وکالت-ثانوی(مطالعه-تطبیقی-در-فقه-حقوق-ایران-و-انگلستان)

وکالت ثانوی(مطالعه تطبیقی در فقه حقوق ایران و انگلستان)

کد محصول# 5120

عقد وکالت در فقه و حقوق مدنی سابقه ای طولانی دارد.در همین راستا فقها و حقوقدانان در اثار خود معترض بسیاری از مباحث مرتبط با این عقد گشته اند.یکی از موضوعاتی که حول این محور مورد بحث و بررسی قرار گرفته وکالت ثانوی است که شامل توکیل به غیر و تفویض (انتقال) وکالت می گردد.