×

یکی از بستگان من که شوهرش مستمرّی بگیر سازمان تامین اجتماعی بوده ، اخی

یکی از بستگان من که شوهرش مستمرّی بگیر سازمان تامین اجتماعی بوده ، اخیراً برای بر قراری حقوق وظیفۀ همسر خود به شعبۀ تامین اجتماعی شوهر مرحومش مراجعه ، امّا در آنجا از بر قراری حقوق وظیفه برای وی بعنوان تنها ورثۀ قانونی مستمرّی بگبر شوهرش بدین علّت که شوهرش " خود کشی کرده است " خود داری کرده اند. آیا از نظر قانونی چنین امتناعی وجاهت دارد ؟ و اگر ندارد با استناد به چه مادۀ قانونی دیگری ایشان می تواند برقراری حقوق وظیفۀ خود را در خواست نماید؟ لازم به ذکر است که نه تنها در ثبت ازدواج شرعی و قانونی ایشان اشکالی وجود دارد ، نه وی ازدواج مجدد نموده و نه ورثۀ دیگری هست.

یکی-از-بستگان-من-که-شوهرش-مستمرّی-بگیر-سازمان-تامین-اجتماعی-بوده-،-اخیراً-برای-بر-قراری-حقوق-وظیفۀ-همسر--خود-به-شعبۀ-تامین-اجتماعی-شوهر-مرحومش-مراجعه-،-امّا-در-آنجا-از-بر-قراری-حقوق-وظیفه-برای-وی-بعنوان-تنها-ورثۀ-قانونی-مستمرّی-بگبر-شوهرش-بدین-علّت-که-شوهرش-
وکیل  پاسخ داده شد

    

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.