حقوق-تجارت-جلد-اول

حقوق تجارت جلد اول

کد محصول# 4537

کلیات، اعمال تجارتی، تجار- دفاتر تجارتی، قراردادهای تجارتی و حمل و نقل - بارنامه (دریایی، هوایی، زمینی) - تجارت در اسلام، آراء هیأت عمومی