تحقیقات-مقدماتی-در-آیین-دادرسی-کیفری

تحقیقات مقدماتی در آیین دادرسی کیفری

کد محصول# 5115

کتاب حاضر فرایند تحقیقات مقدماتی را در مهم ترین نمایندگان نظام های آیین دادرسی کیفری کامن لا و رومی ژرمنی(آمریکا-فرانسه-انگلیس و ایتالیا) نظام دادرسی ایران و دیوان کیفری بین المللی را نشان می دهد.