×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09143230071 در تماس باشید.

اصلاح ماده (16) اصلاحی آیین‌نامه اجرایی تبصره (3) ماده (139) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم


لغو تصویب‌نامه شماره 165504 ت45527ک مورخ 29 8 1389


تصویب‌نامه در خصوص نحوه وصول و واریز منابع حاصل از افزایش قیمت‌ها به خزانه، موضوع مواد (1) و (3) قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در سال 1393


رأی شماره 1018 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال قسمتهایی از تعرفه بهای خدمات شهرداری اراک


قانون تمدید مدت اجرای آزمایشی قانون استخدام نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران


تصویب‌نامه در خصوص ارزش نسبی خدمات و مراقبت‌های سلامت در جمهوری اسلامی ایران سال 1393


حکم مقرر در ب ماده 38 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب سال 1369 در مورد اخذ20درصد حقوق و مزایای کارکنان خارجی از کارفرمایان مربوطه بسود خزانه دولت ، شامل اتباع خارجی شاغل در کوره پزخانه نیز میباشد


از تاریخ تصویب ماده 41 قانون مالیات بر درآمد و املاک مزروعی برای رسیدگی به دعاوی ناشی از اقدامات اجرائی جهت وصول مالیات ها مرجع خاص تعیین گردیده و هیات حل اختلاف مالیاتی صالح است


تصویب وصول عوارض از طرف شهرداری یا استانداری ها به عنوان قائم مقام شورای شهر ، خارج از صلاحیت مراجع مذکور است


تغییر تعرفه آب بهای مصرفی آب منطقه ای تهران موضوع بخشنامه شماره 100 891مورخ 1368 7 3وزارت نیروبدون تحصیل موافقت وتصویب شورای اقتصاد فاقداعتبارووجاهت قانونی بوده وبه لحاظ خروج ازصلاحیت قانونی وزارت نیروابطال آن اعلام می گردد


مصوبه هیئت وزیران مبنی برضرورت احتساب مزایای غیرمستمردراحتساب حداکثرحقوق ومزایای قابل پرداخت ازتاریخ 1 1 71بامستثنیات مصرح در تبصره ماده یک لایحه قانونی مربوط به حداکثروحداقل حقوق مستخدمین شاغل وبازنشسته وآماده بخدمت منافات دارد


الاترین مقام دستگاههای دولتی میتوانند مجازاتهای بندهای الف وب وج و د ماده 10 قانون راراسا بدون مراجعه به هیاتها اعمال نمایند


ملاک پرداخت حقوق وظیفه وراث مستخدم بازنشسته متوفی حقوق بازنشستگی دریافتی اومیباشدودرخواست اصلاح حقوق وظیفه مبنای قانونی ندارد


دستگاه دولتی الزامی به فروش و واگذاری خانه های سازمانی ندارد و اعمال این قانون اختیاری است


بازنشسته کردن مستخدم به استناد لایحه قانونی راجع به الحاق یک تبصره به ماده 74 قانون استخدام کشوری مصوب 1358 11 1، از طرف اداره منافاتی با لایحه قانون پاکسازی مصوب 1358 6 7 ندارد


رسیدگی به شکایات کارگران درمورداخراج آنان درصلاحیت مراجع پیش بینی شده درقانون کاراست ودرصلاحیت دیوان عدالت اداری نیست


در مرحله تجدید نظر، تشدید مجازات بوسیله هیئت های تجدیدنظر بازسازی نیروی انسانی مجوز قانونی نداردبیشتر بخوانید