حقوق-بین-الملل-عمومی-و-اصول-روابط-دول

حقوق بین الملل عمومی و اصول روابط دول

کد محصول# 4775

کتاب حقوق بین الملل عمومی و اصول وابط دول جلد هفتم شامل حقوق بین المللی دریاها به انضمام اسناد بین المللی است. کتاب خاضر شامل 12 فصل می باشد و به اهمیت حقوق دریاها و حفظ آن در جوامع بین الملل پرداخته است.