×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121362856 در تماس باشید.

تغییر دستگاه اجرایی طرح شاه لوله دوم گاز


بعد از اقدامات اجرایی ، تسعیر مجدد سکه های موضوع مهریه که لازمه آن اعاده عملیات اجرایی به حالت اول است ، مورد ندارد


اتحادیه وشرکتهای تعاونی روستائی ازپرداخت هرگونه مالیاتی معاف بوده رای هیئت عمومی شورای عالی مالیاتی که برخلاف این حکم صادرشده است باطل اعلام میشود


مصوبه شورای عالی کار که طی آن داوطلبین عضویت در شوراهای اسلامی کار در زمره نمایندگان کارگرتلقی و از مصونیت موضوع تبصره 2ماده 33 قانون کارمربوط قانون کارمصوب 37 برخورداراعلام گردیده اند ، خارج ازاختیارات شورابوده ودخالت درامر قانونگذاری است


در اجرای لایحه قانونی مربوط به تعدیل سازمانهای ارتش جمهوری اسلامی ایران مصوب 1358 07 12 ژاندارمری مجاز به بازنشسته و بازخریدکردن پرسنل خود طبق شرایط این قانون است


ملاک پرداخت حقوق وظیفه وراث مستخدم بازنشسته متوفی حقوق بازنشستگی دریافتی اومیباشدودرخواست اصلاح حقوق وظیفه مبنای قانونی ندارد


دستگاه دولتی الزامی به فروش و واگذاری خانه های سازمانی ندارد و اعمال این قانون اختیاری است


پرداخت فوق العاده شغل مقرر بمیزان حداکثر مندرج درجدول پیوست تصویبنامه 8312 -1354 4 1، فاقدالزام قانونی است


وضع قاعده خاصی مبنی برکسر املاک متقاضیان تفکیک و افراز از تراکم محدوده عمل ،تحت عنوان سرانه خدمات شهری و شهرسازی ازمقوله تصویب طرحهای تفصیلی وامورمربوط به آن بشمارنمی رود


مستخدم با تغییرمحل جغرافیائی مستحق هزینه سفر و نقل مکان میباشد ، هرچندکه تغییرمحل برای اجرای حکم محکومیت اداری مستخدم باشد


رسیدگی بکلیه جرائم اداری در زمان حکومت قانون بازسازی نیروی انسانی مصوب 5 7 1360منحصرا باهیئت های بدوی وتجدید نظربازسازی میباشدواداره مستخدم دراین موردصلاحیت نداردبیشتر بخوانید