خانم من هم بعنوان شاهد امضا .کردند. و شماره وکالت نامه ایشان نیز در قرارداد ثبت شد که ثابت شود اختیار کامل داشته اند ...آیا برادر من می توانند ادعایی داشته باشند و در خصوص دریافت پول، قرار داد را زیر سوال ببرند؟ چون پرداخت پول در حدود 5 سال و بمرور صورت گرفته ولی در قرار داد ذکر شده کلیه ثمن معامله پرداخت شده است...با تشکر فراوان

سلام-.برادرم-در-شهر-دیگری-سکونت-داشته-و-برای-من-یک-زمین-در-آنشهر-خریداری-نمود-که-پ-پولهای-زمین-را-بمرور-زمان-و-با-توجه-به-اعتمادی-که-باو-داشتم-به-وی-ارسال-میکردم-و-ایشان-در-قبال-خرید-زمینتفویض-اختیار-از-طریق-دفتر-خانه-بمن-دادندکه-کلیه-امور-مربوط-به-خرید-و-فروش-زمین-در-ان-قید-شده-و-قرار-شد-وقتی-دور-هم-بودیم-قولنامه-ای-هم-تنظیم-شود-ولی-ایشان-به-خارج-از-کشور-مهاجرت-نموده-و-با-توجه-باینکه-وکالت-فروش-و-خرید-به-همسرش-داده-بود-قرار-شد-یک-قولنامه-دستی-نوشته-و-با-حضور-شاهدها-که-برادر-و-خواهرهای-ما-هم-هستند-امضا-شود-و-قراردادی-تنظیم-و-همسر-ایشان-بعنوان-وکیل-تام-امضا-و-انگشت-زدند-وذکر-شد-ثمن-معامله-بطور-کامل-پرداخت-شده-است...و-3-نفر-هم-برادر-و-برادر-زاده--ما-و-برادر-خانم-من-هم-بعنوان-شاهد-امضا-.کردند.-و-شماره-وکالت-نامه-ایشان-نیز-در-قرارداد-ثبت-شد-که-ثابت-شود-اختیار-کامل-داشته-اند-...آیا-برادر-من-می-توانند-ادعایی-داشته-باشند-و-در-خصوص-دریافت-پول،-قرار-داد-را-زیر-سوال-ببرند؟-چون-پرداخت-پول-در-حدود-5-سال-و-بمرور-صورت-گرفته-ولی-در-قرار-داد-
-ذکر-شده-کلیه-ثمن-معامله-پرداخت-شده-است...با-تشکر-فراوان
وکیل  با سلام همین که برادر شمادر رابطه با آن زمین به شما وکالت داده کفایت می کرد به شرطی که زمین را بنام خود انتقال می دادید ولی حال که همسر ایشان هم بدنبال ان به استناد وکالتی که داشته قرارداد برای شما تنظیم نموده در واقع اقدام همسرش را تایید کرده است. و اینکه اقرار شده ثمن دریافت شد هم بلا اشکال است . و برادر شما اگر زمانی مدعی عدم دریافت شود اول باید به وکیل مراجعه کند و اگر به شما مراجعه کرد شما می توانید رسیدهای پرداخت را ارائه دهید. ولی بهتر است نسبت به تنظیم سند رسمی بنام خود یا دیگری اقدام کنید. پرداخت وجه به اقساط و یا در طول زمان تاثیری در عقد ندارد. و درواقع به درستی اقرار به دریافت ثمن شده است.

    

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.