مجموعه-کامل-آراء-وحدت-رویه-دیوان-عالی-کشور-امور-جزایی

مجموعه کامل آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور امور جزایی

کد محصول# 4362

همراه با فهرست های موضوعی، آراء کاربردی، تاریخی و آراء مربوط به آئین دادرسی کیفری، آراء مربوط به حقوق جزای عمومی، آراء مربوط به حقوق جزای اختصاصی