درآمدی-بر-قابلیت-ارجاع-در-داوری-های-تجاری-بین-الملل

درآمدی بر قابلیت ارجاع در داوری های تجاری بین الملل

کد محصول# 5173

مزایای حل و فصل اختلافات بین اشخاص خصوصی از طریق داوری بر کسی پوشیده نیست و امروزه همه دولت ها حداقل از نظر تئوری خود را از مدافعان داوری معرفی می نمایند. کتاب حاضر نگاهی کلی به موضوعات غیر قابل ارجاع به داوری و اثر آنها در مراحل مختلف داوری های تجاری بین المللی دارد.

جواد سیدی