گزارش-اصلاحی-در-حقوق-ایران

گزارش اصلاحی در حقوق ایران

کد محصول# 5047

گزارش اصلاحی از جمله تصمیماتی است که دادرس دادگاه پس از حصول سازش میان طرفین در رابطه با خصومت موجود یا محتمل میان اصحاب دعوا به استناد ماده 184 قانون آیین دادرسی مدنی موظف به صدور آن است.

محصولات بیشتر